KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

31-MÜFREDAT

18-Kur’an’ı Kerim’in Kitap Haline Getirilmesi Ve Çoğaltılması

KUR’AN’I KERİM’İN KİTAP HALİNE GETİRİLMESİ VE ÇOĞALTILMASI

193-Müseyleme’ye karşı yürütülen Yema-me savaşında Kurra’larla ilgili ne gibi bir sonuç olmuştu?

&Kur’an’ı ezbere bilen sahabilerin çoğu şehit edildi

194-Peygamber(s.a.v)’in Kur’ân’ı Kerim’i kendilerinden öğrenilmesini emrettiği çok önemli kişilerden biri olan Ebu Huzeyfe’nin azadlısı Salim hangi savaşta şehid edildi?

& Yemame savaşı’nda Salim Mevla Ebî Huzeyfe (Huzeyfe’nin azatlısı Salim, Yemame savaşı’nda şehid edilen sahabe)

195-Yemame savaşında(M:633) hafızların şehid edilmesi üzerine Dağınık durumda bulunan, üzerinde Kur’an yazılı malzemeleri toplayarak iki kapak arasında kitap yani “Mushaf” halinde bir araya getirilmesi kimin teklifi ve etkisi üzerine Hz. Ebu Bekir Kur’ân’ın toplanmasını emretmiştir?

&Toplama işine yanaşmayan Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer b. Hattab’ın ısrarlı teklifi ve Allah’ın Ebu Bekir’in kalbine bu hususta genişlik vermesi sonucu

196-Kur’an-ı Kerim’in toplanmasının ve çoğaltılmasının nedenleri nelerdir?

&İslam’ın sınırlarının genişlemesi

&Farklı milletlerden olanların İslam’a girmeleri

&Yemame savaşında birçok Kur’an hafızının şehit edilmesi

&Yazı bilenlerin çoğalması

&Müslümanlar arasındaki birliğin korunmasını sağlamak

&Kırat farklılıklarını önlemek

&Kur’an’ı çeşitli şekillerde okuma problemlerinin olması

197-Her ayet için iki şahıstan yazılı delil istendi. Bu iş Mescid-i Nebevi’de gerçekleştirildi. Hz. Zeyd bin Sabit, Tevbe Sûresinin son iki ayetini Ebu Huzeyme’nin getirdiği yazılı malzeme dışında hiç bir yerde bulamadığı ve bu ayetleri ondan aldığı belirtilir. Hicretin 12. yılında Zeyd’in hazırladığı bu Nüsha’ya ne denir?

&Mushaf

198-Kur’an’ı bir araya toplamak için Zeyd bin Sabit’in başkanlığında bir heyet kurulur. Hz. Peygamber efendimizin vefatından 6 ay sonra başlayan Kur’an’ı toplama faaliyeti yaklaşık olarak kaç yıl sürmüştür?

&1 yıl

199-Kur’an-ı Kerim bir kitap (nüsha – cilt) haline geldikten sonra, bu nüshaya hangi sahabenin teklifiyle ‘’Mushaf’’ adı verilmiştir?

&Abdullah bin Mes’ud

200-İstinsah ne demektir?

&Bir eser veya yazıya bakarak aynısını elle yapma, örneğini çıkarma anlamlarına gelen Arapça bir sözcüktür. Başka bir tarifle Kur’an’ın çoğaltılmasıdır.

201-Hz. Osman, Hz. Hafsa’da bulunan mushafı isteyerek, Kur’an’ı çoğaltmak işini yürütmek üzere bir komisyon kurdu. Kureyş imlasına göre yazması emredildi. 12 kişiden oluştuğu rivayet edilen kişilerin en önemlileri kimlerdir?

&Zeyd bin Sabit

&Abdullah bin Zübeyr

&Said bin As      

&Abdurrahman bin Haris

202-Kur’an’ın toplatılması (Cem edilmesi) hicretin kaçıncı yılında gerçekleşmiştir?

&Onikinci(12.) yılında

203-Ashabdan bazıları kendi kullanımları için Kur’an ayetlerini toplamış olanlar arasında kimler vardır?

&Ubey bin Ka’b  

&İbni Mesud       

&Hz. Ömer          

&İbni Abbas        

&Enes bin Malik 

&Hz. Ali

&Zeyd bin Sabit 

&Hz. Hafsa         

&Abdullah bin Amr

&Hz. Aişe            

&Abdullah ibni Zübeyr

204-Kur’an-ı Kerim’in belgeye dayalı olarak toplanması (tedvin=cem) için kurulan komisyonun başkanı kimdir ve hangi halife zamanında bu işlem gerçekleşmiştir?

&Zeyd bin Sabit ve Hz. Ebu Bekir

205-Hz. Ebu Bekir zamanında toplanan mushafın özellikleri nelerdir?

&Nüsha en ince ilmi tespit usulleriyle toplanmıştır.

&Bu nüshaya ancak tilaveti mensuh olmayan ayetler alınmıştır.

&Bu nüsha yedi harfi ihtiva etmektedir.

&Bu nüshanın doğruluğu hem ümmetin icma’i ve hem de tevatürle sabitlenmiştir.

206-Kur’an’ının (bugünkü dizilişi ile Mushaflaşması) Çoğaltılma hicretin kaçıncı yılında gerçekleşmiştir ve kaç yıl sürmüştür?

&Yirmibeşinci(25.) yılında gerçekleşmiş ve 5 yıl sürmüştür.

207-Hz. Osman zamanında çoğaltılan Kur’an nüshaları başka bir rivayete göre sayısı 7 dir. Bunlar nerelere gönderildir?

&Medine              

&Şam                   

&Kufe         

&Basra

&Mekke               

&Yemene            

&Bahreyn

208-Hicri 647 yılında başlayan çoğaltma işlemi bitince çoğaltılan bu Kur’an nüshaları nerelere gönderildir?

&Medine              

&Şam                   

&Kufe       

&Basra

209-Mushaf’ın çoğaltılması (teksir= İstinsah) ile ilgili heyetin başkanı kim ve hangi halife zamanında bu işlem gerçekleşmiştir?

&Zeyd b. Sabit’in başkanlığında ve Hz. Osman zamanında

210-Hz. Osman dönemin de yazılan Kur’an’a ne ad verilmiştir?

&İmam 

211-Hz. Osman Kur’an’ı çoğaltacak olan heyete hangi prensiplere göre çalışma talimatı vermiştir?

&Çoğaltmada Ebu Bekir döneminde toplanan Mushaf esas alınacaktır.

&Çoğaltılacak nüshalara Hz Peygamber’in son arzda okumuş olduğu bir harf alınacak geriye kalan 6 harf alınmayacaktır.

&Birkaç Kur’an nüshası istinsah edilerek çeşitli beldelere gönderilecektir. Bu beldelere gönderilen Kur’an nüshalarına uyan diğer nüshalar aynen kalacak uymayanlar bunlara göre tashih edilecek tashihi mümkün olmayanların ise ya imhası ya da mürekkeplerinin silinmesi sağlanacaktır.

&Bu nüshalara tilaveti neshedilmiş ayetler yazılmayacaktır.

&Heyetteki üyeler arasında lehçe bakımından herhangi bir ihtilaf çıkarsa Kureyş lehçesi tercih edilecektir.

&Sureler bugün elimizdeki Kur’an’larda olduğu şekilde tertip edilecektir.

&Çeşitli maksatlarla kaydedilen birtakım özel not ve kayıtlar bu Mushaflara yazılmayacaktır.

212-“Mushaf-ı Osman’nın hattına muhalefet etmek haramdır.” Bu söz kime aittir?

&Ahmed b. Hanbel

213-Hz. Osman döneminde Mushaf çoğaltılırken bugünkü yazım kurallarından farklı bir yazı stili kullanılmıştır. Bunlar nelerdir?

&Fazladan harf ilave edilmesi, Mesela çoğul ya da çoğul hükmünde olan kelimelerin sonunda bulunan vavdan sonra elif ilave etmek gibi.

&Hazif yapılması. Yani kelimeden harf düşürülmesi demektir.

&Bedel. Yani bir harfin yerine başka bir harfin yazılması.

&Fasl ve vasl. Vasl kelimenin son harfinin onu takip eden kelimenin baş harfiyle kaynaştırılması demektir. Fasl ise kelimenin son harfini takip eden kelimenin ilk harfiyle kaynaştırılması demektir.

&İki kıraata da elverişli olacak şekilde yazma.

214-Resü’l- Mushaf (Mushafın Yazısı) ne demektir?

&“Kur’an’ın kelimelerinin ve harflerinin yazılışında Osman b. Affan’ın tasvip ve tercih ettiği imla şekil ve tarzı” diye tanımlanır. Buna Resm-i Osman da denir.

215-648 yılında Ermenistan ve Azerbaycan fethinde Şamlı ve Iraklı askerlerin yan yana gelmesi ile farklı okuyuşların su yüzüne çıkmasını gören, bu tartışma ortamının daha fazla büyümesine engel olmak için Halife Osman’a başvurarak bu durumun düzeltilmesini, ihtilafın ortadan kaldırılmasını ve çoğaltılmasını isteyen sahabe kimdir?

&Huzeyfe bin Yemân

216-Kur’an-ı Kerim’in çoğaltılmasının asıl sebebi nedir?

&Ashabın ellerinde bulunan sahifelerin farklılıklarına göre insanların da farklı okuyuşları, Bu sebeple fitnenin başgöstermesinden korkmaları

217-Hz. Osman tarafından değişik vilâyet merkezlerine gönderilen nüshalar asırların geçmesiyle kayboldu. Günümüze kadar gelen O Kur’an nüshaları nerelerde vardır?

&Bir tanesi Türkiye-İstanbul Topkapı Müzesi

&Diğer tam olmayan nüshası Özbekistan-Taşkent

&Londra’daki India Office Kütüphanesi’nde

218-Hz. Osman Nüshası olarak bilinen Taşkent’te olan Kur’an’ı kim faks ile reprodüksiyonunu (fotoğraf veya fotokopi ile tam kopyasını) yayınlamıştır?

&Çarlık Rus Hükümeti

219-İslâm’ın kutsal kitabının özel adı olan ‘’Kur’an’’ kelimesi, Kur’an’ı Kerim’de kaç yerde geçer?

&Özel ad                     :58 yerde             

&Özel ad olmayan     :12 yerde

220-Kur’an-ı Kerim’in içinde Kur’an, İncil ve Tevrat kaç yerde geçmektedir?

&Kur’an:(58)        &Incil:(12)       &Tevrat:(18)

222-Osman(r.a.) zamanında çoğaltılan Mushaflar, harekesiz ve noktasız olarak yazılmıştı. Bunun gerekçesi nedir?

&Kur’an’ın çeşitli kıraat vecihlerine göre harekesiz ve noktasız metinde okunabilmesini sağlamaktı

224-Kur’an’da surenin adını surenin içinde taşımayan üç sure vardır. Bunlar nelerdir?

&Fatiha                

&Enbiya                             

&İhlas

225-Kur’an-ı Kerim’in yazımı ile ilgili ‘’Allah ümmet üzerine bundan hiçbir şeyi farz kılmamıştır. Çünkü vahiy kâtiplerine ve Mushafları yazanlara şu yazıyı kullanacaksın bu yazıyı kullanmayacaksın diye bir emir verilmemiştir.’’ İfadesi doğru mudur?

&Evet