Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

16-Kur’an’ın Vahyedildiği Zamanlar

KUR’AN’IN VAHYEDİLDİĞİ ZAMANLAR

171-Vücûdu titrer, yüzünün rengi değişirdi. En soğuk günlerde bile alnı terler, nefes alırken horultuya benzer bir ses çıkarırdı. Eğer devenin sırtında ise deve manevi ağırlıktan dolayı çökerdi ve Rasulüllah deveden inerdi. Rasulüllah’ta bu haller ne zaman olurdu?

&Vahiy geldiği zaman

172-Yaz mevsiminde nazil olan âyetlere bu isim verilmiştir. a)en-Nisâ sûresinin 176. âyeti, yazın Haccatu’l-Veda da nazil olmuştur. b)el-Beyhakî, ed-Delâlinde zikrettiğine göre, şiddetli sıcaklar esnasında vuku bulan Tebük gazvesi esnasında nazil olan âyetler gibi. Hazreti Peygambere muhtelif zaman ve mekânlarda ve çeşitli şartlarda vahiyler gelmiştir. Anlatılan metin hangi terimle açıklanır?

&Es-Sayfî

173-Hazreti Peygamber(s.a.v)’e muhtelif zaman ve mekânlarda ve çeşitli şartlarda vahiyler gelmiştir. Bunlardan biri de gece gelen ayetlerdir. Yukarıda anlatılan metin hangi terimle açıklanır?

&El-Leyli

174-Geceleyin vahyedilen âyetler hangi-lerdir?

&I. Âli İmrân sûresinin sonunun, Tebük seferinden geri kalan üç kişi hakkında inen ayetler

&II. El-Feth sûresinin, ilk âyetleri, el-Buhârideki bir habere göre geceleyin nazil olmuştur.

&III. Hac sûresinin evveli ve Kasas sûresinin 56. âyeti de gece nazil olmuştur.

175-Gündüz nazil olan âyetlerdir, İbn Habib Kur’ân’ın ekserisinin bu şekilde vah-yedildiğini söyler. Müminlerin anası Hazreti Aişe’den de Kur’ân’ın ekserisinin gündüz nazil olduğuna dâir haberler bize ulaşmaktadır. Anlatılan metin hangi terimle açıklanır?

&En-Nehâri

176-Hz. Peygamberimiz(s.a.v)’in seferde ve misafirlikte bulunmadığı zamanlarda nazil olan vahiylerdir. Kur’ânın ekserisi bu şekilde nazil olmuştur. Anlatılan metin hangi terimle açıklanır?

&El-Hadarî

177-Hz. Peygamber(s.a.v) seferde, savaşta veya yolculukta bulunduğu esnada nazil olan vahiylerdir. Hazreti Peygambere muhtelif zaman ve mekânlarda ve çeşitli şartlarda vahiyler gelmiştir. Anlatılan metin hangi terimle açıklanır?

&Es-Seferî

178-Kış mevsiminde nazil olan âyetlerdir. Meselâ, İfk olayı ile ilgili ayetler en-nûr sûresinin 11-26 âyetleri ile Hendek gazvesini anlatan el-Ahzâb sûresinin ilgili âyetleri soğuk bir günde nazil olmuştur. Anlatılan metin hangi terimle açıklanır?

&Eş-Şitâî

179-Hz. Peygamber (s.a.v) yatağında iken nazil olan âyetlere denir. Mâide 67. âyeti, Ümmü Seleme’nin yanında iken geceleyin nazil olmuştur. Anlatılan metin hangi terimle açıklanır?

&El-Firâşi

 

180-Hz. Peygamber(s.a.v) uykuda iken nazil olan vahiylere denir. Müslüm’in, Enes’den rivayetine göre el-Kevser sûresi böyle nazil olmuştur. Anlatılan metin hangi terimle açıklanır?

&En-Nevmî

181-Hz. Peygamber (s.a.v) yeryüzünde iken nazil olan âyetlere denir ki, Kur’an’ın hemen hemen hepsi bu şekilde indirilmiştir. Anlatılan metin hangi terimle açıklanır?

&El-Ardî

182-Hz. Peygamber(s.a.v) semada iken nazil olan âyetlerdir. Bakara süresinin 285. âyeti miraçta iken nazil olmuştu. Anlatılan metin hangi terimle açıklanır?

&Es-Semâî