KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

31-MÜFREDAT

10-İslam Ahlak İle İlgili Karma Sorular

İSLAM AHLAK İLE İLGİLİ KARMA SORULAR

92-Peygamberimizin ahlakının sorulması üzerine “O’nun ahlakı Kur’ân ahlakı idi” şeklinde cevap veren kimdir?

&Hz. Aişe

93-“Sizden biri kendisi için sevdiğini (mümin) kardeşi için de sevmedikçe (gerçek anlamda) iman etmiş olamaz” hadisini hangi kavram ile açıklanır?

&Îsâr

94-“İki günü birbirine eşit olan ziyandadır” diyen Hz. Peygamber daha çok hangi konunun önemini vurgulamaktadır?

&Çalışma ve üretmenin

95-Bir sahabe, Hac yolucuğu sırasında, peygamberimizin yiyeceklerinin yüklü olduğu devenin kaybolduğunu haber almış ve bir deve yükü yiyecekle peygamberimize gelmiştir. ‘’İnsanlar, madenler gibidirler. Onların cahiliye çağında değerli olanları, İslamiyet çağında da değerlidir’’ hadis-i şerifiyle övülen, erdemli davranışlara sahip bu sahabe kimdir?

&Sa’d b. Ubade

96-Şeytanın Âdem(a.s)’in önünde secdeye kapanmasına engel olan hangi özelliği idi?

&Kibir

97-Yüce Allah(c.c.)’dan korkmak, haram ve şüpheli şeylerden kaçmak ve sakınmaya ne ad verilir, Böyle olma hali nedir ve böyle olana ne isim verilir?

&İttika denir. Bu hale Takva, takva olan kimseye de Muttaki denir.

98-Her insanın bilmesi gereken dîndeki üç esas nelerdir?

*Rabbini bilmesidir.

*Dînini bilmesidir.

*Peygamberi Muhammed (s.a.v)’i bilmesidir.

99-Rasulullah (sav) açısından komşuluk haddi ne kadardır?

&Dört taraftan kırk ev komşu sayılmaktadır

100-İbadetin kabul olma şartları nelerdir?

&İman                   &Niyet                   &İhlas

101-İnsanın yaratılışındaki gaye nedir?

&Allaha kulluk ve ibadet etmek

102-Kime göre ‘’Kişinin yerleşik temel karakteri anlamındaki ahlaki yapısı değişmemekle beraber, bu yapının sonucu olarak ortaya çıkan fiil ve davranışları eğitimle değişebilir.’’?

&Ragıp el-İsfahani

103-Şah Veliyullah ed-Dıhlevî’nin ifadesiyle, bütün Peygamberlerin ortak vasifesi nedir?

&Nefsin/ruhun eğitimi ve toplumun yönetimidir.

104-Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkı 6’dır.

*Karşılaştığın zaman selam ver

*Seni davet ederse git

*Senden nasihat isterse nasihat et

*Aksırınca Allah’a hamd ederse yerha-mukallah de

*Hastalandığında onu ziyaret et

*Öldüğü zaman cenazesinin ardından git.

105-Hadis kaynaklarında bireysel ve toplumsal ahlaka ilişkin hadislerin yer aldığı bölümler nelerdir?

&Fezail,       &Birr ve sıla,       &Rikak ve Zühd

106-İnsanın kişiliğine karşı görev ve sorumlulukları nelerdir?

&Takva, İffet, Tevazu ve Sağlık

107-“Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimize saygı göstermeyen ve emri bil maruf nehyi anil münkerde bulunmayan kimse bizden değildir.” Hadisinde geçen “bizden değildir” ifadesini Süfyan es-Sevri hangi manada yorumlamıştır?

&Bizim gibi değildir.

108-Sağdan dağıtma sünnetini kim telakki etmiştir?

&Enes b. Malik

109-İslam ahlakı, İslam dininin bir parçası mütemmim cüzüdür. Altı çizili kelime ne anlama gelmektedir?

&Yani tamamlayıcı parçası

110-Klasik ahlak eserlerinde 3 sorun ele alınmıştır. Bunlar nelerdir?

&Ahlaki davranışın kuralları zikredilmiştir.

&Bu kuralların uygulanış şekli, yaşanmış örnekler üzerinden gösterilmiştir.

&Ahlaki eğitimin amacı ahlaklı davranmayı bir meleke haline getirmektir.

111-İki türlü ahlak anlayışı vardır. Bunlar nelerdir?

&Faziletlerin kazanılması ve faziletli olma olarak ahlak

&Kurallı yaşama ve kurallara uygun davranma olarak ahlak

112-Ahlaki terim ve kavramlar ile ahlaki önermelerin anlamı ve birbiri ile irtibatını bunların nasıl temellendirildiğini inceleyen bilim dalına ne denilir?

&Ahlak felsefesi denilir.

113-Ahlak kavramının değerlendirme ala-nına giren alanlar nelerdir?

&İnsan davranışları

&Meslek ilkeleri

&Genel hayat tarzı

&Davranışlar üzerinde yapılan felsefi araştırmalar.

114-İnsanın ahlaki seçimlerini yaparken göz önünde bulundurduğu değer ile ilkelerin oluşturduğu çevreye ne denir?

&Zihinsel çevre denir.

115-Davranış düzenleri arasında makul bir tercih yapılamayacağını, iddia eden insanların bütün kararlarının nihai olarak eşdeğer olduğunu savunan bu tavra ne denir?

&Ahlaki Görecelik/Ahlaki Rölativizm denir.

116-İslam ahlakının temelinde neler vardır?

&Kur’an-ı Kerim

&Hz. Peygamber’in uygulamaları

&Sahabelerin fiili ve kavli şahadeti

117-Ahlak ile ilgili ‘’Kaynak’’ kavramı ne demektir?

&Bir varoluş düzeni olarak İslam ahlakının kökeni aslı ve varlık sebebini ifade eder.

118-İslam ahlakının temel kaynağı nedir?

&Vahiydir.

119-İslam ahlakının ana kaynağı nelerdir?

&Akıl ve nakildir.

120-Ahlak ilminin vazifesi nedir?

&Bütün rivayet ve veriler önce TASNİF edilir

&Sonra bunlar fasıllara ayrılarak TAFSİL edilir.

&Rivayet ve verilerin anlaşılması aşamasına da TAHSİL denilir.

121-Ahlakın temel kavramlarını ilkelerini ve kurallarını temellendiren düzenli ve tutarlı açıklamalara ne denir?

&Ahlak teorisi denir.

122-İslam Ahlak teorileri 3 kısma ayrılır. Bunlar nelerdir?

&Kuralcı ahlak teorileri

&Karakterci ahlak teorileri

&Nassi Ahlak teorileri

123-Filozoflara göre ‘‘İYİ’’ 3 gruba ayrılır. Bunlar nelerdir?

&Kendiliğinden iyi olan; mutluluk gibi

&Başka bir şey için yani vasıta olarak iyi olan; servet gibi

&Hem vasıta hem de gaye olarak iyi olan; bilgi gibi

124-Tasavvufta ‘’fakr’’ ne demektir?

&İnsanın hiç bir şeye sahip olmaması değil hiç bir şeyin insana sahip olmamasıdır.

125-İnsanların sorumlu ve özel bir varlık haline getirildiğini ifade eden kavramlar nelerdir?

&Eşref-i mahlukat (yaratılmışların en şereflisi)

&Halifetullah fil arz (yeryüzünde Allahın halifesi)

126-‘’İnsan Allah’ın isim ve sıfatlarının tecelligahı olması’’ ne demektir?

&İnsanın bu dünyada düzen kurarak arzı imar edebilme gücüne sahip olması anlamına gelir.

127-İslam dininde Mekasidü’ş-Şeri’a ola-rak ifade edilen 5 maksat hep muhafazaya işaret eder. Bunlar nelerdir?

&Aklı muhafaza     &Dini muhafaza   

&Nefsi muhafaza   &Nesli muhafaza  

&Malı muhafaza

128-Ahlakın en temel kavramı nedir?

&İyi ve kötüdür.

129-Kur’an-ı Kerim’de iyiyi ifade eden tabirler nelerdir?

&Birr, Hasene ve Maruf

130-Kur’an-ı Kerim’de kötü ifade eden tabirler nelerdir?

&İsm, Seyyie ve Münker

131-Kelam eserlerinde iyi ve kötü hangi kavramlarla ifade edilmiştir?

&Hüsün ve Kubuh olarak bazen de Hayr ve Şer

132-‘’Hz. Peygamber’de en güzel örnek vardır’’ cümlesinde altı çizili ifadede hangi kavram kast edilmiştir?

&İslam ahlakı

133-İnsan yeryüzünde kimin halifesidir?

&Allah’ın

134-‘’Fazilet’’ ve ‘’rezilet’’ kavramların ah-laktaki karşılığı hangi kelimelere tekabül etmektedir?

&İyi ve kötü kelimelerine tekabül et-mektedir

135-Kur’an’da barışmak ve anlaşmak an-lamına gelen kelimeler nelerdir?

&Sulh   &Silm  &Muahede   &Misâk   &İll  &Zimmet

136-İki düşman arasında sulhu gerçekleştirmek dinin en büyük ödevleri arasındadır. Hz. Peygamber(sav) insanların arasını düzeltmenin oruç namaz ve sadakadan daha üstün olduğunu vurgulamıştır. İnanıp salih amel işleyenlere vaadedilenler nelerdir?

&Güzel Bir Gelecek ve Mutluluk,

&Güzel Bir Hayat,

&Bol Rızık ve Mağfiret,

&Tövbelerin Kabul Görmesi,

&Kötülüklerin İyiliklerle Değiştirilmesi,

&Karanlıklardan Aydınlığa Çıkmaları,

&Sevginin Oluşması,

&İnsanların En Hayırlıları Olmak,

&Dinamizm Kazanmaları,

&Cenneti Kazandırması,

&Yüksek Dereceler Elde Ettirmesi,

&Korku ve Hüzünden Emin Kılması,

&Çalışmalarını Zâyi Etmemesi,

&İyi İnsanlar Arasına Dâhil Etmesi,

&İlâhi Rahmete Kavuşturması

137-Kur’an’da türevleriyle birlikte 258 defa geçen ‘’takvâ’’ kelimesinin semantik (derinlik) alanına giren kelimeler nelerdir?

&El-havf       &El-vera     

&Ez-zühd      &El-haşyet

&El-işfak      &El-vecell   

&Er-rahbet

138-‘’Eğer toplum halinde yaşayan insanlar birbirlerini seven kişilerse birbirlerine karşı adaletli davranırlar ve aralarında hiçbir anlaşmazlık ortaya çıkmaz.’’

&İbn Miskenveyn

139-Hanefîler’e göre denklik (kefâet), altı yerde aranır Bunlar nelerdir?

&Dindârlık, İslâm, hürriyet, neseb, mal ve meslektir.

140-Ahlâk ilmini “ruhanî tıp ilmi” diye adlandıran, insanlar için ahlâk ilmini tıp ilminden daha yararlı ve değerli görenler ahlâk bilgin ve düşünürleri kimlerdir?

&Kindî, Ebû Bekir er-Râzî, Fârâbî, Gazzâlî

141-Ahlâk terimi için İslâm ahlâkçılarınca yapılan tanımlar içinde en beğenileni ve en yaygın olanı kime aittir?

&İmam Gazzâlî’ye (ö. 505/1111)

142-Kur’ân-ı Kerîm’de hilim kelimesi kaç yerde geçmektedir?

&Kur’an’da bir âyette çoğul  (ahlâm)  olarak geçmekte,  burada  “Onlara bunu hilimleri (ahlâm) mi emrediyor, yoksa onlar azgın bir topluluk mudur?” (et-Tûr 52/32) denilmektedir.

143-Bütün hadis mecmualarında hangi başlıklar altında özellikle ahlâk hadislerini ihtiva eden bölümler bulunur?

&Kitâbü’l-Edeb   &Kitâbü’l-Birr    &Kitâbü Hüsni’l-hulk

144-Ahlak kitapları nelerdir ve müellifleri kimlerdir?

&Abdullah b. Mübârek(Kitâbü’z-Zühd ve’r-rekåik)

&Ahmed b. Hanbel(Ez-Zühd)

&Buhârî(El-Edebü’l-müfred)

&Râgıb el İsfahânî(Ez-Zerî‘a ilâ mekârimi’ş-şerî‘a)

&Mâverdî(Edebü’ddünyâ ve’d-dîn)

&İbn Hazm(El-Ahlâk ve’s-siyer)

&İbn Hibbân el-Büstî(Ravzatü’l-ukalâ’ ve nüzhetü’lfuzalâ)

&İbn Hazm(El-Ahlâk ve’s-siyer fî müdâvâti’n-nüfûs)

&Ebû Nasr et-Tabersî(Mekârimü’l-ahlâk)

&Gazzâlî(İhyâü ulûmi’d-dîn)

 145-“Bir toplumda örf,  âdet ve kural halini almış iyi tutum ve davranışlar veya bunları kazandıran bilgiler”  şeklinde tarif edilen kavram hangisidir?

&Edep

146-Kuşkusuz hem ferdî hem de sosyal bakımdan İslâm’ın ideal ve örnek insanı Hz. Muhammed’dir. Nitekim Kur’ân-ı Kerîm Resûlullah’ın hayat ve şahsiyetini müslümanlar için örnek olarak göstermiştir. Bu sure ve ayet hangisidir?

&Ahzâb 33/21

147-İslâm’da büyük yeri olan ‘’emir bi’l-ma‘rûf nehiy ani’l-münker’’ (iyiliği emredip kötülüğe karşı çıkma) ilkesi için hangi isim altında kitaplar yazılmıştır?

&Nasîhatü’l-mülûk  &Edebü’lmülûk  

&Adâbü’l-vüzerâ      &Pendnâme             

&Nasîhatnâme

148-Ülü’l-emr; Kur’ân-ı Kerîm’de devlet adamları için “ülü’l-emr” (iş başında olanlar) ifadesi kullanılmıştır. Bu hangi surede geçmektedir?

&Nisâ 4/59

149-İslâmî kaynaklarda toplumsal barış, uzlaşma ve kaynaşmayı ifade eden kavramlar arasında en yaygın kullanılan kavram hangisidir?

&Ülfet