Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

19-Kur’ân-ı Kerîm’in İsimleri

KUR’ÂN-I KERÎM’İN İSİMLERİ

226-Kur’an-ı Kerim’in isimleri nelerdir?

&Ümmül Kitap, &Kur’an, 

&Kitabüllah, &Kelamullah, 

&Kitab, &Zikir                    

&Furkan, &Hüdâ, 

&Hakîm, &Belâğ, 

&Rahmet, &Adl                     

&Mecîd, &Kerîm, 

&Şifa, &Ahsen, 

&Zebur&Aliyy (yüce)      

&Aceb (hayret Verici), 

&Aziz&Besair                 

&Hadis(güzel Söz), 

&Belağ (tebliğ), &Beşir                  

&Arabiyy (Arapça), 

&Beyan, &Burhan              

&Büşra, &Hadi, &Emir                   

&Hablullah(hab:kulp), 

&Hakk&Hikmet              

&Hezl(şaka)olmayan, 

&Rahmet, &Hayr                     

&İlim, &İma, 

&İmam, &Kasas, 

&Kavl, &Kayyım                 

&Kelam, &Mecid, 

&Urvetul Vüska   

&Tenzil, &Mev’iza(öğüt), 

&Mesani, &Muhkem, 

&Mushaf, &Sıdk                     

&Mufassal-açıklamış, 

&Musaddık, &Mübarek             

&Ruh, &Nezir, 

&Mübin(apaçık)   

&Nimet, &Nur, &Rahmet               

&Merfua(yüceltilmiş), 

&Müteşabih, &Nebe(haber)     

&Müheymin(şahit), &Vahiy,

&Zikr, &Zikir(hatırlatma),

&Suhuf-u Mükerreme (kerim kılınmış)

&Mutahhar(arınmış, tertemiz)

227-Hem Kur’an-ı Kerim’e hem de Fatiha Sûresi’ne verilen ortak isimler nelerdir?

&Ummu’l-Kitâb   =Kitabın anası(temeli)

&Mesânî               =Tekrar etmek

228-İkisi dışında bütün ayetlerinin son harfi MİM ile sona eren sure hangisidir?

&Kıtal(Muhammed) 

229-Kur’an-ı Kerim’deki bazı surelerin birden fazla isimleri vardır. Bunlar nelerdir?

&Enfâl:Bedr, 

&Tâhâ:Kelîm

&Şuarâ:Câmia                  

&Neml:Süleyman

&Fâtır:Melâike                   

&Zümer:Guraf                   

&Gâfir’in:Tavl ve Mü’min 

&Haşr:Beni Nadir             

&Saff:Havâriyyin                               

&Kâfirün:Mukaşkışe

&Casiye:Şerîat ve Dehr   

&Muhammed:Kıtâl

&İnsan:Ebrâr ve Emşâc   

&Tebbet:Mesed Sûresi

&İsrâ’:SubhânveBeni İsrâil

&Fussilet:Secde, Hâ Mîm ve Mesâbih

230-‘’Kur’an’’ kavramı, Kur’an-ı Kerim’de hangi kelimeler ile ifade edilmiştir?

&Furkan (Hak ile batılı ayıran), kitap, zikir (hatırlama, öğüt), Kur’an (çok okunan) adlarıyla anılmıştır.