KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

31-MÜFREDAT

2-Haccın İlkeleri Ve Amaçları

HACCIN İLKELERİ VE AMAÇLARI

4-Aşağıda sıralanan maddeler neyin özü ve amacıdır?

&Kulun yaratanı ve O’nun üstün kudreti karşısında aczini itiraf etmesi

&Kendini kuşatan sonsuz zaman dilimi, uçsuz bucaksız varlıklar âlemi içinde konumunu bilip ona göre tavır alması

&Kulluk bilincine vararak, bu ruh hali içinde O’nunla iletişim kurması

&Bireyin mutluluğu, bireyin kendisini tanıması, kendisiyle ve toplumla barışık yaşaması

&Toplumsal huzur ve barışın kurulması

&İbadetlerin

5-Hangi ibadetin nostaljik (özlemli) boyutu, inanan bir kimsenin inanç kökleriyle bağlantısını tazelemesi bakımından önemlidir ve inanan kişiye daha yoğun bir dinamizm kazandırır ve daha üst düzeyde bir sahiplenme şuuru verir?

&Hac

6-Kutsal zaman ve mekân inancı hemen bütün dinlerde mevcuttur. İslâm dininde de, kutsal mekân ve zaman telakkisi hangi ibadetin bünyesine yerleştirilmiştir.

&Hac

7-Kur’ân-ı Kerîm’de hac törenleri, bu törenlerin yapılacağı zaman ve yerlere ilişkin olarak kullanılan ifadeler ve sembolik, saygınlık, kutsiyet taşıyan ifadeler nelerdir?

&Haram aylar                &Belde-i haram 

&Hurumâtullâh             &Şeâirullah         

8-Hac ibadeti mahşeri andırmasıdır. Farklı dil, ırk, bölge ve kültürlere, sosyal konum ve ekonomik güce sahip insanların eşit statüde ve aynı renk ve tip elbiseler içinde toplanması, akın akın koşuşturması ve topluca ibadetler etmesi, bir bakıma âhirette yaratıcının huzurunda dirilişi ve toplanışı hatırlatır. Hac mümini âhiretteki bu diriliş ve toplanmaya hazırlar, bu bilinci kazanmasında ona yardımcı olur. Bu ifadeler hac ibadetinin hangi boyutunu anlatır?

&Lahuti boyutunu

9-İslâm peygamberinin ve arkadaşlarının tevhid ve adaleti hâkim kılma mücadelesi, bu süreçte yaşanmış acı tatlı anılar, âdeta bir film şeridi gibi bu kutsal mekânları ziyaret eden kişinin gözünün önünden geçmesi size haccın hangi boyutunu anlatır?

&Nostaljik boyutunu

10-Dünyanın çeşitli bölgelerinden âdeta her biri bir temsilci ve gözlemci sıfatıyla Mekke’ye akın eden müslümanlar, mîkat denilen belirli sınırlarda dünyayı, dünyevî farklılığı, hatta bencilliği ve ihtirasları temsil eden elbiselerini çıkarıp hepsini eşitleyen, birleştiren, onları dünya Müslümanlığının bir üyesi olmanın bilincine erdiren; Artık “ben” yok, “biz” vardır. Müminler bir ufuktan diğerine akan beyazlar seli içinde yok olur, âdeta ölmeden önce ölümü ve âhiret hayatını yaşarlar. Bu duygu ve düşünceler neyin İlk sonucudur?

&İhrama girmenin              

11-Kişinin kendini geçici kaygı ve bağımlılıklardan kurtarışının sembolüdür. İhram süresince toplumsal barışı ve bütünlüğü bozucu, bencilliği uyandırıcı, geride bırakılan geçici haz ve menfaatleri hatırlatıcı mahiyetteki her türlü eşya ve fiiller yasaklanmıştır. Hangi kavramdan bahsedilmiştir?

&İhram

12-İnsanın dünyaya ayak basışını ve kıyamette Allah’ın huzurunda bekleyişini hatırlatır. Hac ruhun Allah’a yükselişini temsil ettiğinden, Kâbe hedef değil, belki sonsuzluğa ve bu mânevî atmosfere geçişin başlangıcıdır. Hangi kavramdan bahsedilmiştir?

&Arafat vakfesi

13-Kâinatın ve yaratılışın özeti, teslimiyetin ve ilâhî kadere boyun eğişin sembolü sayılan ibadet hangisidir?

&Tavaf 

14-Koşmak ve çaba göstermek anlamına gelen ayrıca bir canlılık, bir heyecan, bir arayış ifade eden, esbaba tevessül olan ibadet hangisidir?

&Sa’y   

15-Hac esnasında günlük giysilerinden soyunup, bembeyaz lekesiz ihram örtülerine bürünen Müslümanlar, her türlü gösterişten uzaklaşmayı, ziynet ve servetle böbürlenmemeyi, insanlar arasındaki eşitliği, ölümü ve ötesini hatırlamayı fiilen yaşayıp öğrenmeleri yanında, kötü arzu ve alışkanlıklarından da sıyrılıp, tertemiz yeni bir yaşayışa başlama iradesini de sergilerler. İhramlı için konulan yasaklar, hiç kimseye hatta haşerelere bile zarar vermeme, bütün yaratıklara şefkat ve merhamet, zorluklara sabır, kısaca kişiye düzenli ve disiplinli yaşama melekesi kazandırır. Bu anlatım haccın hangi boyutunu anlatır?

&Haccın uhrevi boyutu

16-Hac başta inananların bir güç gösterisi mahiyetindedir. Hacda dünyanın dört bir tarafından gelen Müslümanlar, hem dayanışma ruhunu daha derinden ve daha coşkulu hissetmiş hem de birbirlerinin yanında ve arkasında olduklarını, birbirlerini desteklediklerini münasip bir dil ile başkalarına göstermiş olurlar. Hac bu dayanışma ruhunun canlı tutulmasının bir vesilesidir. Bu anlatım haccın hangi boyutunu anlatır?

&Haccın dünyevî boyutu  

17-“Kim Allah için ….. giderse  (bu esnada, Allah’ın rızâsına uymayan) kötü söz ve davranışlardan ve Allah’a karşı gelmekten sakınırsa, (kul hakkı müstesna) annesinin onu doğurduğu günkü gibi (günahlarından arınmış olarak) döner” hadisi şerifin noktalı yerine hangi kavram gelmelidir?

&Hacca

18-Mekke şehrindeki Kâbe’yi ve civarındaki kutsal sayılan özel yerleri, özel vakit içinde, usulüne uygun olarak ziyaret etmek ve yapılması gereken diğer sembolik davranışların Tavaf, Say, Arafat, Zemzem, Namaz kılma, İhram, Tıraş vb. şeyler) hepsini birden yerine getirmeye ne denir?

&Menâsikü’l-hac

19-Gücü yeten, yani sağlık ve servet yönünden haccetme imkânına sahip olan müslümanların, ömründe bir defa haccetsi ve imkân elde edilince, geciktirmeden yerine getirilmesinin hükmü nedir?

&Farz    

20-“Hacc-ı asgar” olarak adlandırılan, Mekke’de ve Medine’de yapılan ziyaretler belirli bir zamana bağlı olmayarak vakfesiz yapılırsa buna ne denir?

&Umre 

22-Hicretin onuncu yılı peygamberimiz üzerine binerek hacca gittiği devenin adı ne idi?

&Kusva

20-“Hacc-ı ekber” veye ‘’haccetül islam’’ olarak adlandırılan, Mekke’de ve Medine’de yapılan ziyaretler belirli zamanda ve Arafat vakfesiyle birlikte yapılırsa buna ne denir?

&Hac