Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

16-Hutbe

HUTBE

232-Birilerine hitap etmek, bir şeyler söylemek demektir. Haftada bir gün bir mekânda toplanmış olan müminlerin başta dinî konular olmak üzere, onların hayatlarını kolaylaştıracak, ilişkilerini uyumlu hale getirecek her konuda aydınlatılması için bir vesile ve bir fırsattır. Neyin tanımı yapılmıştır?

&Hutbe

233-Hutbenin rüknü yani temel unsuru Allah’ı zikretmekten ibaret olduğu için, hutbe niyetiyle “elhamdülillah” veya “sübhânallâh” veya “lâ ilâhe illallah” demek suretiyle hutbe yerine getirilmiş olur. Fakat bu kadarla yetinilmesi mekruhtur. Bu görüş hangi imama aittir?

&Ebû Hanîfe

234-Hutbenin rüknü, hutbe denilecek miktarda bir zikirden ibarettir ki, bu zikrin uzunluğunun da en az teşehhüd miktarı kadar yani Tahiyyât duası kadar olması gerekir. Bu görüş hangi imamlara aittir?

&Ebû Yûsuf          &İmamı Muhammed

235-Hutbenin rüknü, müminlere hitaben müjdeli veya sakındırıcı ifade taşımasıdır. Bu görüş hangi imama aittir?

&İmamı Malik

236-Hz. Peygamber, teheccüd namazında çocuk yaşta olan bir sahabeye imamlık yapmış ve bir hadisinde “İki kişi ve daha fazlası cemaattir” Bu çocuk yaşta olan sahabe kimdir?

&İbn Abbas 

237-Aşağıdaki beş (5) şart hutbenin rükünleri alarak kabül edilmiştir. Bu beş şart hangi imama aitti?

&Her iki hutbede (hutbenin her iki bölümünde) Allah’a hamdetmek.

&Her iki hutbede Peygamberimiz’e salavat getirmek.

&Her iki hutbede takvâyı tavsiye etmek.

&Hutbelerden birinde bir âyet okumak (âyetin birinci hutbede okunması efdaldir).

&İkinci hutbede müminlere dua etmek.

İmam-ı Şafii

238-Aşağıdaki dört(4) şart hutbenin rükünleri alarak kabül edilmiştir. Bu dört şart hangi imama aitti?

&Her iki hutbede (hutbenin her iki bölümünde) Allah’a hamdetmek.

&Her iki hutbede Peygamberimiz’e salâvat getirmek.

&Her iki hutbede takvâyı tavsiye etmek.

&Hutbelerden birinde bir âyet okumak (âyetin birinci hutbede okunması efdaldir).

&İmam-ı Hambel

239-Cuma namazı hutbesinin sahih olabilmesi için aşağıdaki şartların bulunması gerekir. Bu şartlar hangi mezhebe aittir?

&Vakit içinde okunması

&Namazdan önce olması

&Hutbe niyetiyle okunması

&Cemaatin huzurunda irad edilmesi

&Hutbe ile namaz arasının, yiyip içmek gibi namaz ve hutbe ile bağdaşmayan bir şeyle kesilip ayrılmaması.

&Hanîfe

240-Cuma namazı hutbesinin sahih olabilmesi için aşağıdaki şartların bulunması gerekir. Bu şartlar hangi mezhebe aittir?

&Hatibin ayakta olması.

&Her iki hutbenin de öğle vakti girdikten sonra irad edilmesi.

&Her iki hutbenin de hutbe olarak nitelendirilebilecek içerikte olması.

&Mescidin içinde irad edilmesi.

&Namazdan önce olması.

&En az on iki kişilik bir cemaatin huzurunda olması.

&Açıktan okunması.

&Arapça olması.

&Hutbelerin arasına ve hutbe ile namaz arasına başka bir meşguliyetin sokulmaması.

&Maliki

241-Cuma namazı hutbesinin sahih olabilmesi için aşağıdaki şartların bulunması gerekir. Bu şartlar hangi mezhebe aittir?

&Hutbenin beş rüknünden her birinin Arapça olması.

&Öğle vakti içinde olması.

&Hatibin, gücü yetiyorsa hutbeleri ayakta okuması.

&Bir mazereti yoksa iki hutbe arasında oturması.

&İki hutbenin rükünlerini en az kırk kişinin dinlemesi.

&Hutbenin namazdan önce okunması, hutbelerin arasına ve hutbe ile namazın arasına başka bir meşguliyetin katılmaması.

&Hatibin hadesten ve necâsetten temiz olması.

&Hatibin setr-i avrete riayet etmesi.

&Hatibin erkek olması.

&Hatibin kırk kişinin duyabileceği şekilde sesini yükseltmesi.

&Hatibin imamlığının sahih olması.

&Hatibin namazın farz ve sünnetlerini birbirinden ayıracak kadar bilgi sahibi olması

&Şafii

242-Aşağıdaki namazı bozan ifadelerin hangileri doğrudur?

&Özür sahibi olan/mazereti bulunan kişinin özrünün ortadan kalkması namazı bozulur

&Mest üzerine meshetmiş olarak namaz kılarken, mesih süresinin dolması namazı bozulur

&Yine, mesih yaptığı mesti ayağından çıkarması durumunda namaz bozulur

&Cuma namazını kılarken ikindi vaktinin girmesi durumunda namaz bozulur

&Tertip sahibinin daha önce kılamadığı bir namazı (fâite) namaz esnasında hatırlaması ile namazı bozulur

&Hepsi

243-Aşağıdaki namazı bozan ifadelerin hangileri doğrudur?

&Amel-i kesîrde bulunmak namazı bozar,  yönü kıbleden çevrilmek namazı bozar.

&İnlemek, Ah çekmek namazı bozar, Sabah namazını kılarken güneşin doğması namazı bozar.

&Bayram namazını kılarken zeval vaktinin olması namaz bozulur

&Namazda konuşmak.(bilerek, yanlışlıkla, unutarak, dalgınlıkla veya salâvat getirmek vb.) namaz bozulur

&Bir şey yiyip içmek.(dışarıdan susam tanesi kadar yiyecek almak) namazı bozulur

&Hepsi

244-Sünnetlerini terk etmek, Hutbe okunurken konuşmak ve konuşan birini konuşmaması için uyarmak, Hutbe dinleyenlerin sağa sola bakmaları, selâm verip almaları, Hutbe esnasında namaz kılmaktır. Bu meddeler hutbenin nesidir?

&Mekruhları

245-Aşağıdaki namazı bozan ifadelerin hangileri doğrudur?

&Özürsüz olarak boğaz hırıldatmak (tenahnuh etmek), öksürmeye çalışmak namazı bozulur

&Üf, tüh diyerek bir şeyi üflemek veya bezginlik göstermek ve uf, puf, ah, oh demek namazı bozulur

&Gülmek. (Kendisinin duyacağı kadar gülmek namazı bozar, yakınındaki işitebileceği kadar olursa abdest de bozulur)

&Avret yeri açılırsa veya üzerinde namaza mani miktarda bir necâset bulunursa (bir rükün eda edecek zaman geçerse)

&Teyemmüm ile namaz kılmakta iken kullanılması mümkün suyu görmesi namazı bozulur

&Hepsi 

246-Hutbenin sünnetleriyle ilgili aşağıdaki maddelerin hangisi doğrudur?

&Hatibin, hutbe için minbere kolayca ve kimseye eziyet etmeden çıkabilmesi için minbere yakın bir yerde bulunması, cumanın ilk sünnetini minberin önünde kılması.

&Hatibin minbere çıktıktan sonra cemaate dönük olarak oturması ve okunacak ezanı bu şekilde dinlemesi.

&Ezanın, hatibin huzurunda okunması.

&Hatibin ezandan sonra kalkıp, her iki hutbeyi ayakta okuması. Hutbenin ayakta okunmasının vâcip olduğu yönünde de görüş bulunmaktadır.

&Hutbe okurken hatibin yüzünün cemaate dönük olması.

&Hepsi 

247-Hutbenin sünnetleriyle ilgili aşağıdaki maddelerin hangisi doğrudur?

&Hutbeye gizlice eûzü çektikten sonra sesli olarak Allah’a hamd ve sena ile başlaması.

&Kelime-i şehâdet okuması ve Hz. Peygamber’e salâvat getirmesi.

&Müslümanlara nasihatte bulunması.

&Hutbeyi iki bölüm halinde yapması ve iki hutbe arasında kısa bir süre, ortalama üç âyet okuyacak kadar oturması.

&Eûzü ile Kur’an’dan bir âyet okuması.

&Hepsi 

248-Hutbenin sünnetleriyle ilgili aşağıdaki maddelerin hangisi doğrudur?

&İkinci hutbeye de birincide olduğu gibi Allah’a hamd ederek ve Hz.Peygamber’e salâvat getirerek başlaması.

&İkinci hutbede müminleri af ve mağfiret etmesi, onlara afiyet ve esenlik vermesi ve onları muzaffer kılması için Allah’a dua etmesi.

&İkinci hutbeyi birinciye göre daha alçak sesle okuması.

&Hutbeyi kısa tutması.

&Hepsi

249-Hutbenin sünnetleriyle ilgili aşağıdaki maddelerin hangisi doğrudur?

&Hutbeyi cemaatin işitebileceği bir sesle okuması.

&Abdestli olması ve avret yerleri örtülü bulunması. Bunların vâcip olduğu da söylenmiştir.

&Hutbeden sonra namaz için kamet getirilmesi.

&Cuma namazını hutbe okuyan kişinin kıldırması.

&Hepsi

250-Hatibin, hutbe için minbere kolayca ve kimseye eziyet etmeden çıkabilmesi için minbere yakın bir yerde bulunması ve cumanın ilk sünnetini minberin önünde kılması sünnettir. Böyle yapmaması yani mihrapta veya minbere uzak bir yerde kılmasının hükmü nedir?

&Mekruh 

251-Aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

&Cuma namazını kaçıran kimseler de öğle namazını ezansız, kametsiz ve cemaatsiz kılarlar.

&Hanefî mezhebine göre cuma namazına imam selâm vermeden önce yetişen kimse cuma namazına yetişmiş olur.

&İmam-ı Muhammed, İmam-ı Mâlik ve İmam-ı Şâfiî’ye göre cumaya yetişmiş sayılabilmek için en az bir rek‘atı imamla birlikte kılmak gerekir.

&Cuma ile mükellef olanların, Cuma kılınan bir beldede cuma kılmayıp, cumadan önce veya cuma namazı esnasında öğle namazını kılmaları haramdır.

&Zevalden/ilk ezandan sonra cuma namazını kılmadan yolculuğa çıkmak tahrîmen mekruhtur.

&Hatibin minberde olduğu sırada alışveriş yapmak; Hanefîler’e göre tahrîmen mekruh, diğer mezheplere göre haramdır.

&Hepsi