Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

14-Tasavvufa Yön Verenler

TASAVVUFA YÖN VERENLER

166-Mevlânâ olarak bilinen Sufi şairin adı nedir?

&Muhammed Celaleddin-i Rumî

167-Tarih boyunca birçok tanınmış mutasavvıf şair vardır ve gerek tasavvuf edebiyatı gerekse Doğu edebiyatında önemli bir yere sahiptirler. Bu şairler kimlerdir?

&Celaleddin-i Rumî           &Şeyh Galib     

&Hâfız                                  &Feridüddin Attar              

&Sadi Şirazi                         &İbn Ferid

&Yunus Emre 

168-İbn Arabî’nin İslam tasavvuf alanındaki eserleri hangileridir?

&Fususi l-Hikem, Fütuhat-ı Mekkiyye

169-Suhreverdi‘nin İslam tasavvuf alanındaki eseri hangisidir?

&Heyakilu n-Nur

170-İslam da doğan ve gelişen bilim dallarından olan tasavvuf alanında evrensel üne kavuşmuş Türk-İslam Bilginleri kimlerdir?

&Hasan Basri, Rabiatu l-Adeviyye, Zunnun-i Mısri, Bayezid-i Bistami, Cüneyd-i Bağdadi, Suhreverdi, İbn Arabi, Ahmet Yesevi, Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli, Mevlana Celaleddin Rumi, Muhammed Bahaeddin Nakşibendi, Sadreddin Konevi

171-Ahmet Yesevi‘nin İslam tasavvufu alanındaki eseri hangisidir?

&Divan-i Hikmet

172-Yunus Emre‘nin İslam tasavvufu alanındaki eseri hangisidir?

&Divan

173-Hacı Bektaş Veli‘nin İslam tasavvufu alanındaki eseri hangisidir?

&Makalat

174-Mevlana Celaleddin Rumi‘nin İslam tasavvufu alanındaki eserleri hangileridir?

&Mesnevi, Divan, Fihi Ma Fih

175-Sadreddin Konevi‘nin İslam tasavvufu alanındaki eseri hangisidir?

&Miftahu l-Gayb 

176-Tasavvufun temeli nedir?

&Zühd

177-Tasavvufun kaynakları nelerdir?

&Kuran, Hinduizm, Budizm ve Yunan felsefesi 

178-Tasavvufta vecd ve istigrak dönemine dair hususlar nelerdir?

&Tasavvufun temel kavramları gelişti

&Taşkınlıklar ve şathiyeler fazlalaştı

&Makamat ve ahval ön plana çıkıtı

&Gazzali bu dönemi mükaşefe dönemi olarak tanımladı

179-Tasavvufa dış kaynaklı gelen şeyler nelerdir?

&Vahdeti vucud anlayışı

&Kutup fikri

&Hallacı mansurun Hindistan yolculuğu

&Fena-fillah kavramı

180-Kelam bilimine tepki mahiyetinde doğan kavram hangisidir?

&Tasavvuf

181-Zühd hayatının gelişme sebepleri nelerdir?

&Emeviler’in lükse önem vermesi

&Fıkıh biliminin gelişmesi

&Fitne olayları

&Emevi yöneticilerin sert tutumları

 182-Gazzali’nin İhya-i Ulumuddin adlı eserinin amacı nedir?

&Eşariye, şafilik ve tasavvuf sentezi yapmak

183-‘’Neredeyse ayrı bir din olarak ortaya çıkmıştır. Allah, nübüvvet, kuran, ahiret gibi kavramlar sünnilikteki anlamını yitirmiştir.’’ Bu anlatım hangi dönemde ortaya çıkmıştır?

&Felsefi tasavvuf dönemi

184-Tarikatlerin etkisi ile ne tür gelişmeler oldu?

&Tekke ve zaviyeler oluştu  &Batıl itikadlar çogaldı

&Şeyh – mürid ilişkisi gelişti  &Tabii bilimler geriledi  

185-Tenzih inancında Kuran baştan sona korunmaya çalışılmıştır. Ancak hangi düşünce sisteminde buna dikkat edilmemiştir?

&Tasavvuf

186-Tasavvuf anlayışının olumsuz sonuçları nelerdir?

&Vehbi bilgi kesbi bilgiye tercih edildi

&Tabii bilimler geriledi

&Bireysel özgürlük ortadan kalktı

&Cifir, astroloji ve simya gelişti

&Kaderci anlayış topluma hâkim oldu

&Kerametler sebebi ile müslümanların tabii sebebliliğe olan inancı zayıfladı

187-Maddi ve manevi âlemi idare ettiklerine inanılan velilere verilen adlar nelerdir?

&Gavs, kutub, abdal ve evtad vs.

188-Er Risale adlı eser tasavvufu meşrulaştırma hedefi ile kim tarafından yazılmıştır?   

&Kuşeyri tarafından

189-Mutasavvıflara göre hakikatin kesin bilgisi hangi bilgi ile anlaşılabilir?

&Vehbi bilgi

190-‘’Kuran ve Sünneti ögretme amacına matuf olarak tasavvufun 1. dönemi farz, 2. dönemi müstehab, 3.dönemi ise bidatlar dönemi olarak değerlerndirilmiştir.’’ Bu değerlendirmeyi hangi düşünür yapmıştır?

&İbn-i Haldun

191-İslam ilim geleneğinde tarih düşüncesi olarak en meşhur ve etkili isim hangisidir?

İbn Haldun

192-Tasavvufta zühd ve takva dönemini muamele ilmi olarak değerlendiren âlim kimdir?

&Gazali

193-Eşari anlayış biçimi islam dünyasına hâkim olması, yaygın olarak medreselerde okutulması ve tasavvufun yaygınlaşmasını meşrulaştırmasına katkıda bulun-masının sebebi nedir?

&Eşariligin daha tutarlı olması, maturi-diliğin kenarda kalması