KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

2-Bilimler Kaça Ayrılır

BİLİMLER KAÇA AYRILIR

22-Bilimleri kaç sınıfa ayırmak mümkündür?

&Doğa Bilimleri: Doğa ve doğa olayları ile ilgilenen Fizik, Kimya, Biyoloji, Astronomi vb.

&İnsan Bilimleri: İnsanı, insanın tarihini, kültürel- toplumsal dünyasını konu edinen Tarih, Antropoloji, Sosyoloji, Psikoloji, Siyaset bilimi vb.

&Din Bilimleri: Dinler Tarihi, Din Sosyolojisi, Din Psikolojisi, Din Fenomenolojisi vb.

23-Din sosyolojisinin öncüsü ve hazırlayıcısı olan düşünür kimdir?

&Farabi

24-Hangi düşünür, toplum anlayışı ile ilgili görüşleri Es-Siyasetü’l-Medeniyye(site yö-netimi) Arau Ehli’l-Medineti’l-Fadıla(erde-mli şehir halkının görüşleri) isimli eserlerinde toplanmıştır?

&Farabi

25-Erdemsiz toplumun 4 şekli vardır. Bunlar nelerdir?

&Cahil toplum(El-Medinetü’l-Cahiliyye)-:Şehvet itibar gibi değerlere ulaşmayı hayatın gayesi ve gerçek mutluluk zanneder.

&Günahkar toplum(El-Medinetü’l-Fasıka)-:Günahkar toplum erdemli toplum gibi görünse de aslında bir tür cahil toplumdur.

&Değişmiş toplum(El-Medinetü’l-Mütebe-ddile):Değişmiş toplumdur. Önceden erdemli bir toplum iken sonradan değişip erdemsizleşen topluluktur.

&Şaşkın toplum(El-Medinetü’l-Dalle):Hiç-bir hedefi olmayan bozulmuş toplumdu.

26-Erdemli bir devlet başkanında olması gereken 12 özellik vardır. Bunlar nelerdir?

&Özürsüz bir beden, anlayış ve kavrayış, kuvvetli bir hafıza, zekilik, güzel hitabet, bilim sevgisi, yeme içme kadınlara düşkün olmama, doğruluk, yücelik, adalet, ılımlılık, azim ve irade.

27-Sosyolojinin, Modern ve deneysel din sosyolojisinin öncüsü ve kurucusu sayılan düşünür kimdir?

&Mukaddime’nin yazarı İbn-i Haldun

28-Gazali’nin temel hedefi, tevhit inancı ve İslam Peygamberi’nin risaleti etrafında bütün müminleri birleştirmek ve İslam toplumun sosyal bütünleşmesini sağlamak olmuştur. Bu hedefe ulaştırmak isteyen Gazali’nin en önemli eserleri nelerdir?

&El-Munkız Mine’d-Dalal(dalaletten kurtuluş)

&Tehafütü’l-Felasife(filozofların tutarsızlığı)

&İhya’u-Ulumi’d-Din(din ilimlerinin diriltilmesi)

&Faysalu’t-Tefrika Beyne’l-İslam ve’z-Zenadika (islami ve gayri islami gruplar arasındaki ayrım ve farklar)

&Kimyaü’s-Saade(mutluluk iksiri)

&El İktisat fil İtikat(inançta orta yol)

29-İbn Haldun Mukaddime adlı eserinde sosyal bütünleşme ve dayanışma güdüsü anlamında hangi terimi kullanmıştır?

&Asabiyet

30-Mukaddime’yi Türkçeye kazandıran kişidir. Haldun’un asabiyet teorisini Osmanlı devletine uygulamıştır. ‘’Tezakir’’ adlı eserinde ekonomik buhranla ahlaki çöküşü arasında paralellik kurmaktadır. Bahsedilen ilim adamı kimdir?

&Ahmet Cevdat Paşa