KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

31-MÜFREDAT

2-Edille-i Erbaa

EDİLLE-İ ERBAA 

24-Fıkıh literatüründe yaygın genel kabule göre dinimizin hükümlerinin dayanağı olan ana kaynaklar(üzerinde ittifak edilen), şer‘î deliller (asli deliller) yani Edille-i Erbaa olarak bilinen deliller hangisidir?

&Kitap, Sünnet, İcmâ ve Kıyas

25-Malikilere göre Edile-i Erbaa nelerdir?

&Kıtap, sünnet, icma, kıyas ve istıslah

26-Şafiilere göre Edile-i Erbaa nelerdir?

&Kıtap, sünnet, icma, kıyas ve istıshab

27-Hanifilere göre Edile-i Erbaa nelerdir?

&Kıtap, sünnet, icma, kıyas ve istihsan 

28-Delilin sözlük manası nedir?

&Yol göstermek, işaret etmek ve delalet etmek

29-Usulcüler delili kaça ayırır nelerdir?

&2 ayrılır, İcmali ve Tafsili

30-İctihad:”Zor ve meşakkatli bir işi gerçekleştirme uğrunda kişinin olanca gayreti göstermesi”,”fakihin şer‘î-amelî bir meselenin hükmünü ilgili delillerden çıkarabilmek için olanca gayreti sarfetmesi” anlamına gelir. Bu melekeye sahip olan kimselere ne denir?

&Müctehid       &Müftü       

&Fakih              &Müctehid                              

31-Günümüzde müslümanların, gerek dinlerini daha iyi anlayıp dinî ahkâmı günlük hayatlarına ve canlı problemlerine intibak ettirebilmeleri, gerekse kendileriyle ve dinleriyle uyum ve barış içinde yaşayabilmeleri için ictihad ve re’y faaliyetine eskiye göre daha çok ihtiyaçları vardır. Bu ictihad ve re’y faaliyetini yapmak için hangi şartlar gereklidir?

&Sağlam bir Kur’an ve hadis bilgisinin yanı sıra ilgili âyetler ve hadisler etrafında oluşan geleneksel fıkıh kültürünü

&Ayet ve hadislerin bütününü, genel ilke ve amaçlarını kavramış olmaları

&Toplumun değişen şart ve ihtiyaçlarını ayrı ayrı iyice kavramış olmaları

&Değişik ilim dallarında uzmanlaşmış kimselerden oluşan bir ictihad şûrasının oluşması 

32-İslam tarihinde İctihad ve re’y faaliyetinin yavaşladığı, donuklaştığı, dar kalıplar içerisine girip taklit ve ezberciliğin yaygınlaştığı ve mevcut sosyal şartlara uygun alternatif çözüm arayışlarına gidilmediği, İctihad faaliyetinin gerileyip zayıfladığı ve ictihadın yerini taklidin almaya başladığı bilinmektedir. Bunun sebepleri nelerdir?

&Siyasî baskı ve çekişmeler 

&İctihad kültür ve telakkisinin değişmesi 

&Hazır fetvaların çoğalması 

&Mezhepler etrafında meydana gelen kümeleşme 

&Mezhep taassubu 

&Yargı ve eğitim faaliyetinin belirli mezheplerin tekeline verilmesi 

&Klasik literatürde yer alan mezhep görüşlerinin tarihî şartlarından koparılarak ele alınmaya ve dinî ahkâmın kendisi olarak algılanmaya başlanması

33-İctihadın delil olduğunu kabul eden alimler, ictihad yapmanın hem dinen, hem de aklen caiz olduğu kanaatindedirler. Bunların gerekçeleri nelerdir?

&“Allah’a ve Rasülüne iteat edin” den amaç; kitap ve sünnetin nasslarından açık olarak bilinenlere uymaktır.

&Hz. Peygamber bizzat kendisi ictihad yapmış, ashabına içtihad yapmalarını emretmiş, ictihad yapanların ictihadına da müdahale etmemiştir.

&Allah; İslamı en son din olarak göndermiş ve onun temel ilkelerini her yer ve zaman için uygulanabilir özellikte vazetmiştir.

34-İctihadın delil olduğunu kabul etmeyen gruplar kimlerdir?

&Şia          

&Mutezilenin bir kısmı          

&Zahiriler

35-İctihadın delil olamayacağı görüşünde olanların gerekçeleri nelerdir?

&Kitap ve sünnette yer alan nasslar; içerdikleri genel manalarıyla, rey, kıyas vb. hiç bir şeye ihtiyaç duyulmaksızın insanların gereksinimi olan her şeye cevap verecek şeri hükümleri ihtiva etmektedirler.

&Nassların içermediği konular ise, haklarında nass bulunmadığı için “Eşyada aslolan ibaha(mübah olması)dır“ ilkesi gereğince mübah hükmündedir.

&Rey’e önem verilmemesini ifade eden ayet ve hadisler vardır.

&Sahabe de dini konularda görüş beyan etmeyi uygun bulmamış, reye dayanmaktan sakınmıştır.

36-Dinin, İctihad yapılamayacak alanları vardır. Bu ibareyi açıklar mısınız?

&Kur’an ve Sünnet’te kesin ve açık bir şekilde hüküm bildiren nasslar bu alanı oluşturmaktadır. İctihad yapılmasının yasaklandığı alan da budur. Namazın farz olduğunu, Şarabın haram olduğunu bildiren nasslar gibi.

37-Dinin, İctihad yapılabilecek alanları vardır. Bu ibareyi açıklar mısınız?

&Kur’an’da ve Sünnet’te belirtilmeyen, yani hakkında kesin ve açık nass bulunmayan konular, dinin ictihad yapılabilecek alanıdır. Bu alanın; müslümanların menfeati (maslahatı mürsele) gözetilerek ve dinin ruhuna aykırı olmayacak şekilde ehil olan kimseler tarafından ictihad yapılarak doldurulması gerekmektedir. 

38-İslam hukukçuları, ilmi araştırmalarda uyulması gereken belli ölçüler koydular. İctihadlarını üzerine bina edecekleri ilkeleri belirlediler. Bu ilkeleri belirleyen İslam hukukçularından biri kimdir?

&İmam şafi

39-“Mantık biliminin Aristo’ya aidiyeti nasılsa, fıkıh usülünün de İmam Şafi’ye aidiyeti öyledir.”  Der. Bu söz kime aittir?

&Fahreddin er razi

40-Dini hükümleri kendi anlayışına göre açıklayan kimselere ne denir?

&Müctehid, Müfti

41-İmamı Şafi Kıyası nasıl tanımlar?

&Bir şey hakkında kitap ve sünnette bulunan nasslara uygun olduğunu gösteren bir takım işaretlere dayanarak hüküm aramaktır.

42-Kıyas işlemini meydana getiren unsurlara “erkânü’l-kıyas” (kıyasın rükünleri) denir. Bu rükünler nelerdir?

&Asıl. Hükmü nas tarafından belirlenmiş fıkhî olay.

&Fer‘.Hükmü nas tarafından belirlenmemiş fıkhî olay.

&Aslın hükmü. Asıl hakkında sabit olan ve kıyas yoluyla fer‘e de uygulanmak istenen hüküm.

&İllet. Asla ait hükmün konmasına esas teşkil eden özellik