KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

31-MÜFREDAT

16-4-Harici Mezhebi

4-HARİCİ MEZHEBİ

331-Harici sözlükte ne anlamlara gelir?

&Allah’a ve Allah’ın yoluna ruhlarını veren, ayrılan, göçen, karşı çıkan, itaat etmekten ayrılıp isyan eden ve saf değiştiren anlamlarına gelir. 

332-Hariciyye fırkası nasıl ortaya çıkmıştır?

&Hz. Ali taraftarları hilafetin zaten Hz. Ali’ye ait olduğunu savunarak Tahkime karşı çıkmışlar.’Hüküm Allah’ındır’ sloganıyla Hz. Ali’den ayrılmışlar. Kufe’den ayrılarak ‘Hurara’ya yerleşmişler bu yüzden Harurriyye, Bu fırkaya Hz. Ali’den ayrıldıkları için de Hariciyye denmiştir.(Hz. Ali’nin şehit olmasına neden olmuşlar)

333-Hz. Ali ile Muâviye arasında geçen Sıffîn Savaşı’ndan sonra halife tayin işi hakeme bırakılınca ortaya çıkmıştır. Bu durumda bir grup Hz. Ali’ye isyan edip büyük günah işleyenlerin dinden çıkacağı ve günah işleyen devlet başkanına itaat edilmeyeceği iddiasıyla onunla mücadeleye başlamış ve onu şehid etmişlerdi. Bedevîlerin bağlandığı ve desteklediği bir cereyan olarak ortaya çıkmıştır. Kur’an’ın sadece zâhirine dayanmaları sebebiyle Ehl-i sünnet’e göre bazı farklı fıkhî görüşleri de vardır. Bahsedilen mezhep hangisidir?

&Hariciyye

334-Hariciler Abbasiler devrinde öldürülmüşlerdir. Ancak çok azı kalmıştır. Azı kalan hariciler yeryüzünde nerede yaşamaktadırlar?

&Umman‘da (Ibadiler; Haricilerin en ılıman olan grubunu oluşturur)

335-Ali bin Ebu Talib’in grubundan ayrılarak ne onu, ne de Osman bin Affan’ı halife olarak kabul etmişlerdir. İslam’ın en radikal gruplarını oluşturan bu mezhep grubunun çoğunluğu çeşitli günahları işleyen kişilerin kâfir olduğuna ve katledilmeleri gerektiğine inanmıştır. En “aşırı”ları, yalnızca kendi mezheplerinden olanları kabul etmiş, diğerlerinin de katlinin farz olduğuna inanmışlardır. Bahsedilen mezhep hangisidir?

&Hariciler

336-Sıffin Savaşı’nda önce, Hz. Ali’nin hakem ile tayini kabul etmesi sebebiyle bir grup ayrılmış ve ilk Hariciler oluşmuştur. Bu gurup hangisidir?

&Haruri(El Şurat)

337-Muaviye’ye karşıt eylem hazırlığında olan Hz. Ali, Haricileri kendisiyle birlikte savaşmaya çağırmış, fakat olumsuz yanıt almıştır. Nitekim daha sonra gerçekleşen bir savaşta Hz. Ali taraftarları ve Hariciler savaşmışlartır. Bu savaşta Hariciler ezici bir yenilgiyle karşılaşmış ve büyük kayıplar vermişlerdir. Bu savaş hangisidir?

&Nehvahan Savaşı

338-Hangi savaş sonucunda Hz. Ali’nin taraftarları ile Hariciler arasındaki ayrılık iyice keskinleşmiştir?

&Nehvahan Savaşı

339-Hz. Ali’nin ölümü kimin katletmesi sonucu gerçekleşmiştir?

&Harici İbn Mülcem’in

340-Büyük günah işleyenlerin dinden çıkacağı ve günah işleyen devlet başkanına itaat edilmeyeceği tezini savunan mezhep hangisidir?

&Haricilik

341-Hakem olayın­da Hz. Ali’nin günah işlediğini, her büyük günah işleyenin dinden çıkaca­ğını, dolayısıyla da Hz. Ali’nin de -hâşâ- kâfir olduğunu, hakemliğin de küfür olduğunu iddia eden mezhep hangisidir?

&Hâriciye

342-Haricilik hangi olaydan sonra ortaya çıkmıştır?

&Hz. Ali İle Şam valisi Muaviye arasında yaşanan Sıffin Savaşı ve neticesinde gerçekleşen hakem olayından sonra ortaya çıkmıştır.

343-İlk siyasi mezhep olan, İslâm toplumunda anarşinin de ilk tohumlarını oluşturan mezhep hangisidir?

&Hariciler

344-Haricilere verilen isimler nelerdir?

&Muhakkime              &Muhakkime-i ula    

&Haruriyye                 &Vehbiyye        

&Rasibiyye marika    &Şurat

&Acaride                     &Necedat

345-Haricilerin sloganları nedir?

&La hükme illa lillah

346-Haricilerin, kendilerini ‘’Allaha adayan veya nefislerini cennet karşılığında Allaha satanlar’’  anlamında kullandıkları isim nedir?

&Şurat

347-Haricilere ‘’dinden ve imandan çıkanlar’’ anlamında verilen isim nedir?

&Marika

348-Hariciler ilk olarak ne zaman ortaya çıkmışlardır?

&37/657-8  yılında Sıffin savaşında

349-Haricilerin alt grupları(kolları) nelerdir?

&Ezarika                       &Muhakkime-i ula         

&Necadat                     &Şufriyye            

&Salabiyye Sealibe     &Acaride  

&Ibaziyye

350-Muhakkime-i Ula kimlere denir?

&Ali’den ayrılan ilk gruba

351-Ezarika kimlere denir?

&Cemel ve sıffin savaşlarına katılanları, kendisi gibi düşünmeyen diğer haricileri tekfir eden ve onları ebedi cehennemlik gören Nafi b. el-Ezraklı’yı takip edenler

352-Necedat kimlerdir?

&Necde b. Amir’in etrafında toplananlar

353-Sufriyye kimlere denir?

&Abdullah b. Asfar’a tabi olanlar

354-Acaride kimlere denir?

&Abdülkerim b. Acred’e tabi olanlar 

355-Salebiyye kimlere denir?

&Sa’lebi’ye tabi olanlara

356-Abbasiler döneminde Kuzey Afrika’da önemli başarılar elde eden Harici fırka hangisidir?

&İbaziyye

357-İbaziyyenin kurucusu kimdir?

&Abdullah b. İbaz el – Mürri et-Temimi

358-İbazilerin asıl fikir babası kimdir?

&Ebu Bilal Mirdas b. Üdeyye et-Temimi

359-Bugüne kadar varlığını kitlesel bir şekilde sürdürebilmiş, Ehli Sünnete daha yakın, Mağrib’de, Umman’da, Kuzey Afrika ve Zengibar’da yoğunlukta olan, tek Harici kolu hangisidir?

&İbadiyye(İbaziyye)

360-Umman ibazilerine ne ad verilir?

&Beyasi, Biyasi ve Beyazi

361-İbazilerin eserlerinde kendilerine verdikleri isimler nelerdir?

&Ehlüd dave, Ehlül iman ve vel istikame, Ehlül adl vel istikame, Cemaatül müslimin

362-İmam-ı ehlit tahkik, imamul kavm ve imamul müslimin  olarak bilinen kimdir?

&Abdullah b. İbaz

363-Talibul hak olarak bilinen kimdir?

&Abdullah b. Yahya

364-Hariciliğin Hicaz, Yemen ve Hadramut’ta yayılmasını sağlayanlar kimlerdir?

&Ebu Hamza el Muhtar b. Afv    &Abdullah b. Yahya

365-İbaziler ehli kıbleden olan diğer Müslümanları nasıl değerlendirirler?

&Müşrik değil, nimeti inkâr eden anlamında kafir olarak değerlendirmişlerdir

366-Savunma imamı (imamud difa) olarak bilinen kimdir?

& İsmail b. Ziyad en-Nefusi

367-Harici gruplar arasında sitemli bir fikri yapı kurmayı başarabilen kimlerdir?

&İbaziler

368-İbaziyye ye göre ALLAH’ın yegâne sıfatı hangisidir?

&Kıdem

369-Günümüze kadar gelmeyi başarabilmiş tek Harici fırkası hangisidir?

&İbaziyye

370-Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer’i, kabul eden ve Doğruluk üzere halife olarak gören hangi gruputur?

&Haricîlerin bir kolu olan; İbadiyye

371-‘’Halifenin, Kureyşten olması zorunlu değildir.’’ Diyen kelam ekolü hangisidir?

&Hariciler