Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

11-Şer‘Î Hükümler(İlâhî Hükümler)

ŞER‘Î HÜKÜMLER(İlâhî hükümler)

118-Şer‘î hüküm denince, âyet ve hadislerin doğrudan ifade ettiği hükümler anlaşılır ve bunlar da konuları itibariyle kaç ana gruba ayrılır ve bunlar nelerdir?

&3 gruba, İtikadi Hükümler, Ameli Hükümler ve Ahlaki Hükümler

119-Şer’ı hükümlerin kaynakları nelerdir?

&Kitap ve sünnet

120-İslâm dininin, insanların dünya ve âhiret mutluluğunu sağlamak üzere getirdiği kuralların bütününü hangi kavram ifade eder?

&Şer‘î hükümler(İlâhî hükümler)                 

121-İtikadî hükümler ne demektir?

&Bütün dinî ahkâmın temelini oluşturur. İman esasları böyle olup bunlara kendi bütünlüğü içinde ve nasların bildirdiği şekilde inanılması esastır. Bu hükümlerle akaid ve kelâm ilimleri ilgilenir. Yani ikiye ayrılır. Birinci kısımda akli delillere itimat edilir. Allah’ın varlığı birliği irade ve kudretine iman vs. İkinci kısım akil yoluyla bilinmeyen ancak akla aykırı olmayan nakil yoluyla bilinen; Cennet cehennem melekler diriliş vs.

122-Ahlâkî hükümler ne demektir?                            

&İnsanların kendi aralarında ve diğer canlılarla ilişkilerini iyileştirip nefsin eğitilmesini hedefleyen hükümlerdir. Ahlâk ve tasavvuf ilimlerinin ana konusunu teşkil ederler. Kalbi tenzihe nefsi ıslaha yöneliktir.

123-İbadetin çeşitlerini nelerdir?

&Bedenî ibadetler

&Malî ibadetler

&Hem bedeni hem mali ibadetler

124-Ameli hükümler ne demektir?

&Ahkâm-ı feriyye de denir. İki kısımdır İbadetler ve Muameleler

125-Mükellefin dış dünyaya yansıyan davranışlarına bağlanacak sonuçları ve bunlarla ilgili kuralları konu edinir. Bunlar da ibadetler ve muâmelât şeklinde iki kısma ayrılır. İman esaslarından sonra dinin ikinci derecede önemli unsurunu teşkil eder.  Hangi hükümlerin açıklaması yapılmıştır?

&Amelî hükümleri

126-İbadetlerle ilgili dinî hükümlere ne denir?

&Taabbüdî hükümler denilir

127-İnsan ruhunu ve iradesini terbiye eden, düşünme yeteneğini geliştiren, fikrî olgunluğunu artıran, dünyevî menfaati bulunsun veya bulunmasın sırf Allah’ın rızâsını kazanmak için yapılan fiil ve davranışlara ne denir?

&İbadet

128-İbadetlerin yararları nelerdir?

&İnancımızın davranışlarımızla ifadesidir, Allah’ımızı hatırlarız, sosyalleşme aracıdır, bedensel ve ruhsal olarak rahatlatır, kötülüklerden uzaklaştırır, yaradılış amacına uygun davranmış oluruz, zamana bağlı yaşama bilinci geliştirir, hayata bakış açımızı geliştirir

129-Ferdin diğer fertlerle ve toplumla ilişkilerini düzenler, bunları belli kurallara ve sonuçlara bağlar. İslâm hukukçularının âyet ve hadisler etrafında geliştirdiği hukuk kültürünü yansıtır. Kur’an ve Sünnet’e aykırı olmamak kaydıyla zaman, yer ve örfe göre değişiklik gösterebilirler. İfadesi hangi kavramın açılımıdır?

&Muâmelât