Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

13-1-Altın ve gümüş

1-ZEKÂTA TABİ MALLARDAN ‘’ALTIN VE GÜMÜŞ’’ 

130-Hz. Peygamber ve onu takip eden Hulefâ-yi Râşidîn ve Emevîler devirlerinde piyasada tedavülde olan paralar dirhem ve dinardır. Dirhem ve dinar olarak kast edilen hangi paralardı?

&Dirhem (gümüş) ve dinar (altın) 

131-Altın-gümüş paradan zekât yükümlülüğü konusu kaç gruba ayrılır?

&Mübâdele aracı olması bakımından nakit veya külçe altın ve gümüş

&Altın ve gümüşten yapılan ziynet eşyası

&Günümüzdeki paralar 

132-Hz. Peygamber tarafından gümüşün zekât nisabı 5 Ukiye olarak ve nisbeti (oranı) de 1/40 (% 2.5) olarak tayin edilmiştir. Yani 5 ukiyeden aşağı olan gümüşten zekât verilmez. Altı çizili kelime ne olarak ifade edilir?

&5 Ukiye=200 dirhem 

133-Mezhep imamları gümüşün zekât nisabının 200 dirhem, altının nisabının 20 miskal, her ikisinin de zekât nispetlerinin 1/40 (% 2.5) olduğunda görüş birliğine varmışlardır. İfadesi doğru mudur?

&Evet

134-Dinar ve dirhem hakkında hassas çevirme ve dönüştürme hesaplarının sonucunda, 200 dirhem gümüş ve 20 miskal altın için, Din İşleri Yüksek Kurulunun kararı nasıldır?

&Nisabın esas alınmasında 20 miskal altının 80.18 gr, 200 dirhem gümüşün ise 561.2 gram

135-Altın ve gümüş de nisab fazlası kısım için de zekât oranı, fakihlerin ağırlıklı görüşüne göre, aynıdır. Altın ve gümüş nisabdan az ise nisabı tamamlamak için biri diğerine ilâve edilir mi?

&Hanefîler’e göre ilâve edilmelidir.

&Şâfiîler ve Hanbelîler ise aksi görüştedir.

136-Her 7 dinar kaç dirheme eşittir?

&10 dirhem

137-Altın ve gümüşten yapılan kadın ziynet eşyasının zekâta tâbi olup olmayacağı hangi devirden itibaren tartışma konusu olmuştur?

&Sahâbe devrinden

138-Altın ve gümüşten yapılmış bilezik, kolye, gerdanlık gibi kadın süs eşyası nisaba ulaşır ve üzerinden bir sene geçerse, o günkü altın fiyatları ile değeri bulunur ve 1/40 zekâtı verilir. Hangi mezhebe göre altın ve gümüşten yapılmış süs eşyaları zekâta tâbidir?

&Hanefî mezhebine

139-‘’Mubah olan kadın süs eşyası zekâta tâbi değildir.’’ Bu görüş hangi mezheplere aittir?

&İmam Şâfiî, İmam Mâlik ve Ahmed b. Hanbel’e

140-Hangi mezhebe göre kadın süs eşyalarında israfa kaçarsa, meselâ 200 miskal ağırlığında ziynet eşyası bulundurursa bunların zekâtını vermesi gerekir?

&Şâfiî

141-Fakihler, kadınların süs eşyalarının zekâta tâbi olması hususunda görüş birliğine vardıkları konular nelerdir?

&Altın ve gümüş dışında, hangi maddeden olursa olsun bütün süs eşyaları zekâta tâbi değildir.

&Erkekler tarafından kullanılan veya dince kullanılması haram sayılan altın-gümüş mâmulü bütün süs eşyası zekâta tâbidir.

142-Tarihin ilk devirlerinde günümüze kadar alışverişin sürüveni nasıl gerçekleşti?

&Trampa usulüyle, mal malla değiştirilerek yapılıyordu. Daha sonra altın ve gümüş madeni yaygınlık kazandı. Daha sonra madenî paralar, banknot ve kâğıt paralar yer aldı.

143-80.18 gram altın veya 561.2 gram gümüş karşılığı kağıt parası(banknot) olanların bu paranın 1/40’ını (% 2.5) zekât olarak vermeleri gerektiğini söylemeye başlayan fakihler hangi dönem fakihleridir?

&Para türünün (banknot) kullanıldığı devirde yaşayan fakihler