Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

16-İlk Vahiy Ve İlk Davetciler

İLK VAHİY VE İLK DAVETCİLER 

267-Hz. Peygamber(s.a.v), peygamberliğe seçilmesinin sebeplerinden birini nasıl beyan etmiştir?

& Hz. Peygamber (s.a.v); “Güzel ahlak ve insani değerleri kemale erdirmek için peygamberliğe seçildim.” buyurmuştur.

268-Hz. Peygamber(s.a.v)’in bi’setin ilk yıllarındaki ilkesi ne idi?

& “Kulu la ilahe illellahu tuflihun” (Allah’tan başka bir ilah yoktur deyin ki, kurtuluşa eresiniz.)

269-İslam öncesinde, son peygamberin geleceği vaktin yaklaştığını kim haber vermektedir?

&Kuss ibni Saide

270-Arap yarımadası (Hicaz bölgesi), İslam tarihi açısından neden çok önemlidir?

&Hz. Muhammed(s.a.v)’in doğduğu, yaşadığı, vahiy aldığı, peygamber olduğu ve vefat ettiği yer olması dolayısıyla önemlidir.

271-Hz. Muhammed(sav)’e ilk vahiy hangi yılda, hangi ayın kaçıncı gecesinde ve nerede gelmiştir?

&Miladi 610 yılında

&Ramazan ayının 27. gecesinde

&Nur dağının hira mağarasında

&Pazartesi günü

&Kadir gecesinde

&40 yaşında

272-Peygamber Efendimiz’e Hira mağarasında iken gelen ilk vahyin şekli nasıldır?

&Cebrâil’in kendi aslî şekliyle getirdiği vahiydir. Bu şekliyle vahiy iki defa gerçekleşmiştir. Birincisi peygamberliğinin ilk günü Hira’da iken, ikincisi de mi‘racda meydana gelmiştir: “Andolsun ki, onu bir diğer defa da sidretü’l-müntehânın yanında gördü” (en-Necm 53/13-14). 

273-İlk inen vahiy hangisidir?

&Alak suresinin ilk beş ayeti (Yaratan Rabbinin adıyla oku! O, insanı pıhtılaşmış kandan (alak’tan) yarattı. Oku! Kalemle öğreten, insana bilmediğini bildiren Rabbin, en büyük kerem sahibidir.)

274-Hira mağarasında vahiyden etkilenen Hz. Muhammed (s.a.v)’i hanımı Hz. Hatice kime götürmüştür?

&Hz. Hatice’nin amcaoğlu Varaka bin Nevfel’e ki peygamber olacağını bilen kişidir. (Yahudilik ve hıristiyanlık dinleri ile tevrat ve incil hakkında bilgili idi)

275-Haniflerden biri olan ve ilk vahiy geldikten sonra Rasulullah’a “sen bu ümmetin peygamberi olacaksın, sana gelen Musa’ya gelen büyük melektir. Sana yalancı diyecekler, eziyet edecekler, yurdundan çıkaracaklar. Ben şayet o günlere yetişirsem, sana Allah için yardım ederim” diyen kimdir?

&Varaka b.Nevfel

276-Hz. Muhammed İlk davetini kime yapmıştır?

&Eşi Hz. Hatice’ye

277-Hz.Muhammed(s.a.v) ikinci davetini kimlere yapmıştı?

&Ebu Talip ile azatlısı Zeyt bin Haris’e

278-İlk Müslümanlar sırayla kimlerdir?

&Hanımlardan    :Hz. Hatice

&Kölelerden        :Hz. Zeyd bin Harise

&Cocuklardan     :Hz. Ali

&Büyüklerden     :Hz. Ebu Bekir

279-Hz. Hatice’den sonra Müslüman olan 8 zata “İlk Müslümanlar” (Sabıkûn-i İslâm) denilir. Bunlar kimlerdir?

&Zeyd bin Harise, Hz. Ali, Hz. Ebu Bekir, Affân oğlu Osmân, Avf oğlu Ab-durrahman, Ebû Vakkas oğlu Sa’d, Av-vâm oğlu Zübeyr ve Ubeydullah oğlu Talha

280-Mekke’de Müslüman olduklarını ilk ‘’açıklayanların’’ yedi kişi oldukları rivayet edilir. Bunlar kimlerdir?

&Rasulullah   &Hz. Ebubekir 

&Ammar         &Sümeyye

&Suheyb          &Bilal              

&Mikdat

281-Hz. Ebu Bekir’in daveti ile müslüman olanlar kimlerdir?

&Osman bin Affan            &Abdurrahman bin Avf

&Zübeyr bin Avvam          &Sa’d  bin Ebu Vakkas

&Talha bin Ubeydullah

283-Hz. Muhammed(s.a.v) ibadetlerini gizli davet döneminde nerede yapabiyor idi?

&3 yıl süren bu gizli ibadetleri Haramı şerif’te yapıyordu.

284-İlk vahiyden sonra, birkaç günden üç yıla kadar bir bekleyiş devresi sürmüş, üç yıl civarında ayet nazil olmamış. Bu bekleme süresine ne denir?

&Fetretül vahy = Fetret devri

285-Fetretül vahy devresinden sonra gelen ikinci ayet hangi surededir?

&Müddessir suresinin ilk beş ayeti(Başka bir rivayette Duha Suresi)

286-Hz. Peygamber, daha önce Cebrail’in kendisine öğretmiş olduğu abdest ve namazı ilk kime öğretti?

&Hz. Hatice’ye öğretti

287-Müddessir suresinin ilk beş ayetleri, Hz. Muhammed (s.a.v)’e ne gibi bir görevin verildiğini gösteriyordu?

&Peygamberlik görevinin (İslam’ı tebliğ etmekle görevli kılındığının)

288-Hz Muhammed’e Hz. Hatice’den sonra kimler iman ettiler?

&10-11 yaşında olan amcaoğlu Ali  bin Ebu Talib

&Hz. Peygamber’in azadlısı Zeyd bin Haris

289-Hz. Peygamber’in kızları Zeynep, Rukiye ve Ümmü gülsüm de anneleri ile aynı zamanda islama girdiler. Hz. Fatıma ise o sırada kaç yaşında bir çocuktu?

&4-5 yaşlarında

290-İlk müslüman toplumunun özellikleri nelerdir?

&Her kesiminden müslüman olan vardı

&Genellikle gençlerden oluşuyordu

291-Boygot yılında, Müslümanlar yıllık yiyecek ve diğer ihtiyâçlarını ne zaman temin etmeğe çalışıyorlardı ve Peygamber Efendimiz dâvet ve tebliğ vazifesini, özellikle Mekke’ye dışarıdan gelenlere ancak hangi aylarda yapabiliyordu?

&“Eşhür-i Hurum” denilen kan dökülmesi yasak dört ayda (Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep)

292-Üç yıl gizli davet süresinde kaç kişi İslam’ı seçmiştir?

&30 civarında

293-Kureyş’in ileri gelenleri, Hz Peygamber’in dininin yayılmasını önlemek ve ona karşı savaşmak için ne gibi yollara başvurdular?

&Kureyş’in ileri gelenleri, İslam dininin yayılmasını önlemek için çeşitli hilelere başvurdular Onlardan bazıları şunlardır:

&Hz Peygamber’e mal ve makam vaadinde bulunmak

&Hz Peygamber’e iman edenleri tahkir, tehdit ve işkence etmek

&Hz Peygamber’e çirkin iftiralarda bulunmak

&Kuran’a karşı koymak

&Kuran’ı dinlemeyi yasaklamak

&Bireylerin iman etmelerini engellemek

294-Hz. Peygamber bir taraftan tebliğ vazifesini sürdürürken diğer taraftan İslâm’ın ve Kur’an’ın zaferi için bazı kuvvetli şahsiyetlerin hidayete ermesini Yüce Allah’tan niyaz ediyordu. Özellikle kimler için dua etmiştir?

&Ebû Cehil ve Ömer’den biri için:  “Allah’ım! İslâmiyeti ya Ebü’l-Hakem b. Hişam (Ebû Cehil) veya Ömer b. Hattâb ile te’yid edip güçlendir.” Bu duadan nasibini alan Ömer b. Hattab olmuştur.