KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

31-MÜFREDAT

18-6-Hayvanlar

6-ZEKÂTA TABİ MALLARDAN ‘’HAYVANLAR’’ 

231-“Onların mallarından sadaka (zekât) al…” Altı çizili emir hayvanları da içine aldığı düşünülmüştür. Bu hangi ayette geçmektedir?

&Tevbe – 103 

232-Zekât malları gibi hayvanları da tafsilâtlı bir şekilde ele alan edile-i şeriyye hangisidir?

&Hz. Peygamber’in hadisleri(Hadis) 

233-Kaynakların ittifakla haber verdiğine göre Hz. Peygamber zekâta tâbi olan mallarla onların nisab ve nisbetlerini gösteren uzun bir vergi tarifesi kaleme aldırmış, fakat onu gereken yerlere gönderemeden vefat etmiştir. Bu vergi tarifesi ne zaman uygulanmaya başlanmıştır?

&Hz. Ebû Bekir ve Ömer devirlerinde

234-Hz. Peygamber sahâbe ve tâbiîn devirlerinde hangi hayvanlar zekâta tâbi tutulmuştur?

&Deve, sığır ve koyun 

235-Hayvanların zekâtı nasıl tespit edilmiştir?

&Devenin nisabı 5 deve

&Koyun ve keçinin nisabı 40 koyun veya keçi

&Sığırın nisabı     30 sığır

236-Keçilerin koyun, mandaların da sığır nisab ve nisbetleri içinde zekâta tâbi olacakları hususunda görüş birliğine ne zaman varılmıştır?

&Hz. Peygamber sahâbe ve tâbiîn dönemlerinden sonraki İslâm âlimleri döneminde

237-Zekâtla ilgili olan sâime ne zaman kitaplara girmiştir?

&Hz. Peygamber’in mektubunda belirtilmiştir.

238-Senenin çoğunu meralarda otlayarak geçiren hayvanlara ne denir?

&Sâime

239-Yemle beslenen hayvanlara ne denir?

&Ma’lûfe 

240-Ziraat, nakliyat gibi işlerde kullanılan hayvanlara ne denir?

&Amile

241-Zekâta tâbi hayvanlar hangi özelliklere sahip olmalıdır?

&Senenin çoğunu otlaklarda otlayarak geçiren hayvanlar olmaları, besi hayvanı olmamaları.

&Ziraat, nakliyat vb. işlerde kullanılan hayvanlardan olmamaları gerekmektedir.

242-Fakihlerin çoğunluğuna göre aşağıdaki ifadelerin ortak özelliği nedir?

&Senenin çoğunu otlaklarda otlayarak geçiren hayvanlar olmaları, besi hayvanı olmamaları,

&Ziraat, nakliyat vb. işlerde kullanılan hayvanlardan olmamaları gerekmektedir.

Hayvanların zekâta tâbi olabilmeleri için bu iki şartın aranmasında ittifak etmişlerdir.

243-Fakihlerin çoğunluğuna muhalefet ederek, ister sâime, ister besi, isterse çalıştırılan hayvan olsun hepsinin zekâta tâbi olacağı görüşünü savunmuştur. Bu görüşü savunan İmam kimdir?

&İmam Mâlik

244-Develerde zekât nisabı nasıldır?

&5 ve üzeri olmalıdır. Bundan azı için zekât gerekmez. 

245-Hanefîler’e göre 121 deveden sonra zekât nasıl hesaplanır?

&Tekrar baştan başlanır ve ödenecek zekât ilkinde olduğu gibi hesap edilir. 

246-Hz. Peygamber’in hadislerinde develerin zekât nispetleri nasıl gösterilmiştir?

&5’ten     9’a kadar 1 adet koyun

&10’dan 14’e kadar 2 adet koyun

&15’ten 19’a kadar 3 adet koyun

&20’den 24’e kadar 4 adet koyun

&25’ten 35’e kadar 1 adet iki yaşında dişi deve

&36’dan 45’e kadar 1 adet üç yaşında dişi deve

&46’dan 60’a kadar 1 adet dört yaşında dişi deve

&61’den 75’e kadar 1 adet beş yaşında dişi deve

&76’dan 90’a kadar 2 adet üç yaşında dişi deve

&91’den 120’ye kadar 2 adet beş yaşında dişi deve 

248-Hz. Peygamber’in hadislerinde koyun nisbetleri ve bu nisbetlerde ödenecek zekât miktarı ne şekilde gösterilmiştir?

&1’den 39’a kadar (zekâttan muaf)

&40’tan               120’ye kadar 1 koyun

&121’den             200’e kadar 2 koyun

&200’den           399’a kadar 3 koyun

&400’den           500’e kadar 4 koyun 

247-Sâime olan koyun ve keçilerde zekât nisabı nasıldır?

&40 ve üzeri olmalıdır. Bundan azı için zekât gerekmez.

249-Sâime olan sığırlarda ve mandalarda zekât nisabı nasıldır?

&30 sığır veya manda olmalıdır. Bundan azı için zekât gerekmez.

250Zekât verme bakımından sığır ile manda arasında fark var mıdır?

&Hayır, bunlar bir cins sayılır

251-Sâime olan sığırlarda zekât nisbetleri ve bu nisbetlerde ödenecek zekât miktarı nasıldır?

&30 sığırdan 40 sığıra kadar 2 yaşına basmış erkek veya dişi bir buzağı

&40 sığırdan 60 sığıra kadar 3 yaşına girmiş erkek veya dişi bir dana

&60 sığır olunca  1’er yaşını bitirmiş iki buzağı

&Sonra her otuz sığırda bir buzağı ve her 40 sığırda bir dana verilmek suretiyle hesap edilir. 

252-Bir kimsenin 20 inek ve 10 mandası varsa zekâtını nasıl hesaplamalıdır?

&30 sığırlık zekât nisabına sahip olmuş kabul edilmelidir.

253-Atların zekâtı ile ilgili fakihlerin çoğunluğunun görüşleri nedir?

&Hz. Peygamber’in “atların zekâttan istisna edildiğini” bildiren hadislerini esas alıp, bütün atların zekât istisnası olduğu görüşünü benimsemişlerdir.

254-Atların zekâtı ile ilgili Ebû Hanîfe ve öğrencisi Züfer’in görüşleri nedir?

&“Nesli elde edilip ileride satılmak maksadıyla, erkeği dişisi karışık bir halde yaşayan, senenin çoğunu otlaklarda otlayarak geçiren (sâime) atlar ya at başı 1 dinar veya paraya göre kıymetlendirilerek, bu değeri üzerinden 1/40 (% 2.5) nisbetinde zekâta tâbi tutulur.” 

255-Genel olarak İslâm fakihlerinin, atların zekâtı ile ilgili görüşü nedir?

&Binek hayvanı olan, nakliyatta kullanılan, savaş için yetiştirilen ve senenin çoğunu besihanelerde beslenerek geçiren atların zekâttan istisna edileceğinde görüş birliğine vardıkları gibi, -zâhirî hukukçuları müstesnâ- ticarete konu olan bütün atların zekâta da mevzu olacağında ittifak etmişlerdir.

256-At yetiştirilmeye başlanınca bu hayvanlar üzerinde de zekât tatbikatı başlamıştır. Yani zekat alınmaya başlanılmıştır. Bu hangi halife devrinde olmuştur?

&Hz. Ömer devrinde

257-Zekâta tâbi mallarda aranan bir şart da o malın kişinin aslî ve zarurî ihtiyaçlarının dışında olmasıdır. Bu ifade hangi kavram ile açıklanır?

&Havâic-i asliyye

258-Zekâta tâbi malların iki temel özelliği nedir?

&Nami(artıcı, gelir getirici) olması

&Havâic-i asliye(İhtiyaç fazlası) olması

259-Fakihler Hz. Peygamber’in zekât tahsil ettiği mallarda zekâtın farziyetine “illet” teşkil eden vasfın ne olduğunda ittifak etmişlerdir?

&Nemâ(artıcı olma)