Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

11-Geçerlilik Şartları

GEÇERLİLİK ŞARTLARI 

100-Zekâtın geçerlilik şartları nelerdir?

&Niyet(ibadet niyeti)     

&Temlik(ehline vermek)

101-Zekâtla mükellef olan bir insan yapacağı ifanın geçerli, sıhhatli olabilmesi yani kabul edilmesi için gerekli şartlara ne denir?

&Zekâtın geçerlilik şartları 

102-Malî ibadetlerin simgesi konumunda olan ibadet hangisidir?

&Zekât 

103-Bedeni ibadetlerin simgesi konumunda olan ibadet hangisidir?

&Namaz

1-NİYET 

104-Zekatın mükellef adına başkası tarafından yapılıp yapılamayacağına yani verilip verilmeyeceğine ne denir?

&Niyâbet

105-Niyetin ödeme anında bulunması gerekir. Çünkü zekât ibadettir ve ibadetlerde niyet şarttır. Fakat ödemeler parça parça yapıldığı için, kolaylık olsun diye niyetin, zekât borcunun çıkarıldığı anda bulunması da yeterlidir. Bu oruçta niyetin önceden yapılması gibidir. Bu ifade hangi mezheplere aittir?

&Hanefîler’e ve Şâfiîler’e

106-Zekât memuru açık mallardan (el-emvâlü’z-zâhire) zekâtı zorla almış ise, mükellefin üzerinden zekât borcu düşer. Bu görüş hangi mezhebe aittir?

&Hanefî

107-Zekât verilirken hükmen niyet edilmiş olması da yeterlidir. Altı çizili kelimeden ne anlamalıdır?

&Mal sahibi niyet etmeden zekât borcunu verdikten sonra henüz mal fakirin elinde iken niyet etmesi yahut vekile vermesi anında niyet ettiği halde vekil zekât borcunu öderken niyet etmemesi gibi durumlarda niyet hükmen var sayılır. Çünkü emreden kişinin niyeti esastır.

108-Zekât memuru gizli mallardan (el-emvâlü’l-bâtına) zorla zekât alındı ise zekât borcundan mükellef -niyet etmemiş ise- kurtulamaz. Bu görüş hangi mezhebe aittir?

&Hanefî

109-Çocuk ve akıl hastasının mal varlığından velî ve vasîlerinin zekât ödemekle mükellef oldukları görüşündedir. Bu durumda veli veya vasî onlar adına zekât öderken niyet edeceklerdir. Bu görüş hangi mezhebe aittir?

&Şâfiî 

110-Mâlikîler’e göre mükellef zekât malını ayırırken, bu malın verilmesinden az önce veya verilirken niyet edilmesinin hükmü nedir?

&Câizdir

111-Mal sahibinin niyeti esas olup zekât memurunun niyeti onun yerine geçmez. Bu görüş hangi mezhebe aittir?

&Hanbelî

2-TEMLİK 

112-Zekâtı, ona ehil olanlara vermek yani onların mülkiyetlerine geçirmek veya bir malın mülkiyetini zekât alacak şahsa doğrudan nakletme işlemi olarak ifade edilen kavrama ne denir?

&Temlik 

113-Temlik şartı iki unsur içerir. Bunlar nelerdir?

&Birincisi temlik işlemi

&İkincisi temlikin yapıldığı şahsın zekâtı almaya ehil oluşu 

114-Bir kimse zekât niyetiyle bir fakir veya yetimin karnını doyursa bu zekât borcunu ortadan kaldırır mı?

&Hayır 

115-Bir kimse zekât niyetiyle bir fakir veya yetime zekâta niyet edilerek, onlara gıda maddeleri verilse zekât ödenmiş olur mu?

&Evet

116-Cami, okul, yol, köprü, çeşme yapımı gibi hayır kuruluşlarına zekât verilmez; ölü kefenleri alınmaz ve ölülerin borçları zekâtla ödenmez. Bu görüş hangi dönem İslam hukukçularına aittir?

&Klasik dönem İslâm hukukçularının büyük çoğunluğuna

117-Cami, okul, yol, köprü, çeşme yapımı gibi hayır kuruluşlarına zekât verilmez; ölü kefenleri alınmaz ve ölülerin borçları zekâtla ödenmez. Neden?

&Çünkü bu durumlarda temlik gerçekleşmez; yani zekât, borcu ödenen kişinin mülkiyetine geçmemektedir.

118-İslâm’ı yaymak, korumak, müslümanlara düşmanlarından zarar gelmesini önlemek amacıyla yapılan harcamalar zekât yerine geçer mi?

&Hayır

119-Çağımızda yoksullara ve âcizlere bakmak için kurumlar oluşturulmuştur. Buralara zekât verile bilir mi?

&Bu kurumlara da zekât verilir ve bu vekâleten veya dolaylı temlik sayılır. 

120-Zekât usul’a verilmez derken kimler kast edilir?

&Baba, anne, dede, nine 

121-Zekât fürûa’ya verilmez derken kimler kast edilir?

&Çocuk ve torun 

122-Bir kişi zekâtını kimlere veremez?

&Baba, anne, dede, nine, çocuk, torun, karısına, zenginlere ve onların küçük çocuklarına, Hâşimoğulları’na 

123-Fakir bir kimsede alacağı olan zengin ona, “Alacağımı sana zekât olarak veriyorum” dese bu şekilde zekât borcu ödenmiş olmaz. Neden?

&Çünkü dar manada zengin zekât borcunu fakirin eline teslim etmedikçe temlik gerçekleşmez ve borçtan kurtulmaz. Geniş manada temlik gerçekleşir ve borçtan kurtulur. Yeter ki niyet ve ehline temlik gerçekleşsin.

124-Ebû Hanîfe’ye göre kadın zekâtını kocasına verebilir mi?

&Veremez 

125-Borçlu, zengin alacaklısına “Bana zekâtını ver, senin borcunu ödeyeyim” dese alacaklı da zekâtını ona verse, zekât borcunu ödemiş olur. Borçlu onu aldıktan sonra kendi borcunu ödemek zorunda değildir. Ama borç yerine, aldığı zekâtı verirse borcunu ödemiş sayılır. Bu anlatım doğru mudur?

&Evet 

126-Zenginin yetişkin fakir çocuğuna ve zenginin fakir karısına zekât verile bilir mi?

&Evet verilir 

127-Peygamberimiz zekât gelirlerini Hâşimoğulları’na yasaklamıştır. Hâşimğulları derken kimler kast edilmektedir?

&Hz. Ali, Abbas, Ca‘fer Tayyâr, Akil ve Hâris b. Abdülmuttalib soyundan gelenlerle bunlar tarafından hürriyete kavuşturulan kişilerdir.