KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

31-MÜFREDAT

10-Tasavvuf Ve Tarikat

TASAVVUF VE TARİKAT

108-Tasavvufi Ahlakta bir müslümanın kat etmesi gereken 4 merhale vardır. Bunlar nelerdir?

&Şeriat        &Tarikat       

&Marifet        &Hakikat

109-İlk tasavvufî kurum Remle’de Hankah adıyla kuruldu. İlk kurulan bu kurum hangi ülkede kurulmuştur?

&Suriye’de          

110-Anadolu’da kurulan ilk tarikat hangisidir?

&Baba İshak tarafından kurulan Babailik Tarikatıdır.                              

111-İbadetlerin amacı nedir?

&Nefsi disiplin altına alarak Allah’a yaklaşmaktır.     

112-Tasavvufun konusu kalptir. Tasavvuf bir kalp ilmidir. Sûfîlere bu yüzden gönül ehli denilmiştir. Tasavvufî düşüncenin temeli nedir?

&Allah korkusu                    &Allah sevgisi

113-Kur’ân-ı Kerîm ve hadîs-i şeriflerde “havfullah (mehâfetullah) ve haşyetullah” olarak çok durulmuştur. Allah’ı sevmekten kaynaklanan bir çekinme mahiyetindedir. Bu paragraf neyin bir ifadesidir?

&Allah korkusu                  

114-Yüce Allah, herkesten çok sevdiği için kime sevgilim “Habîbullah”(Allah’ın sevgilisi) demiştir?

&Hz Muhammed

115-Sevgi İslâm’daki mânevî hayatın temelidir. Bu temele dayanmayan ibadet ve ahlâk gibi davranışlar İslâm açısından bir anlam ifade etmez. Bir mümin severek Allah’a itaat ve ibadet ederse, onun emirlerine ve yasaklarına uyarsa bunun değeri vardır. Paragrafa göre çok şiddetli sevgi beslemeye ne denir?

&Aşk

116-Yüce Allah, herkesten çok onu dost edinmişti. Allah’ın dostum dediği  “Halîlul-lah” (Allah’ın dostu) kimdir?

&Hz İbrahim

117-Zühd hareketinde korku sevgiyi, tasavvuf hareketinde ise sevgi korkuyu kapsar. Zühd âhirette kurtuluşu amaçlayan nisbeten özel bir mânevî hal, tasavvuf ise bu hayata dayanan ama daha çok Allah’ın rızâsını ve sevgisini kazanmayı amaçlayan daha kapsamlı mânevî hayattır. Zühd ile tasavvuf arasındaki en önemli fark nedir?

&Zühdde korku, tasavvufta sevgi

118-Müminler ilim, amel ve mertebe itibariyle birbirinden farklıdırlar. Hadislerde İslâm’ın üç mertebesi olduğu sonucunu çıkarmışlardır. Bunlar nelerdir?

&İslâm, iman ve ihsan

119-Büyük sûfîler yetişmiş, Tasavvufla ilgili birtakım eserler yazılmış, sûfîliğin esasları yazılı hale getirilmişti. Diğer taraftan aynı dönemde melâmet ve fütüvvet gibi önemli tasavvufî ekoller ortaya çıkmıştı. (Melâmet ehli ihlâs ve riya konusuna ağırlık verirken, fütüvvet ehli daha çok dinin insaniyet yönü üzerinde duruyorlardı). Bu olaylar kaçıncı yy.da gerçekleşmiştir?

&III. ve IV.

120-Cüneyd-i Bağdâdî, “Biz tasavvuf sohbetlerini kapalı kapıların ardında yapardık” böyle yapmalarının sırrı, yani ara sıra gizli toplantılar yapmalarının sebebi nedir?

&Mânevî alt yapısı bakımından eksik olanların yanlış anlama ve sapmalarını engelleme 

121-Tasavvuf sohbetlerinin amacı nedir?

&Rubûbiyyetin sırlarına âşina olmayı amaçlamak    

&Müridlere edep ve erkân öğretmek, onları terbiye edmek, ahlâklarını güzelleştirmek

122-Tasavvufî cemaatler hangilerdir?

&Cüneydiyye       &Sehliyye            

&Hakîmiyye        &Hafîfiyye           

&Harrâziyye       &Tüsteriyye

&Seyyâriyye       &Tayfûriyye(Bistâmiyye)  

&Nûriyye            &Kassâriyye(Melâmetiyye

&Musâhibiyye   

123-Tasavvufî sohbetler ve cemaatler hicrî VI. (XII.) asırda daha düzenli, daha disiplinli bir örgütleşmeye dönüştü. Bu örgüte tarikat denildi. Bu tarikatlar nelerdir?

&Kadiriye               &Yeseviyye          

&Sühreverdiyye    &Rifâiyye       

&Nakşibendiyye    &Halvetiyye

&Şâzeliyye              &Kübreviyye          

&Mevleviyye           &Bedeviyye    

&Bektâşiyye            &Bayramiyye

&Celvetiyye 

124-Tasavvufî sohbetler ve cemaatler kaçıncı yy. da daha düzenli, daha disiplinli bir örgütleşmeye dönüştü. Bu örgüte tarikat denildi?

&VI. 

125-Kaçıncı asır tasavvufta önemli gelişmelerin gerçekleştiği bir dönemin başlangıcıdır?

&VII       

126-Bilginlerin Sultanı ‘’Sultan-ı Ulema’’ olarak adlandırılan alim kimdir?

&Mevlananın babası Bahaüddin Veled

127-Asıl adı Numan bin Ahmed bin Mahmud olan Haci Bektas Velî tarafından kurulduğu kabul edilen tarikatın adı nedir?

&Bektaşilik

128-Tasavvufî kurumlar kurulmaya başlandı. Zamanla hızlı bir artış ve yaygınlık gösterdi. Çeşitli dönemlerde ve bölgelerde bu kurumlara ne gibi isimler verildi?

&Ribat, tekke, zâviye, dergâh ve âsitâne