Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

2-Hitabet Çeşitleri

HİTABET ÇEŞİTLERİ 

1-Konuları yönünden hitabet 

4-Konuları yönünden hitabet çeşitleri nelerdir?

&Dînî hitabet

&Akademik hitabet (Ders takrirleri, konferans ve seminerler)

&Hukukî hitabet (İnsan hakları ile ilgili konuşma ve savunmalar)

&Askerî hitabet (Savaşlarda askerleri gayrete getirmek için söylenen kısa, veciz nutuklar)

&Siyasî hitabet (Siyasi ve politik konuşmalar)

5-Dini Hitabet ne demektir?

&Din görevlilerince, halkı dinî konularda bilgilendirmek amaçlı mabed içinde veya dışında yapılan dinî içerikli konuşmalardır. Cemaatın yanlış, eksik ve bilgisizliklerini tespit, teşhis ve tedavi, dinî gerçekleri telkin, doğruyu tavsiye gibi halkın yaygın eğitimini din görevlisi, ancak dili ve güzel konuşma kabiliyetiyle yapmak zorundadır. Kur’an-ı Kerim’de bu görev Emr-i bil Ma’ruf Nehy-i anil Münker, Tebliğ, İrşad, Davet, Nasihat, Öğüt, İnzar, Tebşir kelimeleriyle ifade edilmektedir. Dinî hitabetin amacı Allah’ın mesajının insanlara ulaştırılmasıdır.

6-Akademik Hitabet ne demektir?

&Bilgi, görgü, ihtisas ve araştırmaya dayalı olarak ilim adamlarının, toplumu aydınlatmak, bir gerçeği ortaya çıkarmak için yaptıkları konuşmalar, üniversite ve okullardaki dersler, ilmî konferans ve kongrelerde sunulan bildiriler, tez savunmaları Akademik Hitabeti oluştururlar.

7-Hukukî ve Adlî Hitabet ne demektir?

&Hukukun üstünlüğü ilkesine bağlı ülkelerde, insan hakları üzerine, hukukçular, hakimler ve avukatlar tarafından yapılan konuşmalar, yasa tasarı ve teklifleri üzerinde parlamentoda yapılan tartışmalar ve gerekçeli açıklamalar, mahkemelerde ileri sürülen iddialara karşı yetkililer tarafından yapılan savunmalar hukukî ve adlî hitabeti meydana getirir.

8-Askerî Hitabet ne demektir?

&Kumandanların, gayrete getirmek, heyecanlandırmak, moral vermek, güçlerini cepheye yöneltmek için askerlerine veya sivil halka karşı yaptıkları kısa, veciz ve emir niteliğini taşıyan konuşmalarıdır. Resulüllah (sav) bir muharebe öncesi yapılacak kısa bir konuşmanın değer ve tesirini bildiği içindir ki, savaş başlamadan önce mü’minlere özlü, müessir konuşmalar yapmıştır. Bunlardan birinde şöyle demiştir: “Ey insanlar, düşmanla karşılaşmayı arzu etmeyin. Belalardan emin kılması için Allah’a niyaz edin. Ama onlarla karşılaştığınız zaman sabredin ve kılıçların gölgesinin altında cennetin bulunduğunu bilin.”

9-Siyasî Hitabet ne demektir?

&Özellikle parlamenter rejimle idare edilen ülkelerde siyaset ve devlet adamlarının millet meclislerinde, seçim zamanlarında meydanlarda, kapalı salon toplantılarında, radyo ve televizyonlarda, parti propagandası yapmak ve toplumun oyunu almak için yaptıkları konuşmalar siyasî hitabeti meydana getirir.

 2-Şekil ve sunuş yönünden hitabet

10-Şekil yönünden hitabet çeşitleri nelerdir?

&Konferans              &Tören konuşması   

&Nutuk                      &Sohbet            

&Açık oturum           &Münazara

&Panel                        &Sempozyum           

&Monoloğ                   &Dyaloğ            

&Seminer 

11-Konferans ne demektir?

&Herhangi bir konuyu, orijinal bir fikri, bir tezi açıklamak için, büyük salonlarda, kültür seviyesi yüksek dinleyici grubuna karşı yapılan, bilimsel, akademik, ilmi konuşmalardır Bazen konuşmacı ile dinleyiciler arasında tartışma da çıkabilir. Bu tür konferanslara “Münakaşalı veya tartışmalı konferans” da denilir. 

12-Tören konuşmaları ne demektir?

&Bir kişiyi anma, önemli bir günü veya olayı yâd etme amacıyla, hayırlı bir işin başlaması veya bitmesi nedeniyle yapılan resmî içerikli konuşmalardır.

13-Nutuk ne demektir?

&Geniş halk kitlelerine, meydanlarda ve geniş mekanlarda konusu genelde siyasî veya millî içerikli olan, bir düşünceyi, bir duyguyu anlatan konuşmalardır.

14-Hitabe(Nutuk-Söylev) ne demektir?

&Herhangi bir sorun veya fikir üzerinde, ya da herhangi bir şahıs hakkında belli bir dinleyici kitlesine karşı söylenmiş, veciz, kısa ve heyecanlı konuşmalardır.

14-Sohbet ne demektir?

&Musâhabe de denilen, daha çok gündelik bütün olaylarla ilgili olan, fazla detaya inilmeden önemli siyasî ve sosyal konuları kısa ve zarif nüktelerle süslenerek herkesin anlayabileceği gayr-i resmî türdeki konuşmalardır.

15-Açık oturum ne demektir?

&Bir konu etrafında, alanında uzmanlaşmış insanların ilmî olarak tartışmaları, konuyu değişik açılarıyla ele almaları, diğer katılımcıların görüşlerini eleştiri ve tenkit yoluyla geniş halk kitleleri önünde işlemeleridir. Açık oturumu idare eden bir kişi bulunur. Bu kişi, konuşmacılara sırasıyla söz verir. Zaman zaman kendi görüşlerini ya da konuşmacıların söylediklerini özet mahiyette tekrarlar.

16-Münazara ne demektir?

&Karşılıklı birkaç kişinin, herhangi bir konunun leh ve aleyhinde gruplaşmak suretiyle, fikir alış verişinde bulunmaları ve tartışmalarıdır.

17-Panel ne demektir?

&Dinleyiciler önünde, bir konunun sohbet havası içerisinde, alanında birkaç kişinin tartıştığı, sonlarına doğru dinleyicilerin sorularından oluşan tartışmalardır. Eğer tartışmaya seyircilerin de aktif olarak katılımı düşünülüyorsa, o zaman bu yapılan “Forum” denilir.

18-Sempozyum ne demektir?

&Bir konunun değişik açılardan, konu hakkında uzmanlaşmış insanların seri olarak konuşma yapmalarıdır. Büyük salonlarda, konu ile ilgili meslek grubu insanlara hitap edilir 

19-Monolog ne demektir?

&Genellikle hayatın komik taraflarını yansıtan konularda, alaycı ve esprili üslupla, bir kişinin sahnede dinleyicilere karşı yaptığı eğlendirirken, güldürürken düşündüren konuşmalara denir. Monologda ses, jest, mimik çok önemlidir. Taklitler yapılır, fıkralar anlatılır.

20-Diyalog ne demektir?

&Bir sahnede iki kişinin karşılıklı olarak esprili bir tarzda konuşmalarıdır. Herhangi bir konu etrafında belirli düzen içinde konuşurlar. Hayatın kötü ve zor taraflarını gösterebilmek için karikatürize eden ve çeşitli insan tiplemeleri yapan bir özelliği vardır. Eğlendirme amaçlıdır. Karagöz ile Hacivat bunun en güzel örneğidir.

21-Radyo ve televizyon kanalıyla yapılan konuşmalar ne demektir?

&Monolog veya diyalog tarzında olabilir. Seyirci kitlesi çok olmakla birlikte, seyircilerin aktif olarak katılımı ya hiç yoktur ya da çok az sayıda ve sınırlıdır. Bu tür konuşmalarda ses ve mimikten çok, ses tonu ve sesin sıcaklığı, samimiyeti etkilidir.

22-Münazara (Tartışma) ne demektir?

&Birkaç kişinin karşılıklı iki grup halinde bir konu lehinde veya aleyhinde fikir beyan ederek tartışmalarıdır.

23-Tirat nedir?

vBir sahne sanatçısının sahnede uygun bir hitabede bulunması demektir.

24-Seminer ne anlama gelir?

&Herhangi bir konuyla ilgili yapılan araştırma sonuçları hakkında bilgi vermek ve bu bilgiler üzerinde tartışma amacıyla birkaç yetkilinin yönetimi altında düzenlenen toplantılar.

25-Hasb-ı hal-Musahabe nedir?

&Sohbet demektir. Aktüel olaylar üzerinde veya fikri, siyasi, ekonomik vs. her konuda yapılan konuşmalar.