Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

10-3-Es’arıye Mezhebi

3-ES’ARIYE MEZHEBİ

99-Hicrî 260 (873) yılında Basra’da doğmuş, 324 (936) yılında Bağdat’ta ölmüştür. Daha önce Mu‘tezile mezhebine bağlı iken 9. ve 10. yüzyılda Mu‘tezile’den ayrılmış ve Eş‘arîliği kurmuştur. Eş‘arîlik, daha çok Mu‘tezile’ye bir karşı tez olarak doğmuştur. Eş‘arîlik daha çok Endülüs, Hicaz, Kuzey Afrika, Mısır, Irak, Suriye ve Endonezya’da yayılmıştır. Bu mezhebi kuran Mezhep imamının adı nedir?

&Ebü’l-Hasan Ali b. İsmâil el-Eş‘arî              

100-Bağdat ve Basra gibi dönemin ilim ve siyaset merkezinde şöhret bulan ve felsefe ile mücadele yapabilecek şekilde gelişen kelam mezhebi hangisidir?

&Eş‘arîlik 

101-Eş’ari’ye mezhebi nasıl ortaya çıkmıştır?

&Imam Eş’ari 40 yıl kadar Mutezile talebesi idi. Hocasına sorduğu sorulardan tam cevap alamaz ve şüpheye düşer. Doğruyu bulma çabasına girer. Efendimizi rüyasında görür. Efendimiz sünnetin zaferi için çalışmasını söyler ve Mutezileden ayrılır. Eş’ariye daha çok mutezileye anti tez olarak gelmiştir.

102-Eş’ari’nin kelam alanında geliştirdiği akım hangisidir?

&Ehl-i Sünnet

103-Şafiî Mezhebinde yetişerek, onun fıkıh esaslarından mülhem bir iti­kadî mezhep meydana getirmiştir. Mensupları arasında şafiîlerden başka bir kısım Maliki ve Hanbelîler de vardır. Sayıca bu mezhep, Matüridîlerden çoktur. Bahsedilen mezhep hangisidir?

&Eş’arî Mezhebi

104-‘’İyi ve kötü, güzel ve çirkin akıl ile değil vahiyle bilinebilir. Bir şey Allah emrettiği için güzel, yasakladığı için çirkindir.’’ Bu görüş hangi itikadi mezhebe aittir?

&Eş’ariliğe

105-Şafiilik, Malikilik ve Hambelilik hangi itikadi görüşü benimsemiştir?

&Eş’ariliği

106-“Dinî tebliğat olmazsa akıl ile Allah bilinemez”, ‘’İnsanın yaptığı işlerde tam bir hürriyete sahip değildir.’’ görüşü hangi mezhebe aittir?

&Eş’ariyye

107-Tasavvufi düşünceye itikadi konularda öncülük eden ekol hangisidir?

&Eş’arilik

108-Eş’ariliğin islam dünyasına hâkim olması ne zaman başlamıştır?

&Hicri 4. asırdan sonra mutlak Cebriye’nin tesirini kaybetmesinden sonradır              

109-Eşarilere göre İstitâat nedir?

&ALLAH’ın insanda fiili işlemekte olduğu anda ve ancak o fiili yapmaya elverişli olarak yarattığı, bu sebeple zıt değerde iki fiilden birini serbestçe kullanmaya elverişli olmayan bir kudrettir.

110-Eş’arîler doğru ve yanlışın mükellefe yüklediği sorumluluk bakımından fiilleri hangi kritere göre tasnif ederler?

&Fayda

111-‘’Allaha iman konusunda sadece kalp ile tastik etmenin yeterli olduğunu, imanın artar ve azalabilir bir nitelik taşıdığını’’ savunan itikadı mezhep hangisidir?

&Eşari

112-Eşariler kulun fiiliyle ALLAH’ın iradesi arasındaki ilişkiyi çözümlemek için hangi kavramı istihdam ederler?

&Kesb

113-Kelime anlamı ‘’kazanmak, yapmak’’ olan ve Eşari ekolü ile özdeşleşmiş kavram hangisidir?

&Kesb

114-İmam Eş’ari’nin günümüze kadar ulaşan eserleri hangileridir?

&Makalatul islamiyyün, 

&El ibane an usulid diyane, 

&El luma,                        

&İstihsanul havz fi ilmil kelam

115-Eş’ari âlimler kimlerdir?

&İmam Eşari, Bakıllani, İbn Furek, El Bağdadi, El Cuveyni, Gazali, Şehristani, İbn Tumert, Fahreddin Razi, Adüdiddin  el İci, Beyzavi, Mesud b. Ömer et Taftazani ve Seyyid Şerif el Cürcani

116-Eşarilik mütekaddimun (1.dönem) döneminde daha çok kimlere karşı mücadele etmiştir?

&Mutezile ve Bâtıniliğe

117-Mağrib’de Zahiriliğin yerini Eşariliğin almasını sağlayan kimdir?

&Ebu Abdullah Muhammed b. Tumert

118-Eşarilerin görüşleri nelerdir?

&Tevhid                

&İnsan fiilleri ve kesb   

&Nübüvvet 

&İman ve ameller 

&İmamet ve siyaset

119-Eş’ari’ye göre evren nelerden oluşur?

&Cevher ve arazlardan oluşur.

120-Nasıruddin(dinin yardımcısı) lakabı verilen kişi kimdir?

&Ebu’l Hasan el-Eşari. Sünni akideyi geliştirip, yaydığından dolayı verilmiştir.