Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

19-Kur’an’dan Sonraki Temel Kaynaklar

KUR’AN’DAN SONRAKİ TEMEL KAYNAKLAR 

57-Peygamberimizin sözlerini ilk toplayan kişi kimdir?

&Buhari / kitabının adı: Sahih

58-Küçük yaşta ilim tahsiline başlayıp, Subyan mektebinde iken 15.000 hadis ezberleyen ve büluğa ermeden de İbni mübarek hazretlerinin kitaplarını ezberleyen, telif eser yazmaya başladiğında henüz daha yüzünde sakal çıkmamış olan geleceğin dev hadis âlimi kimdir?

&İmam Buhari

59-Hadis’in içerikleri, genel olarak kaç bölümden ibarettir?

&Aslı içeriği olan ‘Metin, Ravi ve isnâd

60-İmam Buhari vb.nin her yeri dolaşarak hadisleri toplarken neden toplanan hadislere kuşkuyla bakıyorlardı?

&Hadis nakledenlerin en az üç dört neslinin ölmüş olmasından dolayı

61-Hadis kitaplarında ’’Sahihayn’’ kavramı hangi kitaplar için kullanılır?

Buhari ve Müslim’in el-Cemi’s Sahih isimli kitaplar

61/1Sahihaynda bulunan bir hadise ne denir?

Müttefekün aleyh üzerinde ittifak edilmiş hadis denir.

62-Süneni Erbaa kimlerdir?

&Ebu Davud     &Nesai      &Tirmizi      &İbni Mace

63-Ebu Davud, Tirmizi, İmam Nesâi, İbn Mace bu dört hadis yazarının kitaplarına(hepsine birden) hangi isim verilmiştir?

&Sünen 

64-Âlimlerce en güvenilir hadis kitapları olarak kabul edilen Kütüb-i Sitte olarak bilinen 6 eser, günümüze kadar İslami ilimlerin Kur’an’dan sonraki temel kaynakları olmuştur. Bu eserler nelerdir?

&Buhari        &Müslim        

&Tirmizi        &Nesai

&İbn Mace     &Ebu Davud 

65-Kütüb-i Sitte(Sahihayn ve Sünen) dışındaki diğer hadîs kitabı türleri nelerdir?

&Cami              &Müsned      

&Mucem           &Müstedrek

&Mustahrec      &Cüz             

&Tabakat

65-Buhari ve Müslim’in özellikleri nelerdir?

Dini hayatın hemen her alanıyla ilgili rivayetleri konularına göre bir araya getirdikleri için CAMİ olarak isimlendirilmişlerdir.

66-Tirmizi, Ebu Davud, Nesai ve İbn Mace özellikleri nelerdir?

&Fıkıh bablarına göre tasnif edilmiş ahkâm hadislerinden (Fıkıhla ilgili hadislerden) oluştukları için SÜNEN olarak adlandırılmışlardır.

67-Sünenlerin en önemli özelliği nedir?

&Sünenlerde genellikle Hz. Peygamberin söz, fiil ve takrirlerinden ibaret olan ve merfu denilen hadislerine yer verildiğinden bu kitaplarda sahabe ve tabiunun mevkuf ve maktu sözlerine rastlanmaz.

68-Buhari ve Müslim kitaplarına niçin ’el-Camiu’s-Sahih’ adını vermişlerdir?

&Kitaplarında topladıkları hadislerin sağlam ve güvenilir olduğunu belirtmek için.

69-Temel hadis kaynakları hangi açılardan şerh edilerek yorumlanmıştır?

&Temel hadis kaynakları, içlerindeki hadislerin sıhhati, anlamları ve içerdikleri hükümler açısından şerh edilerek yorumlanmıştır.