Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

15-3-Toprak Ürünleri

3-ZEKÂTA TABİ MALLARDAN ‘’TOPRAK ÜRÜNLERİ’’

158-Bakara suresinin 267. ayetinde Allah şöyle buyurur:“Ey iman edenler! Kazandıklarınızın temizlerinden ve sizin için yerden çıkardıklarımızdan infak edin; göz yummadan alamayacağınız âdi, bayağı şeyleri vermeye kalkmayın. Bilin ki Allah müstağnidir, övülmeye lâyıktır” Altı çizili kelimeler ne anlama gelmektedir?

& ‘’Topraktan çıkarılan ürünlerden zekât veriniz’’

159-“Yağmur ve nehir sularıyla sulanan toprak mahsullerinde öşür (1/10), kova (el emeği) ile sulananlarda nısf öşür (1/20) vardır” Bu hadis-i Şerifi kim rivayet etmiştir?

&Buhari 

160-Toprak ürünlerinden alınan zekâta ne denir?

&Öşür=Uşr (onda bir anlamına gelir)

161-İslâm âlimleri ziraî mahsullerin 1/10 yahut 1/20 nisbetlerinde zekâta tâbi olduğunda görüş birliğine varmışlardır. İfadesi doğru mudur?

&Evet 

162-Toprak ürünlerinin zekâta tâbi olabilmeleri için hububatta olduğu gibi bir sene -çürümeden- kalabilme özelliğine sahip olmaları gerekir. Bu görüş Hanefi imamlarından hangilerine aittir?

&Ebû Yûsuf ve İmam Muhammed 

163-Bütün toprak ürünleri zekâta tâbidir.

&Ebû Hanîfe

164-İmâm-ı Âzam’ın bütün toprak ürünlerinin zekâta tâbi olduğu hususundaki görüşünü başka kimler desteklemektedir?

&Çağdaş İslâm âlimleri

165-İmam Mâlik ve Şâfiî’ye göre hangi tür torak ürünleri zekâta tabidir?

&Bir sene muhafaza edilebilen gıda maddesi özelliğine sahip toprak ürünleri zekâta tâbidir. 

166-Şâfiîler’e göre meyvelerin hangi türleri zekâta tâbidir?

&Hurma ve üzüm

167-Hanefîler’e yakın bir görüşe sahip olan hangi mezhep imamına göre ölçülebilen, kurutulabilen, dayanıklı olan gıda maddeleri, giyim eşyası yapılan maddeler ve insanoğlu tarafından yetiştirilen bütün ürünler zekâta tâbidir?

&Ahmed b. Hanbel 

168-Zekâta tâbi mallarda gıda maddesi olma şartını aramayan mezhep imamı hangisidir?

&Ahmed b. Hanbel

169-Toprak mahsullerinin zekâta tâbi olabilmesi için -diğer zekât mallarında olduğu gibi- belli bir nisaba ulaşması şart mıdır?

&Ebû Hanîfe’ye göre toprak mahsullerinde nisab şartı aranmaz. Ziraî ürünler ister az ister çok olsun zekâta tâbidir.

170-Toprak mahsullerinin zekâta tâbi olabilmesi için -diğer zekât mallarında olduğu gibi- belli bir nisaba ulaşması şart mıdır?

&Fakihlerin çoğunluğu toprak mahsulleri zekâtında da nisabın şart ve nisabın beş VESK (=653 kg.) olduğu şekliyledir.

171-Toprak, emek sarf edilmeden yağmur, nehir, dere, ırmak ve bunların kanalları ile sulanıyorsa zekât olarak mahsulün kaçta kaçı verilir?

&1/10’u

172-Toprak, emek sarf edilerek kova, dolap, motor veya ücretle alınan su ile sulanıyorsa zekât olarak mahsulün kaçta kaçı verilir?

&1/20’si 

173-Eğer arazi hem yağmur veya nehir sularıyla hem de dolap vb. gibi emekle elde edilen su ile sulanıyorsa ne şekilde zekatı verilir?

&Hangisi ile daha çok sulanmış ise ona itibar edilir. 

174-Ziraî mahsullerin zekâtı sahiplerinin vefat etmeleri ile düşmez, vârislerinden alınır. Sahibi tarafından bu arazi vakfedilirse öşür durumu nasıl olur?

&Öşür sâkıt olmaz yine vermesi gerekir. 

175-Günümüzde arazinin sulama masrafından ziyade gübre, mazot ve işçilik masraflarının önemli yekün tuttuğu göz önünde bulundurulursa, bu tür masraflar yapılarak elde edilen ziraî mahsulün de emek ve masrafla sulanan arazinin mahsulüne kıyaslanması daha uygun olur. “Sulama dışında kalan girdilerin zekât matrahından düşülmesi, geri kalandan sulama usulüne göre zekât verilmesi gerekir” diyen çağdaş âlimler de vardır. Bu anlatım doğru mudur?

&Evet

176-Hangi mezhebe göre toprak ürünlerinin zekâta tâbi olabilmeleri için üzerlerinden bir yılın geçmesi şart değildir?

&Hanefî mezhebine göre

177-Bir sene içinde bir kaç defa mahsul alan bir üretici nasıl zekâtını vermelidir?

&Her defasında zekât verilmesi gerekir.

178-Hanefî mezhebine göre toprak ürünlerinin zekâta tâbi olabilmeleri için üzerlerinden bir yılın geçmesi şart değildir. Altı çizili ifade hangi kavram ile açıklanır?

&Havl

179-Öşür yükümlülüğü için akıl ve bulûğ şartı aranmaz. Mal sahibi çocuk veya akıl hastasının zekâtını kimler onun adına vermekle mükelleftir?

&Velî ve vasîleri

180-Mal sahibi hiçbir karşılık beklemeden tarlasını ekilmek üzere birine verse, çıkan mahsulün zekâtını kim öder?

&Eken şahıs öder.

181-Mal sahibi meccânen tarlasını ekilmek üzere birine verse, çıkan mahsulün zekâtını bu şahıs öder. İfadesinde altı çizili kavram hangi manada kullanılır?

&Hiçbir karşılık beklemeden

182-Arazi ekilmek üzere belli bir ücretle kiralanmışsa mahsulün zekâtını İmâm-ı Âzam’a göre kim verir?

&Arazi sahibi

183-Arazi ekilmek üzere belli bir ücretle kiralanmışsa mahsulün zekâtını Ebû Yûsuf, İmam Muhammed ve diğer üç mezhep imamına göre kim verir?

&Kiracı 

184-Arazi, yarıcılık usulü kiralanmış ise mahsul vergisini İmâm-ı Âzam’a göre kim verir?

&Mal sahibi

185-Arazi, yarıcılık usulü kiralanmış ise mahsul vergisini Ebû Yûsuf, İmam Muhammed’e göre kimler verir?

&Mal sahibi ve kiracı, hisselerine düşen mahsulün zekâtlarını ayrı ayrı öderler.

186-Arazinin yarıcılık usulüne göre kiralanmasına ne denir?

&Müzâraa

187-Hanefîler’e göre toprak ürünlerinden zekât, öşür arazisi için bahis konusudur. Toprağın öşür toprağı olması, ziraî mahsul zekâtının vücûbunda şarttır. Hane-fîler’e göre müslüman mükellef haraç toprağını ister sahip ister mutasarrıf olarak eksin, sadece haraç vergisi vermekle yükümlüdür, haraç ve öşür aynı topraktan birlikte tahsil edilmez. İfadesi doğru mudur?

&Evet

188-Zekâta tâbi mahsûlât yetiştikten sonra satılırsa, zekâtı arazi sahibinden, yetişmeden satılırsa satın alandan alınır. İfadesi doğru mudur?

&Evet

189-Arı sahiplerinin elde ettiği bal zekâta tâbi tutulabilir yani zekata tabidir. Bu görüş hangi mezheplere aittir?

&Hanefî ve Hanbelî