KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

31-MÜFREDAT

13-Hadisleri Toplama(Tedvin) Faaliyetleri

HADİSLERİ TOPLAMA(TEDVİN) FAALİYETLERİ 

41Tedvin dönemi nedir?

&Daha önce değişik yazı malzemeleriyle kaydedilerek veya ezberlenerek koruma altına alınmış hadislerin kitaplar içinde toplandığı dönem

42-Sahabilerin, Hz. Peygamberden işitmiş oldukları hadisleri yazarak birer sahife meydana getirmelerine niçin tedvin demek mümkün değildir?

&Çünkü sahabi, yalnız bir kişiden, yani Hz. Peygamberden işittiği hadisleri yazarak bir sahife vücuda getirmiştir. Eğer bu sahabi, başka sahabileri de dolaşarak onların hadislerini toplamayı gaye edinmiş olsaydı, onun bu faaliyetine tedvin demek mümkün olurdu. Bu sebepledir ki kaynaklar, sahabilerin hadis yazma faaliyetinden söz ederken tedvinu’l-hadis tabiri yerine, kitabetü’l-hadis tabirini kullanmışlardır.

43-Tedvin faaliyeti ne zaman başlamıştır?

&Hadislerin sistemli bir şekilde toplanıp yazılması, sahabilerin artık yeryüzünde sayılarının iyice azaldığı, buna karşılık, onların yerini tabii neslinin aldığı bir devirde başlamıştır.

44-Tedvin faaliyetle ilk defa uğraşan iki alimin isimleri nelerdir?

&İbni Şihab ez-Zühri ve Said b. Cübeyr

45-Tedvin faaliyetini devlet eliyle ilk başlatan?

&Halife Ömer b. Abdülaziz

46-719 yılında hadislerin toplanma(tedvin) emrini devlet eliyle hangi halife vermiştir?

&Halife Ömer b. Abdulaziz’in emriyle resmi hadis tedvini başlamış ve bu durum yazılı hadis metinlerinin çoğalmasına yol açmıştır.

47-Hadislerin resmi olarak tedvin döneminde en çok hizmet eden tabiun alimi kimdir?

&İbn-i Şihab ez-Zuhri

48-Hz. Peygamber döneminde, kısmen de olsa, başlayan tedvin (yazım-toplama) faaliyeti kimin zamanında resmi bir hüviyet kazanmıştır?

&Ömer bin Abdülaziz

49-Halife Ömer bin Abdülaziz’in başlattığı resmi tedvin faaliyeti hareketi ne zaman başlamıştır?

&Hicri ikinci(2.) asırda başlamıştır.(Hicri 1. asrın sonundan 2. asrın 1. veya 2. çeyreğine kadar süren zamanı)