KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

31-MÜFREDAT

15-İslamdan Önce Arabistan’da Dini Durumu

İSLAMDAN ÖNCE ARABİSTAN’DA DİNİ DURUMU 

257-İslamiyet sonrası Arabistan’ın durumu nasıldı? &Siyasi birlik sağlandı.

&Yerleşik yaşam yaygınlaştı.

&Ticaret ve Mekke yine önemini korudu.

&Erkek egemen oldu.

&Resim ve heykelcilik yasaklandı.

&Mimari gelişti. (Emeviler) 

258-İslam dininin geldiği zamanlarda Arap yarımadasında yaygın olan dinler hangileriydi?

&Yahudilik         &Hıristiyanlık        &Mecusilik 

259-İslamın doğduğu sırada sasani imparatorluğunun resmi dini hangisiydi?

&Mecusilik

260-Araplarda muvahhid mü’minlerin ismidir. Cahiliye devrinde Hz. İbrahim(a.s.)’ın dinine mensup olan kimselere bu isim verilmiştir. Onlar Rabblerine asla şirk koşmazlardı. Cahiliyye döneminde Allahın birliğine inanan, putperestliği reddeden ve kureyşin yanlış inançlarına karşı çıkan bazı kimseler vardı. Bunlara ne denirdi?

&Hanif(hunefa)=Haniflik(çoğulu Hünefa, Ahnaf)

261-Cahiliyye döneminde Allahın varlığına ve birliğine inanan Hanifler(bilinen) yani İbrahim dinine inananlar kimlerdir?

&Varaka bin Nevfel      

&Ubeydullah bin Cahş

&Osman bin Huveyris  

&Zeyd bin Amr bin Nüfeyl

&Kus bin Saide            

&Es’ad bin Zürâre

&Ümeyye bin Ebussalt(Taifli şair)

262-Arabistanda devam eden haniflik kime dayanmaktadır?

&Hz. İbrahim (a.s.)’ın dininin kalıntılarını devam ettiren kişilerdi. Arapların çoğunun, putperestlik yaygınlaşıncaya kadar bu inanca mensup oldukları kabul edilmektedir. Hz. İsmâil(a.s.) vasıtasıyla Haniflik inancını kabul etmişlerdi. Hz. Peygamberin doğumu esnasında mevcut bulunan Hanifler, Allah’ın birliğine inanırlar, putlara ibadeti reddederler, hesaba inanırlar, birçok cahiliyye âdetini kabul etmezlerdi. Siyasî, askerî herhangi bir ağırlıkları yoktu.

263-Eskiden beri Mekke’deki hanîf ve zâhitler, hangi ayda inzivâya çekilirlerdi?

&Recep ayında

264-“Bu Kur’an, iki şehrin (Mekke ve Taif) birinden büyük bir adama indirilmeli değil miydi? dediler” (Zuhruf:31) Müşriklere göre peygamberlik kimlere gelmeliydi?

&Velid bin Muğıre’ye(zengindi) &Taifli Urve bin Mesud’a 

265-Tarihsel açıdan İslam dini Hz. Muhammed önderliğinde Arap yarımadasında kaçıncı yy.da yayılmaya başlamıştır?

&7. yüzyılda

266-Hz Rasulullah (sav), peygamber olmadan önce hangi dine mensuptu?

&Hz Peygamber’in, peygamber olmadan önce hangi dine mensup olduğu hakkında üç görüş vardır:

&Hz İsa’nın vasilerindendi (Onun dinine mensuptu)

&Hz İbrahim’in dinine mensuptu

&İlham ve vahiy yoluyla elde ettiği özel bir şeriata sahipti Bir çok rivayetler üçüncü görüşü teyit etmektedir Örneğin Hz” Ali’den şöyle rivayet etmişlerdir: “Hz Peygamber süt emmekten kesildiğinde Allah-u Teala, en büyük meleğini gece-gündüz daima doğru ve güzel yollara sevk etmek için ona eşlik ettirdi”