Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

15-Tarikatların İşlevi-Fonksiyonu

TARİKATLARIN İŞLEVİ-FONKSİYONU 

194-”Osmanlı Devletinin ilk kuruluşunda medresenin yanında bir de tekkenin tesis edilmesi, diğer bir ifadeyle Dursun Fakih’in yanında bir de mutasavvıfın bulunması, devletin tasavvuf ve tarikatlara verdiği önemi göstermesi bakımından dikkat çekicidir.” Bu dönemde Dursun Fakih’le birlikte ismi anılan mutasavvıf kimdir?

&Şeyh Edebali

195-Tekkelerin, Edebiyata etkisi nasıl olmuştur?

&Tekke Edebiyatı, genellikle hece veznini kullanan mutasavvıflarca temsil edilmiştir ki, bunlara örnek olarak; Yunus Emre, Eşrefoğlu Rûmî, Hacı Bayram Velî, Üftâde, Aziz Mahmud Hüdâyî ve Erzurumlu İbrahim Hakkı’yı verebiliriz. Tekkeler şiirde ve edebiyatta en mühim simaların yetiştiği mekânlar olmuşlardır. Tekke edebiyatında konu olarak genellikle, Allahı’ın birliği yani Tevhid, Hz. Peygamber sevgisi, seyr-u sülûk esasları, ahlaki umdeler ve aşk gibi konular en çok ele alınan mevzular olmuştur. Tekkelerden Divan edebiyatı mensubu şairler de yetişmiştir. Bunlara da örnek olarak; Şeyhî, Nev’î, Atâyî, Nef’î, Nizamî, Nailî, Nâbî, Fuzûlî, Bakî, Nahîfî, Neşâtî, Fasîh, Hayretî, Yenişehirli Avnî ve Şeyh Galip Dede gibi meşhur divan şairlerini örnek olarak verebiliriz.

196-Tarikatların sosyal faaliyetleri nelerdir?

&Tarikat mensuplarının birçok iç savaş ve çekişmelerde halklar arasında arabulucu rolü oynamaları, İslam diyarlarının işgale uğraması veya düşman saldırılarına maruz kalması sırasında tarikat erbabının direniş ve yurdu düşmana karşı savunması, İslam mücahitlerinin ulaşamadığı uzak diyarlara İslam’ın yayılması, İslam mücahitlerince fethedilen toprakların İslamlaştırılması ve bu topraklarda yaşayanların gönüllerinin İslam’a ısındırılması

197-Tekkelerin sosyal fonksiyonları bağlamında bazı tekkeler “Tecrit Yeri” vazifesi yapmışlardır. Bu vazifeyi yapan hangi tekkedir?

&Üsküdar Miskinler Tekkesi

198-Tekkelerin sosyal faaliyetleri nelerdir?

&İmaret   &Mescid ve Cami  &Mektep  &Kervansaray

199-Tasavvuf tarihinde tekke için kullanılan isimler(kavramlar) nelerdir?

&Asitane    &Zaviye   

&Savmaa    &Ribat    

&Düveyr