Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

17-5-Madenler ve Deniz Ürünleri

5-ZEKÂTA TABİ MALLARDAN ‘’MADENLER VE DENİZ MAHSÜLLERİ’’ 

195-“Sizin için yerden çıkardıklarımızdan infak ediniz…” Ayetinde altı çizili ifadeyi fakihlerin çoğunluğu hangi anlamında tefsir etmişlerdir?

&Zekâtını veriniz         

196-“Sizin için yerden çıkardıklarımızdan infak ediniz…” Ayetinde altı çizili ifade hangi anlamda tefsir edilmiştir?

&Ziraî mahsuller, Madenler ve Rikaz 

197-Maden, define ve hazine gibi kendiliğinden yer altında bulunan veya insanlar tarafından yer altına gömülüp gizlenen her türlü kıymetli maden ve eşyayı ifade eden kavram nedir?

&Rikâz 

198-Hz. Peygamber’in “Rikâzda humus vardır” Altı çizili kelime ne anlamına gelmektedir?

&1/5 nisbetinde vergi 

199-İmam Şâfiî, İmam Mâlik ve Ahmed b. Hanbel’e göre rikâz nedir?

&Eski devirlerde yer altına saklanan ve İslâmî devirde bulunan kıymetli eşya, hazine ve definedir. 

200-Rikâzı sadece Câhiliye devrinde gömülmüş olan altın ve gümüşe hasreden imam kimdir?

&İmam Şâfiî 

201-Madenleri ‘’rikâz’’ kapsamına girdirmeyen mezhepler hangilerdir?

&İmam Şâfiî, İmam Mâlik ve Ahmed b. Hanbel 

202-Hem madenleri ve hem de eski devirlerde yer altına gömülüp gizlenen her nevi kıymetli eşyayı rikâz mefhumu içinde mütalaa eden hangi mezhep fakihleridir?

&Hanefî fakihleri

203-‘’Mevât’’ ne demektir?

&‘’İşlenmemiş, sahipsiz topraklar’’ demektir.

204-İşlenmemiş, sahipsiz topraklarda veya sahibi bilinmeyen topraklarda bulunan rikazın Hanefilere göre nasıl taksimi yapılır?

&1/5’i vergi olarak alınır, kalan 4/5’i bulana verilir.

205-Mülk arazide bulunmuş olan rikazın(bulan Müslim, gayri Müslim, çocuk fark etmez) Hanefîler’e göre nasıl taksimi yapılır?

&4/5’i mülk sahibi veya vârislerine ait olur. 1/5’i vergi olarak alınır. 

206-Bulunan altın-gümüş ve kıymetli eşyanın İslâmî alâmet (mühür, yazı gibi) taşıması halinde nasıl bir uygulama yapılır?

&Lukata(buluntu) hükümleri uygulanır. Bu halde bulunan eşya bir sene müddetle ilân edilir, sahibi çıkmazsa beytülmâle teslim edilir. 

207-Fakihler rikâzın 1/5 nisbetinde vergiye tâbi olabilmesi için, bulunduktan sonra üzerinden bir sene geçmesinin şart olmadığında görüş birliğindedir. Bu ifade doğru mudur?

&Evet 

208-Rikâzdan alınan 1/5 nisbetindeki verginin zekât verilecek kimselere sarf edileceğini söyleyen imam kimdir?

&İmam Şâfiî

209-Rikâzdan alınan 1/5 nisbetindeki vergiyi fey hükümlerine tâbi olup zekât dışında, kamu hizmetlerine harcanacağını savunan imamlar kimlerdir?

&Ebû Hanîfe, İmam Mâlik ve Ahmed b. Hanbel

210-Hanefî fakihlerinden Serahsî’ye göre, yer altından çıkarılan madenler kaç kısımdır ve nelerdir?

&Eritilmeye elverişli olmayan katı madenler; mermer, kireç, kömür gibi.

&Sıvı olup katılaşmayan madenler; cıva, petrol gibi.

&Katı olup eritilebilen ve dökümü yapılabilen madenler; altın, gümüş, demir, bakır gibi.

211-Katı olup eritilebilen ve dökümü yapılabilen altın, gümüş, demir, bakır gibi madenler vergiye tâbidir. Eritilmeye elverişli olmayan yakut, zümrüt, mermer, kireç gibi madenlerle, sıvı olup katılaşmayan civa, petrol gibi madenlerden vergi alınmaz. Bu görüş kime aittir?

&Ebû Hanîfe 

212-Sadece altın ve gümüş madenleri zekâta tâbidir, bunların dışında kalan madenler zekâta tâbi değildir. Bu görüş kime aittir?

&Şâfiî’ye

213-Hanbelîler altın ve gümüş ile diğer madenler arasında herhangi bir fark gözetmemişler, cinsi ne olursa olsun bütün madenlerin zekâta tâbi olduğu görüşünü hangi surede hareket ederek savunmuşlardır?

&Bakara suresinin 267. ayetinin genel anlatımından hareket ederek

214-Yerden çıkan bütün madenler zekâta tâbidir. Bu madenlerden ister altın, gümüş, demir, bakır gibi eritilip dökümü yapılabilir cinsten olsun, ister yakut, zümrüt, sürme gibi sert olup eritilemeyen madenler olsun, isterse zift, neft, petrol gibi sıvı halde bulunan madenlerden olsun, bir ayırım gözetilmeksizin hepsinden zekât alınır. Bu görüş kime aittir?

&Hanbelîler 

215-Madenlerden zekât verilmesi hususunda ihtiyaç sahipleri ve toplumun yararı düşünüldüğünde hangi mezhebin görüşü ön plana çıkmaktadır?

&Hanbelîler 

216-20 miskal altını olanı zekâta tâbi tutup milyarlarca dolarlık kazanç elde eden maden ve petrol işletmecisini zekâttan muaf tutmak İslâm’ın daima öngördüğü ve önem verdiği adalet ölçüsüyle bağdaşmasa gerektir. Diyen bir insan hangi mezhebin görüşünü benimsemiş olur?

&Hanbelîler

217-Madenleri rikâz mefhumu içinde mütalaa ettiklerinden, rikâzla ilgili hadise istinaden vergi nisbetinin 1/5 olacağı hangi mezhep fakihlerine aittir?

&Hanefî mezhebi fakihleri

218-Madenlerden 1/40 (% 2.5) nisbetinde zekât alınacağı görüşünü benimseyen hangi mezheplerdir?

&İmam Şâfiî, Mâlik ve Ahmed b. Hanbel

219-Hanefî mezhebine göre madenlerin zekâta tâbi olabilmesi için belli bir nisaba ulaşması ve üzerlerinden bir sene geçmiş olması şart mıdır?

&Madenlerde nisab aranmaz. Bulunan veya işlenen maden az da olsa çok da olsa vergiye tâbidir. Çünkü maden rikâzdır. Madenlerin zekâta tâbi olabilmeleri için üzerinden bir sene geçmesi şart değildir.

220-Sahipli arazide eritilebilen ve dökümü yapılabilen altın, gümüş, demir, bakır gibi bir maden bulunursa devlet 1/5 nisbetinde vergisini alır, kalanı yani 4/5’i o arazi sahibine verilir. Bu görüş hangi mezhebe aittir?

&Hanefî mezhebine 

221-Bütün fakihler madenlerin zekâta tâbi olabilmeleri için üzerinden bir sene geçmesinin şart olmadığı görüşünde birleşmişlerdir. Bu görüş doğru mudur?

&Evet 

222-Maden, sahibi bilinmeyen arazide veya devlete ait topraklarda bulunursa yine devlet 1/5 payını alır, kalan 4/5’i bulana ait olur. Bu görüş doğru mudur?

&Evet 

223-İmam Mâlik, İmam Şâfiî ve Ahmed b. Hanbel’e göre madenlerin zekâta tâbi olabilmesi için belli bir nisaba ulaşması ve üzerlerinden bir sene geçmiş olması şart mıdır?

&Madenlerin zekâta tâbi olabilmeleri için nisab miktarına ulaşması gerekir. Bu nisab altın ve gümüş nisabıdır. Madenler bu kıymetlere ulaşmadıkça zekâta tâbi olmazlar. Madenlerin zekâta tâbi olabilmeleri için üzerinden bir sene geçmesi şart değildir. 

224-Madenlerden alınan 1/5 nisbetindeki vergi fey(İslâm tarihinde gayrimüslimlerden alınan haraç, cizye, ticârî mal vergisi ve diğer bazı gelirleri ifade eder) hükmüne tâbidir, dolayısıyla kamu yararına olmak üzere devlet giderleri içinde sarf edilir. Bu görüş hangi mezhebe aittir?

&Hanefî mezhebine 

225-Madenlerden alınan 1/5 nisbetindeki vergi zekâttır ve Tevbe sûresinin 60. âyetinde gösterilen zekât sarf yerlerine harcanır. Bu görüş hangi mezheplere aittir?

&İmam Mâlik, İmam Şâfiî ve Ahmed b. Hanbel 

226-Hz. Ömer deniz kıyılarına âmil olarak sahabenin birini tayin eder. Bu sahabe deniz kıyısında bulunan bir anber hakkında Hz. Ömer’den yazılı görüş ister. Bu sahabe kimdir?

&Ya‘lâ b. Ümeyye’yi 

227-Halifenin biri ashapla istişareden sonra deniz ürünleri ve anber hakkında şöyle görüş bildirir: “Şüphesiz anber, Allah’ın nimetlerinden biridir. Anber’de ve onun gibi denizden çıkarılan diğer kıymetlerde 1/5 nisbetinde vergi borcu vardır.” Bu halife kimdir?

&Hz. Ömer 

228-Fakihler deniz mahsullerinin zekâta tâbi mallardan olmadığı görüşündedirler. İfadesi doğru mudur?

&Evet 

229-Denizden çıkarılan inci, mercan gibi kıymetli süs eşyaları ile anber gibi kokuların 1/5 oranında vergiye tâbi tutulması gerektiğini ileri sürer. Bu görüş kime aittir?

&Ebû Yûsuf 

230-Kur’an’da hayvanların zekâta tâbi olduklarını gösteren ayet hangisidir?

&Bu konuya açıkça temas eden herhangi bir âyete rastlanmaz.