KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

31-MÜFREDAT

18-Asr-ı Saadet Dönemi Tefsir Çalışmaları

ASR-I SAADET DÖNEMİ TEFSİR ÇALIŞMALARI

 134-İnsanlar içinde mutlak olarak Kur’ân’ı en iyi bilen ve en iyi anlayan; dünyada ilk Kur’an’ı Kerim’i ezberleyerek hafız olan, Kur’an’ın ilk tebliğcisi ve tefsir eden ilk müfessir kimdir?

&Hz. Muhammed(s.a.v) 

135-Kur’an’ı tefsir etmede en büyük salahiyet ve yeterlilik kime verilmiş ve ne zaman başlamıştır?

&Hz. Peygamber (s.a.v.)’e (Hicri:610)

136-İlk tefsir hareketi nasıl başlamıştır?

&Kur’an’ın kendi kendini tefsir etmesiyle yani bir ayetin başka bir ayetle açıklanmasıyla başlamıştır.

137-Peygamberimiz’in Kur’an’ın bir kısmını tefsir ettiğini iddia eden âlimler kimlerdir?

&Gazali Ve Suyuti 

138-Peygamberimizin Kur’an’ın tamamını tefsir ettiğini söyleyen âlim kimdir?

&İbn Teymiyye 

139-Kur’an’ın tefsirinde bir gereksinim olarak ortaya çıkan ilim nedir?

&Sünnet 

140-Peygamberimiz’in Kur’an’ı anlamadaki görevleri nelerdir?

&Beyan(açıklamak),

&Tebliğ(sunmak),

&Tebyin(anlaşılmayan konuları açıklamak

&Tezkiye(temizlemek),

&Teşri(hüküm koymak),

&Mücmeli Beyan(ayrıntıya girmek) 

141-Hz. Peygamber neden Kur’an’ın tamamını tefsir etmemiştir?

&O dönemde meselelerin azlığı insanların vahyin inişine şahit olmalarıdır. Hz. Peygamber Ashabına Kur’an’ın mübhem, mücmel ve müşkil yönlerini açıklamıştır. Peygamber Efendimiz (s.a.v), hem sahibî efendilerimizin sorduğu ayetleri, hem de bazen kendiliğinden tefsir etmiştir. Fakat O(s.a.v), Kur’an’ın hepsini değil de, sadece belli bir kısmını açıklamıştır. 

142-Peygamberimiz Kur’an’ı ne şekillerde tefsir etmiştir?

&Hz. Peygamber’in tefsiri, Kur’ân’ın mücmel olan âyetlerini tafsîl, umumî hükümlerini tahsîs, müşkilini tavzih, neshe delâlet etme, müphem olanı açıklama, garip kelimeleri beyan etme, tavsif ve tasvir ederek müsahhas hale getirme, edebî incelikleri muhtevî âyetlerin maksadını bildirme gibi belli başlı kısımlara taalluk eder. 

143-Hz. Muhammed(sav)’in tefsirinin özellikleri nelerdir?

&Kur’ân’ın mücmel olan âyetlerini tafsîl, umumî hükümlerini tahsîs, müşkilini tavzih, neshe delâlet etme, müphem olanı açıklama, garip kelimeleri beyan etme, tavsif ve tasvir ederek müşahhas hale getirme, edebî incelikleri muhtevî âyetlerin maksadını bildirme.

144-Hz. Peygamberin Kur’an’a karşı görevleri nelerdir?

&Tebliğ(vahyi eksiksiz olarak insanlara ulaştırması)

&Tebyin(vahyi eksiksiz olarak açıklaması)

145-‘’Kitabu-t Tefsir’’ kavramı nerede geçer neyi ifade eder?

&Hz. Peygamberin(s.a.v) Kurân’ı tefsirinin muhtelif hadis mecmualarındaki bölümüne denir.

146-Hz. Peygamberin tefsiri iki fonksiyon icra eder. Bunlar nelerdir?

&Teşri(hüküm koymak) ve Beyan (açıklamak) 

147-Sünnet, Kur’an’ı kaç şekilde beyan eder?

&Sünnet, Kur’ân’ı iki şekilde beyân eder. Birincisi, kitaptaki mücmeli beyândır. Meselâ, namaz vakitleri, zekâtın miktarı, hac menâsikinin beyânı gibi. İkincisi, Kitapta bulunmayan bir hüküm koyar.

148-Peygamber efendimizin Kur’an’ı tefsir şekilleri (metodları) nelerdir?

FKur’ân’ı Kur’ân’la tefsiri, FMücmeli beyan etmesi, FPeygamber’in Kur’ân’ın Manasını yekid suretiyle beyanı, FUmumu tahsis etmesi, FMutlakı takyid etmesi FMüşkili tavzih etmesi, FMübhemi beyan etmesi, FNeshi beyan etmesi, FAmelî olarak tefsir etmesi, FTakrirî olarak beyanı, FLuğavî izahlarda bulunması, FMaksudu tayin etmesi, FTavsif ederek açıklaması, FTemsillerle açıklaması, FTasvir ederek açıklaması, FAyetlerle istidlal etmek suretiyle açıklaması, FMuhatabın durumuna göre açıklaması

149-Dilbilimsel tefsir ekolünün alanındaki literatürün ilk mayalandığı dönem ne zamandır?

&Asr-ı Saadet Dönemi 

150-Rasulullah zamanında yemene muallim olarak kim gönderilmiştir? 

&Muaz b. Cebel