KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

31-MÜFREDAT

15-3-Şia Mezhebi

3-ŞİA MEZHEBİ

229-Şia ismi bir mezhep olarak doğmadan önce, Hz Osman ve Hz Ali döneminde belli görüşler etrafında birleşen siyasi toplulukları ifade etmek için hangi anlamda kullanılmıştır?

&Taraftar

230-Şia Kur’an’da hangi anlamlarda kullanılmıştır?

&Fırka

&Bölük

&Topluluk

&Taraftar

&Birine uyan kimse 

231-Nevbahti  ve ebu Halef el Eşari el Kummi’ye göre şia nedir?

&Nebi zamanında Hz. Ali taraftarları adı verilen ondan sonrada sadece Hz. Ali’ye bağlılıklarıyla tanınan ve onun imametine inananların  meydana getirdiği bir fırkadır. 

232-Bir mezhep olarak ŞİA nedir?

&Ali b. Ebi Talib’i Hz. Muhammed (s.a.v)-’den sonra insanların en faziletlisi olarak kabul edip onun nass ve tayin ile imam olduğuna ondan sonra imametin(halifeliğin) kıyamete kadar Hz. Ali’nin soyunda devam edeceğine inanan  toplulukların adıdır. 

233-Şia kendi içinde kaça ayrılır?

&Mutedil ve Aşırı

234-Bazı kaynaklarda ŞİA ismi yerine ne kullanılır?

&Rafiziyye ve Sebeiyye

235-Şia’yı diğer mezheplerden ayıran en önemli husus nedir?

&İmamet / halifelik meselesi

236-51/671 yılında Ali’ye ve soyuna sövülmesini protesto ederek ayaklanan ve kendisine SEBEİ sıfatı verilen kimdir?

&Hucr bin Adiy 

237-Şiilik ilk defa ne zaman ortaya çıkmıştır?

&Yaygın olan görüşe göre Hz.  Ali’nin oğlu Hz. Hüseyin’in Kerbala’da şehit edilmesinden sonra ortaya çıkmıştır. 

238-Hz.Ali’yi destekleme teşebbüsünün giderek mezhep halini alması ve kurumlaşması şeklinde açıklamak yerine bunda dış tesirlerin ve Araplar karşısında yenilgiyi hazmedemeyen Irak ve İran halkının tepkisinin ve kimlik arayışının etkisiyle ortaya çıkan mezhep hangisidir? 

&Şia

239-Şiiliğin doğuşunu hazırlayan olaylar olarak tarihe geçen olaylar hangileridir?

&Kerbeladan sonra ortaya çıkan Tevvabun ve Muhtar es Sakafi  hareketleri

240-Sünnet ve icmâ anlayışı bazı mezheplerden oldukça farklı olup Hz. Peygamber’in ve mâsum imamların (on iki imam) söz, fiil ve tasviplerini ölçü alır, sadece Ehl-i beyt’in rivayet ettiği hadisleri kabul ederler. Müt‘a nikâhını câiz görme, abdestte çıplak ayakların üstüne meshi yeterli sayma, boşamada iki şahit zorunluluğu, beş vakit namazı cem‘ yoluyla üç vakitte kılma, zekâtı (humus) din adamları eliyle toplama gibi bazı farklı görüş ve uygulamaları olan mezhep hangisidir?

&Şîa

241-Şia’ya göre imamet ne demektir?

&Vahiy kurumunun devamı niteliğindedir

&Nasıl ki nübüvvet ilahi bir lütufsa imamette ilahi bir lütuftur.

&İmamet görevi Hz. Peygamber öldükten sonraki imamlara aittir.

&İmamın tayini Allah’ın bildirmesi veya önceki imamın tayiniyledir. İmamet nübüvvetin idari cephesidir.

&Dinin hükümlerini uygulama Hz. Peygamberi temsilen sonraki imamlara aittir.

242-Şiilikte imam olacak kişinin özellikleri nelerdir?

&Ümmetin en faziletlisi en bilgini en ahlaklısı en soylusu olmalı

&Peygamberler gibi masum olmalı (büyük-küçük günah işlemezler) 

243-Şîa’nın günümüze ulaşan 3(üç) büyük fırkasının isimleri nelerdir?

&Zeydiyye   &İsmâiliyye    &İmâmiyye 

244-Şiilikte imamların hükümleri nasıldır?

&Hüccettir.

&Buyrukları ve yasakları Allah’ın buyruk ve yasakları gibidir.

&İmamlara itaat Allah’a itaat, isyansa Allah’a isyandır. 

245-Fıkhî görüşleri itibariyle Hanefî mezhebine bir hayli yakındır. Mest üzerine meshi, gayri müslimin kestiğini yemeyi ve Ehl-i kitap’tan bir kadınla evlenmeyi câiz görmezler. Bu ekol(mezhep) hangisidir?

&Zeydiyye

246-Şii fırkalar içinde en mutedilli ve bazı görüşleri açısından da ehlisünnete en yakın olan hangisidir?

&Zeydiyye

247-Emevilerin siyasi toplumsal ve iktisadi politikalarına karşı çıkan hareket hangisidir?

&Zeydiyye

248-Zeyd bin Ali’den ayrılanlara ne denir?

&Rafizi

249-Zeydiyyenin imamet nazariyesinin omurgasını oluşturan fikir hangisidir?

&Efdal-Mefdul

250-Zeydiyye’nin Şia içerisinde farklı ve sistemli bir kelami yapıya kavuşması kimin döneminde olmuştur?

&Kasım er Ressi 

251-İlk Şii mezhebi hangisidir ve kurucusu kimdir?

&İlk şii mezhebi: Zeydiyye, kurucusu: Zeyd bin Zeynelabidin

252-Zeydiyye mezhebinin görüşleri nelerdir?

&İmamların hatasız ve günahsız olduklarına inanmazlar. İmamın Ehl-i Beyt’ten çıkması bir zorunluluk değildir.

&Hilâfetin Hz. Ali’nin ve soyundan gelenlerin hakkı olduğuna inanmakla birlikte, Hz. Ebû Bekir ve Hz. Ömer’in hilâfetini de meşrû görürler. İmametin sağlanmasında aktif bir yol seçilmesidir.

&Hilâfetin Hüseyinoğulları’na ait olduğu ve devlet başkanının mâsum olduğu fikrini de kabul etmezler.

&Günümüzde Yemen bölgesinde taraftarları bulunan, itikadî konularda Mu‘tezile mezhebine, fıkıh sahasında ise Hanefî mezhebine yakın görüşlere sahiptirler.

253-Şia mezhebinin bir kolu olan Zeydiye kaç kola ayrılır?

&Carudiyye       

&Süleymaniye   

&Salihiye

254-Hz. Hüseyin’in Ali Zeynelabidin’den torunu Hz. Zeyd’i imam (halife) edinen şia grubu hangisidir?

&Zeydiye

255-Zeydîler, kendilerine muhalif olan hangi şia mezhebini Revâfız (Râfizî, terkedenler) diye adlandırırlar ve bunun sebebi nedir?

&İmamiye mezhebini, Buna sebep, onların Hz. Zeyd’i terketmiş olmaları 

256-Ezana ‘‘hayye ale hayril amel‘‘ lafzını dahil eden ve ‘Dai el kebir’ olarak bilinen zeydi isim kimdir?

&Hasan b. Zeyd 

257-Dai ilel hak kimdir?

&Hasan b. Kasım

258-’El hadi ilel hak’ lakabıyla bilinen ve yemen de ilk zeydi devletini kuran kimdir?

&Yahya b. Hüseyin b. Kasım er-Ressi 

259-Zeydiyye’nin görüşleri nelerdir?

&Tevhid     

&Adalet    

&El vad vel vaid   

&İmamet

&El emru bil maruf ven nehyi anil münker

260-İmamet zeydiyye’de kimden sonra usulid din arasında sayılmaya başlamıştır?

&Kasım b. İbrahim

261-İmâmiyye = İsnâaşeriyye = Ca‘feriyye mezhebinin görüşleri nelerdir?

&Mezhebin siyaset ve imâmet görüşü on iki imam düşüncesi etrafında şekillendiğinden İsnâaşeriyye denir.

&Akaid ve fıkıhta Ca‘fer es-Sâdık’ın görüşlerini esas aldıklarından Ca‘feriyye adlarıyla da anılırlar.

&Hz. Ali ve Hüseyin soyundan gelen on iki imama inanma, hem iman esaslarından birini hem de mezhebin ana doktrinini teşkil eder.

&Akaid konularında yer yer Mu‘tezile mezhebiyle paralellik arzeden görüşlere sahiptir.

&Sadece Ehl-i beyt’e mensup râvilerin hadis rivayetini kabul eder. İlk üç halifenin hilâfetini meşrû görmezler.

&Devlet başkanlığına Hz. Ali ve soyunun nas ile tayin edildiğini yani imamlığın (halifeliğin) bunlara ait olduğunu Hz. Peygamber’in açıkça belirttiğini ve bunların vahiy alma hariç peygamberlere benzer vasıflara sahip olup günah işlemekten ve hata yapmaktan korunmuş (mâsum) olduklarını iddia ederler.

&Küçük yaşta gaip olan on ikinci imamın tekrar geri geleceğine ve Şiileri kurtaracaklarına inanmaktadırlar.(Methi muhtazar)

&Mehdinin ortaya çıkışından sonra Hz. Peygamber Hz. Ali, Hasan ve Hüseyin hatta tüm imamların döneceğine(ricat)

&Açık ve gizli bir tehlikenin bulunduğu durumlarda inancı gizleme ve farklı görünme (takıyye), Hz. Ali’ye biat etmeyen sahâbîlere karşı tavır alma ve onlara ta‘n etme (kötüleme, dil uzatma) de yine mezhebin temel ön kabullerindendir.

&Halen İran’ın resmî mezhebi olup Irak’ta ve Azerbaycan’da yaşayan Müslüman-ların yüzde altmışı da bu mezhebe mensuptur.

262-İmamiyye’nin teşekkül sürecinde önemli rol oynayan ve İmamiyye’nin nüveleri(çekirdeği) olarak kabul edilenler kimlerdir?

&Hişam b. Hakem 

&Hişam b. Salim el Cevaliki

&Ali b İsmail b Misem et Temmar

&Zürare b. A’yen

&Muhammed b. Ali b. Numan el-Ahvel

263-İmamiyye tarihte ilk defa kimin döneminde kendi akidelerini serbestçe yayma ve yazma imkânı elde etmiştir?

&Büveyhiler

264-Günümüzde imamiyye hangi ülkenin resmi mezhebidir?

&İran

265-İmamiyyenin görüşleri nelerdir?

&Tevhid          &Nübüvvet     

&Adale            &İmamet   

&Mead            &Takıyye  

&Beda             &Ricat 

266-İmamiyye’ye göre 12. İmam kimdir?

&Mehdi Muntazar

267-İmamiyyenin meşhur eserleri nelerdir ve yazarları kimlerdir?

El kütübül Erbaa (dört kitap)

&1)Muhammed b. Yakup el Kuleyni-(El Kafi fi ilmid din)

&2)Muhammed b Ali b el Hüseyin b. Musa b. Babuyeh-(Kitabu men la yahzuruhul fakih)

&3)Ebu Cafer Muhammed b Hasan et Tusi-(Kitabul istibsar)

&4)Ebu Cafer Muhammed b. Hasan et Tusi-(Kitabut tehzib) 

268-İsnaaşeriyye Mezhebi ne zaman gelişmeye ve yayılmaya başlamıştır?

&1501’de Şah İsmail tarafından İran’da kurulan Safevi Türk Devleti’nin dini resmen İsnaaşeriyye Şia’sı olmuştur ve İsnaaşeriyye bu dönemde gelişme ve yayılma fırsatı bulmuştur.

269-Hz. Ali döneminde başlayan, Emevî ve Abbâsî dönemlerinde de devam eden iktidar mücadeleleri, başarısızlıklar ve mağduriyetler sebebiyle içine kapanan ve ümmet çoğunluğundan kendini tecrit ederek geçmişte kalan siyasî mücadeleler ve imâmet fikri etrafında kendine özgü teoriler geliştiren ve bunları itikadî esaslar haline de getirerek ve kendi fıkıh doktrinini de kendi içinde geliştirerek siyasî, itikadî ve fıkhî açılımları bulunan mezhep hangisidir?

&Şîa

270-Allah’a, âhirete, Hz. Muhammed’in peygamberliğine iman, namaz, oruç, zekât, hac, içki, kumar, zina, hadler gibi İslâmî ahkâm konusunda müslümanların çoğunluğu ile ittifak halinde bulunduklarından hiçbir zaman tekfir de edilmemiştir. Günümüzde, mezhebin itikadî ve fıkhî görüşleri güncelleştirilerek ve geçmişte kalan husumetler canlı tutularak siyasal ve sosyal hatta ekonomik örgütlenmede, kimlik ve kültürel tavır belirlemede önemli bir unsur olarak değerlendirilmektedir. Bahsedilen mezhep hangisidir?

&Şîa

271-Şîa’nın Ehl-i sünnet dışında tutulmasının sebebi nedir?

&Siyasî tutumu ve itikadî görüşleri 

272-Şîa kesiminde de kayda değer ölçüde yaygınlık kazanmış ve günümüze kadar belirli yoğunlukta yaşama imkânı bulmuş mezhepler hangilerdir?

&Ca‘feriyye ve Zeydiyye  

273-Ehl-i sünnet grubunun dışında yer alan, günümüze kadar varlığını koruyan ve hâl-i hazır İslâm dünyasında da önemli sayıda taraftarı bulunan en önemli itikadî, fıkhî ve siyasî mezheptir. “taraftar, yardımcı” anlamına gelen, Hz. Peygamber’in vefatından sonra Hz. Ali’yi halifeliğe en lâyık kişi olarak gören ve onu ilk meşrû halife kabul eden, vefatından sonra da hilâfete Ali evlâdının getirilmesi gerektiğine inanan toplulukların ortak adı olmuştur. Hz. Osman’ın şehid edilmesini takip eden yıllarda bu misyon ve iddia ile ortaya çıkanların oluşturduğu bir siyasî gruplaşma hareketi olarak doğmuş olan mezhebin adı nedir?

&Şia

274-Önceleri Hz. Ali taraftarlarına bu isim veriliyordu. Sonraları, Hz. Ali’nin vefatından sonra her biri onun evladından birini tutarak ve yekdiğerine aykırı bir takım fikir ve itikatlar ileri sürerek, hatta bazan bu hususta birbirlerini tekfir edecek kadar ileri giderek pekçok fırkalara ve gruplara ayrıldılar. Bu mezhep hangisidir?

&Şi’a

275-Hangi mezhep ilmî olmaktan çok siyasîdir ve hilâfet kavgası yüzünden doğmuştur?

&Şi’a

276-Şiilikte İmâmiye=İsna Aşeriye=Onikin-ciler olarak bilinen imamlar kimlerdir?

&Sırayla Hz. Ali, Hasan, Hüseyin, Zeynelabidin, Muhammed Bakır, Ca’fe-ru’s-Sadık’a kadar ittifak halindedirler. Bunlardan sonra ge­len imamlarda ihtilaf etmişlerdir. Musa Kazım, Ali Rıza, Muhammed Takî, Ali en-Naki, Hasen As-keriyyu’z-Zeki ve en sonuncusu bu zatın oğlu Muham­med’di. Bu oniki imamdan yalnız Hasan’la Hüseyin kardeş, diğerleri hep ikinci birincinin oğludur.

277-Saltanat(halifelik) babadan oğula geçme inancı hangi mezhepte vardır?

&Şia

278-Şia mezhebinde yer almayan, Ehl-i Sünnet arasında da tartışma konusu olan, Kur’an’da geçmeyen, imanın altı şartından biri olan ancak oldukça tartışmalı şart hangisidir?

&Kadere İman

279-Şii amentüsünde bulunan imamet anlayışına göre Hz. Muhammed(s.a.v) vefat ettiğinde yerine imam olması gereken kişi kimdir ve kimin soyundan devam etmelidir?

&Hz. Ali bin Ebu Talib

280-İslam’ın diğer büyük mezhebi olan Şiilikte iman hangi unsurlarla tanımlanır?

&Tevhit              &Adalet          

&Nübüvvet        &İmamet  

&Kıyamet          &Meleklere  

&Kitaplara

281-‘’İyi ve kötü olan şeylerin bir hikmetinin olması ve olayların arkasındaki hikmetin Allah tarafından bilinirken her zaman insanlarca anlaşılabilir bir mahiyette olmaması; iyi ve kötü şeylere karşı Allah’ın insanlara iyi olanları yapmalarını emretmesi ve bunun karşılığında onları mükâfatlandırması’’ Kısaca; ‘’Kişilerin iyi eylemlerine iyi, kötü eylemlerine karşı kötü bir sonuç yaratması gerekir.’’ Şiilerin hangi iman esaslarından bahsedilmiştir?

&Adalet

282-‘’Allah’ın belirli şahısları insanlığın önderi, imamı olmak için önceden seçtiğine ve gönderdiğine inanmak. Şii inancında Ali ve onun soyundan olan belirli kişilerin gerçek imamlar olduğuna, bunun dinî bir gereklilik sonucu olduğuna inanmak’’ Şiilerin hangi iman esaslarından bahsedilmiştir?

&İmamet

283-Sünnilerde amentü sıklıkla İmanın Altı Şartı olarak geçerken Şiilerde amentü sıklıkla hangi kavram ile adlandırılır?

&Usûl el-Din 

284-Sünni ile Şii arasındaki en büyük fark nedir?

&İmamet 

285-Şiiliğe göre hums nedir?

&Şiilikte ödenmesi gereken ve alınan, sahip olunan eşyanın beşte birlik değerine denk gelen bir vergidir. Şii inancında özel bir yeri olan bu vergi Hz. Muhammed(s.a.v)’in bir yakını veya soyundan gelen bir kimse, yetimler, ihtiyaç sahipleri veya yurdundan ayrı düşmüş ve yurduna dönecek maddi imkânı bulunmayan kişilerin hakkı olarak tanımlanır.

286-Sünnilerde İslam’ın Beş Şartı olarak geçen, Şiilerde islamın şartları hangi kavram ile adlandırılır?

&Fürû el-Din

287-Şiilerde Fürû el-Din 10 unsurdan oluşur. Bunlar nelerdir?

&Namaz kılmak 

&Oruç tutmak   

&Hacca gitmek

&Zekât vermek        

&Hums vermek    

&Cihat etmek

&Nehy-i anil münker

&Emr-i bi’l ma’rûf

&Tevella yani Ehl-i Beyt ve takipçilerini sevmek

&Teberra yani Ehl-i Beyt’in düşmanı olan kişileri sevmemek

288-İmamların üstün akli kabiliyeti, bilgi ve hikmeti olduğu, günahsız ve hatasız olduklarına inanan, imamların sözlerini hadis külliyatından sayan, yoğun bir Mehdi inancı bulunan İlk üç halifeyi kabul etmeyan mezhap hangisidir?

&Şia

289-Şiiler genel olarak sunnilerin benimsediği hangi halifenin halifeliğini kabul etmezler?

&Hz. Osman bin Affan’ı kabul etmezler. Zeydiyye ise Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer bin Hattab’ın halifeliğine ılımlı bakarlar

290-Şia mezheplerin en büyüğü Onikiciler olarak da adlandırılan hangi mezheptir?

&İsnaaşeriyye = İmamiyye = Caferiyye  (İsimlerini 12 tane imamı kabul etmelerinden alırlar)

291-Türkiye’deki Şiiler hangi mezhebi esas alırlar?

&İsnaaşeriyye

292-İsnaaşeriyye inanışına göre on birinci imam olan Hasan el-Askerî’nin bir oğlu, on ikinci imam olacak bu çocuk gayba karışmış, Allah tarafından insanların çoğunluğundan saklanmıştır. Bu gayb olan12. imamın adı nedir?

&Muhammed el-Mehdi

293-Necef, Irak’ta bulunan ve Ali bin Ebu Talib’in gömülü olduğu düşünülen camiinin adı nedir?

&İmam Ali Camii veya Meşed Ali

294-Şia’da yaygın olan ‘’takiyye’’ yani kişinin Şii olduğunu ve Şiilikle ilgili özelliklerini toplumdan saklayarak gizli bir biçimde yürütmesi prensibi hangi imama dayanır?

&Cafer es-Sadık

 295-Şii nüfusunun İsnaaşeriyye’den sonraki en büyük ve önemli bölümünü oluşturan mezhep hangisidir?

&İsmaililik

296-İsmâiliyye nedir?      

&Ca‘fer es-Sâdık’ın ölümünden sonra imametin en büyük oğlu İsmâil’in ve soyunun hak sahibi olduğu iddiasıyla imamiy-yeden ayrılanların oluştudukları aşırı görüşleriyle tanınan bir fırkadır. Fâtımî Devleti’nin kurulmasıyla mezhep güçlendi. Nizâriyye-Müsta‘liyye şeklinde iki ana kola ayrıldı. Pakistan, İran ve Orta Asya’da rastlanmaktadır.

297-Şia ve Sünni mezheplerine oranla İslam’ın batıni ve zahiri bir yönü olduğu inancı ve batıni yönünün araştırılması, tecrübe edilmesine büyük önem verirler. Bu Şia mezhebi hangisidir?

&İsmaililik

298-İsmailîler, adlarını Cafer es-Sadık’ın oğlu olan ve yedinci imam saydıkları İsmail’den alırlar. İsmail’in yedinci imam olmasından dolayı ne olarak anılırlar?

&Yediciler

299-909 yılında kurulan ve varlığını 1171’e kadar sürdüren Fatımi devleti (Fatimiler) hangi Şia mezhebi tarafından kurulmuştur?

&İsmaililer

300-İsmaili kültür oldukça gelişmiş, İslam medeniyetine &İsmaililerin katkısı oldukça artmıştır. İsmaililerin altın çağı olarak adlandırılan bu hangi dönemdir?

Fatımi devleti’nin kurulduğu dönem

301-İsmaililer kendi içlerinde ayrı kollara ayrılırlar. Bunlar nelerdir?

&Nizari İsmaililik                 &Davudi İsmaililik

302-İsmailiyye için kullanılan diğer isimler nelerdir?

&Talimiyye           &Karmatiyye 

&Batıniye              &Melahide sebeiyye(yediciler)

303-İsmailin vefatını inkar edip onun kaim imam ve mehdi olduğunu ve geri döneceğini öne sürenlere ne denir?

&Halis  İsmaililer

304-İsmailin ölümünü kabul edip imametin en büyük oğlu Muhammed’e geçtiğini ileri sürenler kimlerdir?

&Mübarekiyye
305-İlk İsmaili gruplar nerde ortaya çıkmıştır?

&Aşırı Şii grupların bulunduğu Güney Irak’ta yani Kufe’de.

306-Muhammed b. İsmail’in ölümünden sonra ismaili hareket nasıl devam etmiştir?

&Abdullah el Vefi, Ahmed b. Abdillah, Hüseyn b. Ahmed er Radi kanalıyla babadan oğula geçen imamet silsilesi ile devam etmiştir

307-Nizari imamları kimden itibaren AĞA HAN ünvanı ile anılmıştır?

&46. İsmaili imamı Hasan Ali Şah

308-Rey bölgesinde ilk İsmaililerin Halefiyye olarak tanınmalarının nedeni nedir?

&Davetin başlatıcısı  Dai Halef  Hallac olduğu için.

309-İsmailiyyenin görüşleri nelerdir?

&Yedi devir inancı   

&İmamet ve nübüvvet   

&İman

&İbadetler               

&Aşırı tevil ve zahir-batın ayırımı

310-İsmaili görüşün en önemli unsuru nedir?

&Zahir-Batın ayrımı

311-İlk İsmaililer’e göre Natık kime denir?

&Her devirde yeni bir şeriat getiren peygambere denir.

312-İlk İsmaililere göre tarihin ilk 6 devresi ve vasileri kimlerdir?

&Adem(Şis)                        &Nuh(Sam) 

&İbrahim(İsmail)              &Musa(Harun /Yuşa) 

&İsa(Şemunus Safa)         &Muhammed(Ali b. Ebi Talib)

313-İsmaililere göre; islamın yasalarını yürürlükten kaldıracak, yedinci ve son devri başlatacak ancak bir din getirmeyecek olan  kişi kimdir?

&Muhammed b. İsmail.

314-İsmailiyye’ye göre nâtıkın(konuşan) görevi nedir?

&Tenzili tebliğ etmek

315-İsmailiyye’ye göre imamın görevi nedir?

&Tenzili tevil etmek

316-İslam devrindeki imamların sayısı yediden fazladır diyen kimlerdir?

&Fatımi İsmailileri

317-İsmaililer’e göre islamın dayandığı yedi esas nedir?

&Velayet    &Taharet

&Namaz     &Zekât

&Oruç        &Hacc

&Cihat

318-Ramazan ayında sadece 1 gün oruç tutan grup hangisidir?

&Nizari İsmaililer

319-Alioğulları tarafından Abbasilere karşı girişilen ilk isyanı kim gerçekleştirmiştir?

&Muhammed b. Abdillah

320-‘’En nasır lil hak  veya el utruş’’ olarak bilinen kimdir?

&Ebu Muhammed el Hasen b Ali

321-Şiilikte; Vasilik, imamet, nass ve halef fikirlerini ortaya atanlar kimlerdir?

&Beyan b. Seman

&El Muğire b. Said el İcli

&Abdullah b. Muaviye

 322-Gaybeti suğra nedir?

&874 yılından 940 tarihine kadar olan dönem.(Sefirler dönemi)

323-Kat’iyye kimlere denir?

&Musa Kazım öldüğüne inanan  ve imametin oğlu Ali Rıza’ya intikal ettiğini savunanlar

324-Vâkıfa kimlere denir?

&İmameti Musa Kazım’da sona erdirip onun kaim mehdi olduğunu iddia edenler

325-‘Şeyh Saduk’ ve ‘El Kummi’ lakapları ile bilinen kimdir?

&İbn Babuyeh

326-İlk defa, 963 yılında muharrem ayının ilk on gününü umumi matem ilan eden kimdir?

&Muizüddevle

327-Şiilerin ağlama, yas tutma, zincirlerle kendini dövme törenleri hangi dönemden kalmadır?

&Büveyhiler  dönemi

328-Safeviler döneminde yetişen Şii âlimler kimlerdir?

&Mir Muhammed Bakırı Damad 

&Molla Sadreddin 

&Molla Muhammed Taki el Meclisi 

&Molla Muhammed Bakır el Meclisi

329-Tusi’ye göre imamda bulunması gereken 8 sıfat nelerdir?

&İsmet 

&İlim 

&Şecaat

&En faziletli olma

&İmamın yaradılışının önce ve sonra hoş karşılanmayan ayıplardan uzak olması

&İmamın Allahü tealaya en yakın mükâfata en fazla hak kazanan olması

&İmamın imametine delalet eden ayet ve mucizelere sahip olması

&İmamın, asrında tek olması sebebiyle bütün dünya için imam olması

330-Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer ve Hz. Osman’ın halifelikleri genel olarak hangi gruplar tarafından tanınmaz?

&Şii ve Aleviler