KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

31-MÜFREDAT

18-Hıristiyanlık-2

2-ORTADOĞU VEYA SÂMİ DİNLERİNDEN ‘’HIRİSTİYANLIK DİNİ’’ -2

141-Hıristiyanlığın kutsal kitabı Kitab-ı Mukaddes kaç ahitten oluşur?

&Tanrının Musa ile yaptığı ahit’e ait kutsal metinler yani Yahudi kutsal metinleri Eski Ahit ve İsa’dan sonra yazılan Yeni Ahit’teki metinlerin tamamından oluşmaktadır. 

142-Eldeki mevcut İncil nüshalarının en eskisi hangi dilde kaleme alınmıştır?

&Yunanca

143-Kaleme alınmış ilk İncil ve son incil hangileridir?

&İlk:Markos İncili      Son:Yuhanna incili

144-Hıristiyan kilisesinin ilk örneği resmen ne zaman başlamıştır?

&İsa’nın ölümünden on gün sonra Kutsal Ruh’un havarilere inmesiyle resmen kurulmuştur.

145-Ne zaman Hristiyanlara serbestik tanınması ile Hıristiyanlar ibadet mekânları oluşturmaya ve bunlara kilise denmeye başlayınca kilise ibadet mekânlarının adı olmuştur?

&M.S 313’te

146-Hristiyanlar baharda Hz. İsa’nın öldükten sonra yeniden dirilişi anısına kutladıkları bayram hangisidir?

&Paskalya

147-Hıristiyanlar kabul ettikleri Vaftiz ve Evrastiya sakrementlerin yanında başka hangilerini uygularlar?

&Kuvvetlendirme  &Evlilik  &Ruhbanlık  &Son yağlama

148-Tüm Hıristiyanlığın kabul ettiği iki sakrement hangileridir?

&Vaftiz              &Evrastiya

149-Hangi Hristiyan konsülünde dört mesele dışında Tevrat’ın bağlayıcılığının kalmadığına karar verilmiştir?

&İlk konsülde

150-Hıristiyanlıkta Pazar günü hangi ayin yapılır?

&Evharistiya Ayini

151-Hangi din mensupları kendi peygamberlerinin insanların günahları için kendisini kurban ettiklerine inanırlar?

&Hristiyan

152-Hıristiyanlıktaki önemli iki bayram hangileridir?

&Noel          &Paskalya

153-Hangi dinde daha çok manevi temizlik üzerinde durulmuştur?

&Hristiyanlıkta

154-Yehova şahitlerinin kurucusu kimdir?

&Rusell

155-Yehova şahitlerinde tüm dünyayı birbirine katarak çıkarılmak istenen savaş veya kıyamet olarak adlandırdıkları olaya ne denir?

&Armegedon

156-Yehova şahitleriyle ilgili müstakil bir eser hazırlayan kişi kimdir?

&Hikmet Tanyu

157-Yehova şahitleri hangi dinlerinin bileşkesinden oluşur?

&Hıristiyanlık ve Yahudilik

158-Hıristiyan Dünyanın her yerine yayılmış olmakla birlikte yoğun olarak nerelerde bulunmaktadırlar?

&Avrupa’da, Amerika’da, güney Afrika’da ve Avusturalya’da

159-Hz. Musa’yı kabul eden, Hz. Muhammed’i kabul etmeyen din hangisidir?

&Hıristiyanlık

160-Bugünkü Hıristiyanlığın kurucusu kimdir?

&Pavlus

161-Hıristiyanların IV. Yüzyıla ait, üç bölümlü ve oniki maddeli Havariler Kredosu (amentüsü) nelerdir?

&1)Ben, Tanrı’ya, Kudretli Baba’ya

&2)O’nun biricik oğlu Rab İsa’ya

&3)Bakire Meryem ve Kutsal Ruh’tan doğmuş olduğuna

&4)Pilatus zamanında Çarmıh’a gerilmiş ve gömülmüş olduğuna

&5)Üçüncü gün ölüler arasından dirilmiş olduğuna

&6)Göklere yükselmiş olduğuna

&7)Baba’nın sağında oturmuş olduğuna

&8)Oradan ölüleri ve dirileri yargılamak üzere ineceğine

&9)Kutsal Ruh’a

&10)Kutsal Kilise’ye

&11)Günahların bağışlanacağına

&12)Ölülerin dirileceğine inanırım

162-Bütün Hıristiyan kredoları teslisin (üçleme) üç maddesi etrafından kümelenmektedir. Bunlar nelerdir?

&Tanrı       &Hz. İsa      &Kutsal Ruh

163-Hıristiyanların tasnifine göre Yeni Ahid kaç kitaptan oluşur?

&27

164-Hangi Ahid’de bir kısım apokrif (sahte, sahîh olmayan, kanonik sayılmayan) metinler konusunda Hıristiyan mezhepleri arasında ihtilaf vardır?

&Eski Ahid’de

165-Hıristiyanların tasnifin (Sınıflandırılmasına) göre Eski Ahid kaç kitaptan oluşur?

&39

166-‘’Markos, Matta ve Luka’’ bu üç incil birden ne olarak ifade edilir?

&“Sinoptik İnciller” (birbirine benzeyen)

167-Hangi Hıristiyan mezhebi Yahudiler’e uyarak, apokrif konusunda, Katolik ve Ortadokslar’dan farklı görüşe sahiptirler?

&Protestanlar

168-Hz. İsa’dan sonra yazılmıştır. Matta’nın, 86; Markos’un, 66-75; Luka’nın, 80-90; Yuhanna’nın, 100-200 yıllarında yazıldığı tahmin edilmektedir. Yüzlerce metin arasından birbiriyle alâkalı dört tanesi seçilmiş ve Kilise onları muteber saymıştır. Bahsedilen kitap hangisidir?

&İnciller

169-Hristiyanlara göre Mesih İsa geldiği zaman görevleri ne olacak?

&Öldükten sonra dirilen ve göğe yükselen İsa Mesîh, kıyamete yakın geri dönecektir. Âlemin sonu yakındır. Filistin’de ilâhî mesih devleti kurulacaktır. Bu ilâhî devlet, kıyametin başlangıcı olacaktır. Mesîh’in gelişini insanların kalplerinden kötülük, istek ve arzularının çıkarılışı, peygamberlerin va’dettikleri yeni kalplerin takılması gibi olaylar takip edecektir. İlâhî hâkimiyet, ansızın gerçekleşecektir.

170-Yuhanna incili nasıl bir metindir?

&Tasavvufî

171-Hristiyanlar, beklenen Mesîh’in kim olduğuna inanırlar?

&İsa(a.s)

172-Hangi dinde; her şey âhirete göredir, âhiret yakındır; bu, aşırı bir züht hayatına, ruhbanlığa, dünya nimetlerini terke yol açmıştır. Bu din için dünyadan ziyade ahiret ve ahiretin nimetleri vardır?

&Hristiyanlıkta

173-Hıristiyanlık, Ortadoğu kökenli, tek tanrılı dindir. İsa’nın adına atfen bu dine ne denmiştir?

&İsevilik

174-Hıristiyanlık, Ortadoğu kökenli, tek tanrılı dindir. İsa’nın doğum yerine atfen bu dine ne denmiştir?

&Nasranîlik

 175-Hıristiyanlık inancına sahip kişilere ne denir?

&Hıristiyan

176-Khristos ve Hristiyan ne demektir?

&Khristos: Yunancada Mesih anlamına gelen bir kelimedir

&Hristiyan: “Mesih’in yandaşı” ve “Mesih’e bağlı” anlamlarına gelir

177-Khristos olarak adlandırılan İsa’ya inananlara ilk olarak hangi bölgede Hristiyan denmeye başlanmıştır?

&Antakya/Tarsus bölgesinde

178-Batı medeniyetlerinde İsa için kullanılan ifadeler nelerdir?

&Christ, Christus ve Cristo

179-Yahudi’ler, Kendilerini sürgünden kurtaran Pers kralı Kiros’a hangi ünvanı vermişlerdir?

&Mesih

180-Hıristiyanlarca, Hz. İsa’dan önceki kutsal kitaplara ne denir?

&Ahd-i Atik

181-Hıristiyanlığın kutsal kitabının adı nedir?

&Kitabı Mukaddes

182-Tevrat, Zebur ve İncile verilen ortak isim nedir?

&Kitab-ı Mukaddes

183-Kitab-ı Mukaddes kaç bölümden oluşur?

&Eski Ahit ve Yeni Ahit

184-Kitabı Mukaddes’in ilk kısmı İsa’nın doğumundan önceki çok uzun bir zaman diliminde Yahudi peygamberleri, din adamları ve alimleri tarafından yazılmıştır. Bu bölümünde İsa veya Meryem’den bahsedilmez. Kitabı Mukaddesin hangi bölümünden bahsedilmiştir?

&Eski Ahit(Eski Antlaşma)

185-Kitabı Mukaddes’in ikinci bölümünü oluşturan İsa’nın sağlığında veya ölümünden sonra Havariler, Hristiyan din adamları ve âlimleri tarafından yazılmıştır. Hris-tiyan âlimlerince kanonik kabul edilen Matta, Markos, Luka ve Yuhanna İncil’leri Kitabı Mukaddesin hangi bölümünde mevcuttur?

&Yeni Ahit

186-Tanah nelerden oluşmaktadır?

&Yahudi kutsal metinlerinden oluşur.

187-Tanah’ın Hristiyanlık’ta Eski Ahit olarak adandırılmasının nedeni nedir?

&Tanrının İsa’dan asırlar önce Musa ile Sina Dağı’nda yaptığına inanılan antlaşmadır.

188-Hıristiyanlar tanrının İsa ile yeni bir antlaşma yaptığına inandıklarından ötürü Kitabı Mukaddes’in İsa’dan bahseden bölüm hangisidir?

&İkinci bölümün(Yeni Ahit)

189-Eski Ahit’ti ve Yeni Ahit’ti Hıristiyanlar kabül ederken Yahudiler hangilerini kabül ederler?

&Sadece Eski Ahit’i

190-İncil ne demektir?

&Kitabı Mukaddes’in, Yeni Ahit kısmının ilk dört bölümünün her birine verilen isimdir.

191-Matta, Markos, Luka ve Yuhanna tarafından kaleme alınmış olan dört İncil kimler tarafından yazılmıştır?

&Kendi adlarıyla yazılmıştır. Matta, Mar-kos, Luka ve Yuhanna

192-İncillerin amacı ve gayesi nedir?

&İsa’nın hayatını ve öğretilerini anlatmak

193-Yunanca Evangelion anlamına gelen, ‘iyi haber, müjde’ olarak ifade edilen hangi kitaptır?

&İncil

194-Musevilik’e göre Hz. İsa kimdir?

&Hz. İsa, Roma İmparatorluğu’nun Yahudiye eyaletinde Yahudi bir anneden dünyaya gelmiştir. Yahudiler Hz. İsa’nın mucize eseri olarak babasız doğduğuna, binlerce yıldır bekledikleri ve halen de beklemekte oldukları kurtarıcı mesih ya da peygamber olduğuna inanmazlar.

195-Yeni Ahit’in ilk dört kısmını oluşturan kanonik İncil’ler nelerdir?

&Matta   &Markos   &Luka   &Yuhanna

196-Kaleme alınmış ilk İncil hangisidir?

&Matta