Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

19-Hıristiyanlık-3

2-ORTADOĞU VEYA SÂMİ DİNLERİNDEN ‘’HIRİSTİYANLIK DİNİ’’ -3

197-Hristiyanlık’ta mezhepler “Kilise” olarak adlandırılırlar. Binlerce mezhebi olan Hıristiyanlığın başlıca mezhepleri nelerdir?

&Roma Katolik Kilisesi (1.2 milyar kişi)

&Protestan Kilisesi (360 milyon)

&Ortodoks Kilisesi’dir (170 milyon)

198-İslama en yakın İncil hangisidir?

&Barnabas

199-İsa, içinde yaşadığı Yahudi toplumunda “bekledikleri mesih olduğunu” ileri sürdüğünde, halkın bir kısmı buna inanmıştır. Ancak buna inanmayan Yahudi din adamlarının teşvikiyle, Yahudiye eyaletinin Roma valisi tarafından “halkı isyana teşvik etmek” suçlamasıyla çarmıha gerilmiştir. Valinin adı nedir?

&Pontius Pilatus

200-Ülkemizde tarihi Hıristiyan gruplar olarak hangileri bulunmaktadır?

&Rumlar, Ermeniler, Süryaniler ve Arap Ortodokslar bulunmaktadır. Bunun yanında misyonerlik faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan Katolik ve Protestan gruplar da vardır.

201-Hıristiyan mezheplerden Monofizit mezheplerin özelliği nedir? Hangi kiliseler bu mezheplere bağlıdır?

&Hz. İsa’da sadece ilahi tabiatın bulunduğunu savunan mezheplerdir. Günümüzdeki Ermeni, Süryani, Habeş ve Kıpti kiliseleri bu mezhebe dâhildir.

202-Özellikle Katolik Hıristiyanların diğer dinler arasında Yahudiliğe daha çok değer vermelerinin başlıca nedeni nedir?

&Hz. İsa’nın ve ilk Hıristiyanların Yahudi olmasıdır

203-Hıristiyanlıkta vaftiz olan kişinin ne olduğuna inanılır?

&Asli günahtan arınarak yeniden doğduğuna, Hz. İsa’nın manevi bedenine katıldığına inanılır.

204-Hıristiyanlıktaki sakramentler neyi simgeler?

&Hz. İsa’nın Filistin’deki yaşamı boyunca yaptıklarını simgeler.

205-Hz. Isa(a.s)’ın 12 havarisinin öncüsü kimdir?

&Petrus

206-Dünyada en çok mensubu olan birinci sıradaki din hangisidir?

&Hıristiyanlık

207-Dünyanın en yaygın ikinci sıradaki dini hangisidir?

&İslam

208-Yahudilik inancını ‘imanın on üç ilkesi’ olarak açıklayan, 12. yy’da yaşamış olan ve Müslümanların İbn Maimun olarak tanıdığı ünlü Yahudi filozof Maimonides, Yahudiler arasında ne adıyla bilinir?

&Rambam

209-Hıristiyanların ibadet yerleri neresidir?

&Kilise

210-Tanrı’nın birliğini farklı şekilde ele alıp teslîsi savunmuşlar, aşırı bağlılık duygusuyla, Hz.Îsâ’yı tanrılaştırmışlardır. Bu din hangi dindir?

&Hıristiyanlar

 211-Hıristiyan sakramentlerinden olan “evharis” ne anlama gelmektedir?

&Suya dalma veya yıkamak suretiyle yapılan sakrament

212-Ökümenizm ne anlama gelir?

&Hıristiyan misyonerlerinin ezilen insanların yanında yer almasını ifade eder.

213-Hac yortusu, Noel, Katedral gibi kavramlar hangi dine aittir?

&Hrıstiyanlık.

214-Hristiyan inanç esaslarından bazıları nelerdir?

&Teslis inancı, Tanrının Îsâ şeklinde zuhur etmesi, Tanrının, bütün insanların günahlarına keffâret olmak üzere onların affı için insan kılığına girip ızdırap çekerek ölmesi

215-Ahd-i cedid hangi kitaptır?

&İncil

216-Hıristiyanlar; ilk yıllardan itibaren teoloji-din bilimi konuları ile ilgili olarak derin ayrılıklara düşmüşlerdi. Buna bir örnek verirmisiniz?

&En çok da Hz. İsa’nın insan tabiatlı mı yoksa tanrı tabiatlı mı olduğu konusunda

217-Misyoner, yetkili, görevli kimse demektir. Misyoner kuruluşlar, misyoner yetiştiren kuruluşlar olarak çalışırlar. Misyonerlik gayesi ile kurulan kuruluşlara “misyon” denir. İfadeleri neyle ilgilidir?

& “Misyonerlik” anlayışı ile ilgilidir.

218-Misyonerler nasıl yetiştirilir?

&Misyonerin birden fazla dil öğrenmesi teşvik edilir. Her misyonere mali destek sağlanır. Misyonerlik için seçilenler, misyonerlik faaliyetinde bulunacakları okullarda özel eğitim alır. Her misyonerin teoloji eğitimi yanında diğer alanlarda da eğitim alması istenir.

219-Hıristiyanlarca kutsal sayılan Trabzon’daki manastır hangisidir?

&Sümela manastırı

220-“Misyonerlerin Çalışma Metotları ne-lerdir?

&Çok defa gizli ve dolaylı faaliyetlerde bulunurlar. Faaliyet yürütecekleri yeri tespit edip orada bir teşkilat kurarlar.  Kitabı Mukaddesi, dini kitap, broşür ve dergileri o ülkenin dilinde neşrederler. Açtıkları okulların ve kuruluşların propagandasını yaparak, Hıristiyan olmayan ailelerin çocuklarını buraya çekmeye çalışırlar.

221-Hıristiyanların uğursuz saydığı sayı hangisidir?

&13 sayısı

222-Hıristiyanların, inançlarını güçlendirmek, Hıristiyan olmayanları Hıristiyan yapmak için gösterilen gayretle ilgili olarak kullanılan slogana ne denir?

&Born again christain (ingilizce)

223-İsevilik hangi din için kullanılmıştır?

&Hıristiyanlık     

224-Hz. Isa(a.s)’ın getirdiği dine inanan kimseye ne denir?

&İsevi –Hıristiyan – Nasranî

225-Hıristiyanlığın ilk yedi kilisesinden birisinin de bulunduğu antik Thyateira kenti hangi ilimiz ve ilçesindedir?

&Manisa – Akhisar

226-Hıristiyanların hac farizasını yerine getirmek için uğramak zorunda oldukları ‘’Sien Pierre’’ kilisesi hangi ilimizdedir?

&Antakya

227-Hz. Isa kaç yasında iken kendisine fiilen peygamberlik verilmiştir?

&30

228-Kelime anlamı ‘Suriyeli’ olan ve Suriye’de yaşayan Hıristiyan topluluğuna ne denir?

&Süryani

229-Hz. İsa’nın 12 havarisinin öncüsü kimdir?

&Petrus

230-Hristiyanlığı kabul eden ilk kafkas kavmi hangisidir?

&Gürcüler’dir.

231-Hrıstiyanlık dini nerede doğmuştur?

&Roma Devleti sınırları içinde doğmuştur.

232-Dünyada bilinen ilk kilise hangisidir?

&Hatay’daki Sen Piyer Kilisesi’dir.

233-Hz. İsa’ya gönderilen İncil nasıl değiştirildi?

&Bolüs isminde bir yahûdî Îsevî görünüp, yâni Îsâ(a.s)’a inanmış gibi görünüp, havârîler arasına karıştı. Îsâ(a.s)’dan sonra ilk işi, Allah tarafından gelen hakîkî İncîl’i yok etmek oldu. Havârîlerden Barnabas, Îsâ(a.s)’dan gördüklerini ve işittiklerini doğru olarak yazdı ise de, Bolüs bunun yayılmasına mâni oldu.

234-Hz. İsa’ya gönderilen İncil’in değiştirilmesinde kimin etkisi çoktur?

&Bolüs

235-Tevhid ilkesini kabul eden ve diğer İncillerle uyuşmayan İncil hangisidir?

&Barnaba

236-Îsâ aleyhisselâmın getirdiği hak din olan Îsevîliğin bozulmuş şekline ne denir?

&Hristiyanlık

237-Asıl İncîl’i değiştirerek şahsî düşüncelerin ve bozuk inanışların yer aldığı yeni İncîller yazdılar, böylece yeni bir din ortaya çıktı. Bu dinin adı nedir?

&Hristiyanlık

238-Allah’a mahsus olan günâh affetme kudretini, papazlara verdiler. Hattâ para karşılığı Cennet’ten yerler sattılar. İnsanlar günâhkâr olarak doğar, Hazret-i Îsâ insanları bu günâhtan kurtarmak için dünyâya gelmiştir. Hazret-i Îsâ Allah’ın oğludur. İnsanlar doğrudan doğruya Allah’tan bir şey isteyemezler, ancak râhibler (din adamları) insanların yerine Allah’a yalvarabilir ve onların günâhını affedebilirler. Bu dinin başında papa bulunur, papa günâhsızdır. Bu ifadeler hangi dinde vardır?

&Hristiyanlık’ta

239Hazret-i Îsâ’ya İncîl isminde nâzil olan kitabı yahûdîler kaç sene içinde tahrif ettiler?

&Seksen(80)

240-Hıristiyanlığın yayılma sebebi kaç a-na başlıkta toplanabilir?

&Ticaret, misyonerlik ve köleliktir.

241-‘’Ben gitmezsem feraklit(Muhammed, Ahmed) gelmez’’ sözü hangi kitapta yer alır?

&Yuhanna İncili’nde

242-Hz. İsa kaç yıl dünyada peygamber olarak kaldı.

&2.5 yıl

243-Hıristiyanlıktaki Teslis inancında yer alan “Baba” anlayışı ne demektir?

&Teslisin asıl unsuru babadır.

&Allah her şeyin yaratıcısı ve sahibidir.

&Sonsuzdur her yerde vardır.

&Allah her şeyi görür.

244-Fatiha suresinde ‘’Sapanlar’’ olarak nitelendirilenler kimlerdir?

&Hıristiyanlar

245-İsa’nın bir pazar günü dünyaya geri döneceği, ahiret hayatını başlatacağına inanılıyordu. Hıristiyanlarca Pazar günü ne günü olarak kabul edildi?

&Haşir

246-Aşık paşazade tarihinde Kafirler deyimi Anadolu’da yaşayan hangi din mensupları için kullanılmıştır?

&Hıristiyanlar

247-İsa peygambere gönderilen İncil hangi dil üzere inmiştir ve Elde bulunan dünyanın en eski incili hangi dil üzeredir?

&İsa peygambere gönderilen: İbranice diyer adı; (Aramice)

&Elde bulunan dünyanın en eski incili Yunanca dil üzeredir.