Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

19-7-Sınaî Servet, Yatırım Ve Üretim Ve Araçları

7-ZEKÂTA TABİ MALLARDAN  ‘’SINAÎ SERVET, YATIRIM Ve ÜRETİM Ve ARAÇLARI’’

260-Fakihler, kişinin temel ihtiyaç maddelerinden olan marangoz, demirci gibi zenaat erbabının el aletlerini, takım ve tezgâhlarını, oturulan evleri zekâttan muaf kabul etmişlerdir. İbaresi doğru mudur?

&Evet 

261-Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

&İnsanın temel ihtiyaçlarından sayılan mesken, sanatkârların ev aletleri, zekâta tâbi değildir.

&Artıcı(nâmî) özellikte olan, gelir elde etmek için edinilen mallar, bunlar zekâta tâbidir.

&Hem temel ihtiyaçlardan sayılan ve hem de artıcı özelliğe sahip olan kadınların süs eşyası, çalıştırılan hayvanlar gibi mallara gelince, fakihler bu nevi malın zekâta tâbi olup olmayacağında ihtilâf etmişlerdir. Onları artıcı vasıfta görenler zekâta tâbi kılmışlar, tabii ihtiyaçtan kabul edenler zekâttan muaf tutmuşlardır.

&Sanayide kullanılan makineler gelir getiricidir, nâmî mal sayılır. Bu makineler marangozun, demircinin kullandığı el aletlerine kıyas edilemez. Çünkü sanatkârların geçimi için bu aletlere ihtiyaçları vardır.

&Hepsi 

262-Çağımız İslâm hukukçularına göre sanayi sektöründeki yatırımlardan hangi oranda ve nasıl zekâta tâbi tutulacaktır?

&Zekât bu mallardan değil gelirlerinden alınır. Zekât nisbetinin, safî gelirden % 10 veya gayri safî gelirden % 5 olması gerekir.

263-Muasır müslüman yazarlar nezdinde, üretim aracı makine ve fabrikaların gelirlerinin % 10 veya % 5 nisbetlerinde zekâta tâbi tutulması görüşü, uygulama kolaylığı yönü de dikkate alınarak, bir hayli ağırlık kazanmıştır. Bu ifade doğru mudur?

&Evet

264-Asrımız İslâm âlimleri fabrika gelirlerinin, gelir sahibinin elindeki para ve ticaret mallarına kıyaslanarak % 2.5 oranında zekâta tâbi tutulması şeklindedir. Bu ifade doğru mudur?

Evet 

265-1965’te Kahire’de ve 1984’te Küveyt’-te akdedilen konferans kararlarında sanayî makinelerinin safî gelirlerinden % 2.5 oranında zekât alınması tavsiye edilmiştir. Çağdaş Mısırlı âlimlerin oluşturduğu bir grup ise, sanayi sektöründe dönen sermaye + gelirin % 2.5 oranında zekâta tâbi olması gerektiğini savunmuşlardır. Bu ifade doğru mudur?

&Evet

266-Sanayi sektöründeki üretim makine-lerinin ve diğer duran sermayenin dışında her türlü giderlerin maliyet hesapları yapılarak dönen sermayenin ve kârın % 2.5 oranında zekâtı verilmelidir. Bu ifade doğru mudur?

&Evet

267-Sanayi sektöründeki üretim makineleri ile ziraî araziler birbirine kıyas edilemeyecek derecede farklı olduğu için, sanayi gelirlerini -arazi mahsullerine kıyasla- % 10 veya % 5 zekâta tâbi tutmak uygun olmaz. Neden?

&Sanayi makineleri, topraktan farklı olarak çalıştıkça eskir, yıpranır, kısa aralıklarla parçalarını değiştirmek zorunluluğu ortaya çıkar da ondan.

268-Sanayi sektöründeki faaliyetleri ticarî faaliyetlere kıyas edilerek ve klasik zekât uygulamasındaki yerleşik kurallar dikkate alınarak borçlar, malzeme, işçilik, üretim, pazarlama, yönetim, finansman vb. giderlerin maliyet hesapları yapılıp çıkarıldıktan sonra duran varlıkların zekâttan muaf olduğu, dönen varlıkların ise net kâr ile birlikte % 2.5 oranında zekâta tâbi olacağı ifade edilir. Bu ifade doğru mudur?

&Evet

269-Sanayi yatırımlarını hem zekâttan muaf tutmalıyız, hem de ikinci kere tekrar makine satın almak için ihtiyat payı ayırmalıyız. Bu ifade doğru mudur?

&Evet