Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

2-Fıkhî Ve İtikadî Ekollerin Çıkış Sebebleri

FIKHÎ VE İTİKADÎ EKOLLERİN ÇIKIŞ SEBEBLERİ

6-Fıkhî ekollerin ve gruplaşmaların veya itikadî ekollerin ve gruplaşmaların ortaya çıkış sebepleri nelerdir?

&Fertlerin birbirinden farklı duygu, düşünce ve karakterde yaratılmış olmaları

&Ayet ve hadislerin bir kısmının ifade ve kapsam yönünden kolay anlaşılır, bir kısmının da mânalarının kapalı olması

&Ayet ve hadisleri değerlendiren bilginlerin değişik metot ve ölçülere sahip olmaları

&İslâm’ın getirdiği fikir ve vicdan hürriyeti

&Hilâfet tartışmaları

&Müslümanlar arasında meydana gelen iç savaşlar

&Müslümanların çeşitli kültürlere sahip milletlerle temasa geçmesi

&Felsefî eserlerin tercüme edilerek İslâm dünyasında yayılması

&Değişen akımlar ve gelişen toplum hayatının doğurduğu ihtiyaçlar karşısında âyet ve hadislerden hüküm çıkarma zorunluluğunun hissedilmesi

&Değişik siyasî düşünceler

7-Mezhepler ne zaman ortaya çıkmaya başlamıştır?

&İslam toplumunun sınırlarının genişlemesi ve Arap olmayanların İslam’a girmesiyle

8-Mezheplerin çıkışındaki sebepler nelerdir?

&Nassların (Kur’an ve sünnet) yapısında yani mübhem, garip, müteşabih ayet ve sünnetlerin olmasından Kader problemi, siyasi ve sosyo kültürel unsurlar

9-Mezheplerin ortaya çıkmasındaki etkili olan müteşabih ayetlerin içerikleri nelerdir?

&Allah’ın isim, sıfat ve eylemleri; ahiret hayatı ile ilgili kavramlar(cennet, cehennem, arş, sırat vb.)

10-Mezhepler ilk olarak hangi olaydan sonra ortaya çıkmıştır?

&Kerbela Vakası’ndan sonra ortaya çıkmıştır. (Hariciler)

11-Hangi olay sonucunda İslam dünyası, Sünniler, Şiiler ve Hariciler olarak ayrılmışlardır?

&Hakem olayı

12-10 Ekim 680 (10 Muharrem 61) tarihinde bugünkü Irak sınırları içindeki Kerbela şehrinde, İslam peygamberi Muhammed’in torunu Hüseyin bin Ali’ye bağlı küçük bir birlik ile Emevi halifesi I.Yezid‘e bağlı ordu arasında cereyan eden olaya ne denir?

&Kerbela Savaşı veya Kerbela Olayı

13-Hz. Ali ve Hz. Muaviye taraftarları arasında meydana gelen Sıffin savaşında daha fazla müslüman kanının akıtılmaması amacıyla düşünülen, Hz. Ali’nin Ebû Musa el-Eş’âriyi Hz. Muaviye’nin ise Amr b. el-Âs hakem olarak tayin ettikleri ve adı geçenlerin 657 tarihinde ortak bir karara varmak amacıyla bir araya gelip bu konuda hüküm vermek üzere anlaştıkları olaya ne denir?

&Hakem olayı

14-Mezhepler tarihinin temel kaynakları nelerdir?

&Makale &Makalat &Fırak  &Milel-Nihal

15-Mezheplerin görüşlerinin ele alınış şekilleri nelerdir?

&Kronolojik ve mezhep merkezli inceleme; mezheplere ya doğuş sırasına veya yazarın islam tasavvuruna daha az Zararlı oluşları sırasına göre ya da kendi mezhebine yakınlığına göre ayrı ayrı başlıklar altında fikirleri sıralanır

&Konu merkezli inceleme; bir konu başlığı konulur ve mezheplerin bu konudaki görüşlerine yer verilir

&Şahıs merkezli inceleme; önemli şahıslar ve onların siyasi ve itikadi görüşleriyle diğer hususlardaki görüşlerine yer verilir.

16-Hz. Peygamber bir hadislerinde yahudilerin yetmiş bir, Hıristiyanların yetmiş iki fırkaya ayrıldığını, kendi ümmetinin yetmiş üç fırkaya ayrılacağını, bunlardan birinin kurtuluşta, diğerlerinin ateşte olacağını belirtmiş, kurtuluşa erenlerin kimler olacağı sorusuna hangi cevabı vermiştir?

&Benim ve ashabımın yolunu izleyenler