Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

19-Sahabe Dönemi Tefsir Çalışmaları

SAHABE DÖNEMİ TEFSİR ÇALIŞMALARI 

151-Peygamberin sünnetiyle, sünnette bulamazlarsa ilmi melekelerinin verdiği içtihatlarla tefsir yapmaya başlanması kimlerle başlamıştır?

&Dört halife olmak üzere İbni Abbas, İbni Mes’ud, Übeyy bin Ka’b gibi sahabeleriyle 

152-Ebu Ubeyde’nin bir eseri olarak bilinen tefsir ilmi hangisidir?

&Mecazü’l Kur’an 

153-Sahâbe içerisinde tefsirle ilgili yapılan çalışmalarda nakil ve dirâyet açısından İLK SIRAYLA hangi sahabeler almaktadır?

&1. sıra: Abdullah bin Abbâs

&2. sıra: İbn Mes’ûd

&3. sıra: Ubeyy bin Ka’b 

154-Sahabenin Hz. Peygamberden sonra en önemli kaynak olmasının sebebi nedir?

&Çünkü onlar vahye vahyin iniş yerlerine vahyi önceleyen tarihi olay ve şartlara şahitlik etmişlerdir. Ayrıca kendi düşünceleriyle ulaşamayacakları bilgileri Hz. Peygamberden duymuş olmalarının mümkün olması. 

155-İbn Mes’ûd’un “Kur’ân’ın tercümanıdır.” Dediği sahabe kimdir?

&Abdullah bin Abbâs 

156-Sahabileri Kur’an’ın tamamını tefsire yönelten sebep nedir?

&Hz. Peygamberin vefatından sonra devam eden fetihler sonucunda yeni kültürel ve dini gruplarla karşılaşılması ve bu yeni ortamda ortaya çıkan meselelere çözüm bulunması gerekliliği. 

157-Sahabe Kur’an’ı Kerim’i tefsir etmek için hangi metotlara başvuruyordu?

&Çoğunlukla âyetlerin sebeb-i nüzûllerini anlatmak sûretiyle tefsir yapmışlardır. Hakkında nass mevcut olanlar üzerinde konuşmuyorlardı. Bunların dışındaki tefsirine ihtiyaç duydukları ayetlerin açıklanmasında re’y ve içtihâda basvuruyorlardı. Bu arada diğer ilahî kitaplara ve Ehl-i Kitab’a da müracaat etmişlerdir. Ancak isrâiliyyat denilen bu bilgileri almada Kur’ân ve Hadîs’i birer tashih kaynağı görerek, onlara muhâlif olan bilgileri bir tarafa bırakmışlardır. 

158-Ashap Kur’an’ı tefsir ederken kaç yol izlemişlerdir?

&Kur’ân’ın Kurân’la yaptıkları tefsiri

&Kur’ân’ın sünnetle yaptıkları tefsiri

&Kendi rey ve içtihatları ile yaptıkları tefsir

159-Sahâbenin tefsirde müracaat ettiği kaynaklar nelerdir?

&Kur’ân’ın Kur’ân’la tefsiri

&Kur’ân’ın Sünnetle tefsiri

&Şiirle istişhad(şahid gösterme)etmek.

&Yahudi ve Hristiyan kültürleri

&Kendi içtihatları(görüşleri)

160-Sahâbeden, Kur’ân tefsirine dair en çok rivâyette bulunan ve tefsir alanında ün kazanan kişiler kimlerdir?

&Ali bin Ebî Tâlib(660)     

&Abdullah bin Mes’ûd(652)

&Ubeyy bin Ka’b(650)      

&Abdullah bin Abbâs(687)

&Zeyd bin Sâbit(665)       

&Abdullah bin Zübeyr(692)

&Ebû Musa el-Eş’arî(664)

161-Sahabi ve tabiinin tefsiri arasındaki metot farkları nelerdir?

&Sahâbe Tefsiri, kendilerine mânâsı kapalı gelen ayetlerle sınırlı kalmışken, tâbiîler döneminde Kur’ân’ın bütünü tefsir edilmeye başlanmıştır. Yine Sahâbe’nin yaptığının aksine, ayetlerin icmâlî mânâlarıyla yetinilmeyip gerektiğinde kelimeler de tefsir edilmiştir. Lügat müfredatının yanında târihî bilgiler, fıkhî şerhler ve gayb âlemini tasvîr mahiyetinde açıklamaların yapılması da sahâbe döneminde fazlaca görülmeyen, tâbiûna ait tefsir özelliklerindendir

162-Peygamberimizin, “O’na kitabı öğret ve O’nu dinde fakih kıl.” diye dua ettiği sahabi, İbn. Teymiyye’nin “Tabiiler içersinde tefsirde en önde gelen onun öğrencileridir.” dediği sahabi, Ashab devrinde “Hibrul ümme (Ümmetin bilgini)” diye anılan sahabi kimdir?

&Abdullah bin Abbas 

163-Abdullah bin Abbas’a tefsir ilmindeki yüksekliğinden dolayı kendisine hangi lakap verilmiştir?

&Tercüman-ül-Kur’an, Reis-ül Müfessirin, Habr’ül (Hibr’ül) Ümmet (Ümmetin bilgin) 

164-Hz. Ömer zamanında Irak’a hangi muallim (müfessir) gönderilmiştir?

&Abdullah b. Mes’ud