Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

17-Müfessirlerin Kronik Sıralaması

MÜFESSİRLERİN KRONİK SIRALAMASI 

122-Müfessirler kronik sıralama ile kaç tabakaya ayrılır? 

&Müfessirleri kronolojik sıra ile 5 tabakaya ayırabiliriz. 

123-Müfessirlerin birinci tabakası ne zaman başlamıştır?

&Tefsirin Temellerinin Atıldığı Merhaledir. 1. tabakada en başta Hulafa-i raşidin gelir. Bunlara ait rivayetlerin çoğu  Hz. Ali’’ye aittir. (Peygamberimiz ve Sahabe dönemi)

124-Tefsirin 1. tabakasına ait sahabiler kimlerdir?

&İbn Mes’ûd.                       &Ubeyy ibn Ka’b.

&Abdullah ibn Zübeyr       &İbn Abbâs.

&Ebû Mûse’l- Es’ari.          &Zeyd b. Sâbit. 

125-Müfessirlerin ikinci tabakası ne zaman başlamıştır?

&Tefsirin Müstakil Bir İlim Olduğu Merhaledir. 2. tabaka tabiilerden oluşur. Bunların ilk sırasında Mekke ekolü gelir, bunlar İbn Abbas’dan rivayet etmişlerdir. (Tabii dönemi) 

126-Müfessirlerin 2. tabakasına ait sahabiler kimlerdir?

&Atâ ibn ebî Rabah           

&Mücâhid            

&İkrime

&Saîd ibn Cübeyr              

&Tâvus ibn Keysan 

127-Mekke ekolünde en az rivayette bulunan ve en güvenilir olan ve  en büyük âlimlerin (buhari,şafii) itimat ettiği zat kimdir? 

&Mücâhid

128-İbn Mesud’un Irak ekolündeki talebeleri kimlerdir?

&Mesruk ibnü’l- Ecda  &Katade    &İbrahim en-Nehaî

&Alkame ibn Kays        &Es-Sa’bî  &Esved en-Nehaî

128-Irak ekollerden tefsir ile uğraşan tabiiler kimlerdir?

&Mâlik ibn Enes  &Hasan el-Basrî   &Zeyd ibn Elsem

&Atiyye el-Avfî     &Ed-Dahhâk ibn Muzâhim

129-Müfessirlerin üçüncü tabakası ne zaman başlamıştır?

&Tefsirin Gelişme Merhalesidir. 3. tabaka tefsir kitaplarını telif etmeye başlayanlardır. Bu dönemde bunlar bir ayetin tefsirine yarayacak sahabe ve tabiilerden olan  bütün rivayetleri senetleri ile birlikte zikretmektedirler. Hicrî dördüncü asırla başlar. (Teba-i tabiin dönemi)

130-Müfessirlerin dördüncü tabakasının özelliği nedir?

&Tefsirde Yeni Merhaledir. Tefsir müelliflerinin birinci tabakasıdır. Ashab’ın ve tabiinin sözlerine kısa rivayetler şeklinde kendi tefsir teliflerinde yer veriyor ve müstakil görüş açıklamaktan kaçınıyorlardı.  

131-Müfessirlerin beşinci tabakası ne zaman başlamıştır?

&Bu tabaka rivayetlerin senetlerini kaldırarak kendi teliflerinde nakletmiş ve sözleri nakletmekle yetinmişlerdir. 

132-Müfessirlerin altınıcı tabakası ne zaman başlamıştır?

&Çeşitli ilimlerin bulunuşundan ve bunların müslümanlar arasında yaygınlaşmasından sonra meydana gelmiştir. Şöyle ki her ilim dalında uzman olanlar kendi özel uzmanlıklarıyla tefsir yazdılar. Çeşitli tefsirler bu dönemde yazılmıştır. 

133-Hangi tabakadan sonra tefsir hadisten ayrılıp müstakil bir ilim haline gelmiştir?

&Dördüncü tabakadan itibaren, artık tefsir, hadisten ayrılıp müstakil bir ilim haline gelmeye başladı.