Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

15-İsrailiyat

İSRAİLİYAT 

106-Yahudi, Hıristiyan ve diğer kültürlerden nakledilen rivayet bütününe, başka bir ifade ile tefsirlere giren “Yahûdî kaynaklı fikirler, aynı zamanda Hıristiyan kaynaklı fikirler ve bunların ikisinin karışımından ibâret olan Bâtınî ve Gnostik (irfânî) fikirler”e ne ad verilir?

&İsrâiliyyât  

107-Çağdaş İsrailiyyat nedir?

&Batı düşüncesini referans göstererek yapılan yorumlar. 

108-İnsanları israiliyyata yönelten nedir?

&İnsanlardaki aşırı merak ve hırsın bazı ayetlerin detaylarını öğrenmeye sevk etmesi 

109-Hangi dönemde israiliyyat konusunda büyük hassasiyet gelişti?

&Sünnet konusunda menfi yaklaşımların ortaya çıktığı modern dönemde 

110-İsrailiyat (yabancı bilgiler) hangi dönemden itibaren tefsire girmeye başlamıştır?

&Tabiun döneminden itibaren

111-Tabiun döneminde ‘’israiliyat’’ tefsirlerde çok kullanılmıştır. İsraili haberleri nakletmekte öne çıkmış müfessirler kimlerdir?

&Abdullah bin Sellam el-Ensari

&Vehb bin Münebbih

&Abdülmelik bin Abdülaziz bin Cüreyc

&Ka’bul Ahbar 

112-Kur’an tefsirinde Israilî rivayetler hususunda kendisine müracaat edilmekle söhret bulan sahâbî kimdir?

&Kâ’bu’l-Ahbâr 

 113-İsrailiyyat konusunda bilgi alınan kişiler kimlerdir?

&Abdullah bin Selam, Vehb bin Münebbih ve Ka’b el-Ahbar (Ehli kitanın önde gelenlerinden sonradan Müslüman olmuş kişilerdir) 

114-İsrailiyyat hakkındaki birincil kaynak nedir?

&Miladi 70 yılında Romalı Titus’un zulmünden kaçarak Hicaz bölgesine yerleşen Yahudiler. 

115-İsrailiyatın Kur’an tefsirine geçiş yolları nelerdir?

&Önceki kültürlerden kendini kurtaramayan mühtedilerin (hidayete erenlerin) nakilleri.

&İsraili rivayetleri tashih etmek (düzenlemek) için İsrailiyyata müracat edenler.

&Ehl-i Kitap hanımlarla evlenme izninin doğurduğu ortamda yetişen yorumcular.

&İslam düşmanlarının İslam’ın ruhunu kirletmek için kasıtlı olarak uydurduğu rivayetler.

&Bazı hikâyecilerin halkı oyalamak ve hoşa gitmek için uydurdukları rivayetler.

&Ehli Sünnete karşı cephe alan sapık fırkaların siyasi maksatlı uydurdukları rivayetler.

&İsrailiyatın bir kısmı da bir şeyi izah etmek maksadıyla karışmıştır. 

116-İsrailî haberlerin çeşitleri nelerdir?

&Senedi sahih olan Kur’an’a ve sünnete muvafık olanlar. Makbul haberler

&Yalan olduğu bilinenler. Nakledilmesi doğru değildir.

&Sıhhati tam olarak bilinemeyenler. 

117-Hangi dönemde ‘’israiliyat’’ konusunda büyük hassasiyet gelişmiştir?

&Sünnet konusunda menfi yaklaşımların ortaya çıktığı modern dönemde 

118-Bazı surelerin başında bulunan hece harflerini inceleyen Kur’an ilmi hangisidir?

Müteşabihü’l-Kur’an