Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

10-1-Bayanlara Özel Hallerden ‘’Hayız’’

1-BAYANLARA ÖZEL HALLERDEN ‘’HAYIZ’’

142-Hayızlı kadınla cinsel ilişkide bulunmak, âyetin de açık ifadesi gereği haramdır. Böyle bir ilişkide bulunan kimsenin bu günahından tövbe ve istiğfar etmesi gerektiği gibi belli bir miktar ödemesi gerekir. Bu miktar ne kadardır?

&İlk günlerdeki ilişki için 4,25 gr., son günlerdeki için bunun yarısı miktarda altın sadaka vermesi de gerekli görülür.

143-Âdetin süresi ile ilgili aşağıdakilerin hangisi doğrudur?

&Boşanmış kadınların üç hayız/temizlik süresi iddet bekleyeceği, hayızdan kesilen veya henüz hayız görmeyen kadınların iddeti ise üç aydır

&Fıkıh bilginlerinin çoğunluğuna göre kadınlar 9 yaşlarından itibaren âdet görmeye başlar ve yaklaşık 50-55 yaşlarına geldiklerinde âdetten kesilirler.

&Bugünkü tıbbî bilgiler âdet kanamasının 11-13 yaşlarda başlayıp 45-50 yaşlarında sona erdiğini, âdet süresinin de 3-6 gün civarında olduğunu ifade etmektedir.

&Fizikî bünye, psikolojik durum ve çevre şartlarına bağlı olarak kadınların âdet çağı ve süresi farklılık taşıyabilmektedir.

&Hanefî mezhebine göre âdetin en az süresi 3, en uzun süresi 10 gündür. İki âdet arasında kalan en az temizlik süresi de 15 gündür.

&Hepsi

144-Âdet ile ilgili aşağıdakilerin hangisi doğrudur?

&Hayız süresince terkedilen namazların kazâ edilmesinin gerekmediği, oruçların ise temizlendikten sonra tutulacağı hususlarında da görüş birliği vardır.

&Hayızlı kadının Kur’an okuması ve Mushaf’ı eline alması, mescide girip orada kalması, Hanefîler de dahil fakihlerin çoğunluğuna göre câiz değildir.

&Hayızlı kadın cünüp kimse gibidir. İhtiyaç halinde mescide girebilirler, dua ve zikir niyetiyle dua âyetlerini, Fâtiha, İhlâs gibi sûreleri besmeleyi, kelime-i tevhid ve şehâdeti okuyabilirler.

&Mazeret beyan etmesinin kendisini zor durumda bırakacağı bir ortamda bulunan kadınlar ruhsattan yararlanarak hayızlı oldukları halde Mushaf’ı ellerine alıp, Kur’an okuyup dinleyebilirler.

&Hanefîler hayız kanının alışılmış, belirli âdet süresinin sonunda kesilmesinden itibaren bir namaz vakti geçtikten sonra gusül yapılmasa da cinsel ilişkinin câiz olduğu görüşündedir.

&Hepsi doğru     

145-Adet ile ilgili aşağıdakilerin hangisi doğrudur?

&Hayızlı kadının göbekle diz kapağı arasından cinsel amaçla yararlanma da câiz görülmez

&Mâlikîler kadınların Kur’an öğretimi ve öğrenimi için böyle bir ruhsata ihtiyacı bulunduğu noktasından hareket etmişlerdir.

&Hayızlı bir kadın hac ibadetini eda ederken Kâbe’yi tavaf hariç hacla ilgili bütün işlemleri ve ibadetleri (menâsik) yapabilir.

&Haccın rüknü olan ziyaret (ifâza) tavafını yapmak üzere temizleninceye kadar Mekke’de bekler.

&Hanefîler’e göre hayızlı olarak tavaf yapılması geçerli olmakla birlikte ceza kurbanı kesilmesi gerekir.

&Hepsi

146-Mâlikî fakihleri ise, bazı sahâbe ve tâbiîn âlimlerinden rivayet edilen görüşlerin desteğiyle, kadının hayız süresi içinde Kur’an okuyabileceğini, fakat hayız kanı kesildiği andan itibaren gusledip temizleninceye kadar cünüp hükmünde olup Kur’an okuyamayacağını belirtmişlerdir. Bu parağrafta anlatılan doğrumudur?

&Bu parağraf doğru          

147-Hanımlarda aybaşı müddeti kaç gündür?

&3 günle 10 gün arasında değişir.

148-Hayızlı kadın tilavet secdesi yapabilir mi?

&Hayır, yapamaz.

149-İhrama girdikten sonra söylenecek “telbiye” cümlesini, kadınlar erkekler gibi yüksek sesle mi söylerler?

&Hayır. Yalnız kendilerinin duyabileceği kısık bir sesle.

150-Temiz bir kadın tutunduğu bezde kan görse ne vakitten İtibaren adetli olduğuna hükmedilir?

&Bez tutunduğu andan itibaren adetli olduğuna hükmedilir

151-Âdet halinde haram olan şeylerden hangileri kanamanın kesilmesinden sonra ve gusülden önce helâl olur?

&Oruç tutmak,

&Kanaması on günden sonra kesilen kadını boşamak

&Kanaması on günden sonra kesilen kadınla cinsel ilişkide bulunmak

&Kanaması on günden önce kesilip de üzerinden bir namaz vakti geçen kadınla cinsel ilişkide bulunmak(Şafii mezhebine göre kanama on günden sonra da kesilmiş olsa kadın boy abdesti almadıkça cinsel ilişki helal olmaz)

152-Altı renk kandan herhangi birinin gelmesiyle âdet başlamış sayılır mı?

&Evet, başlamış sayılır

153-Hayızlı ve lohusa kadınlara haram olan şeyler nelerdir?

&Kur’an-ı Kerim’e el sürmek. &Namaz kılmak.

&Kur’an-ı Kerim okumak.       &Oruç tutmak.

&Cinsel ilişkide bulunmak.     &Camiye girmek.

&Kabeyi tavaf etmek.

154-Âdet görmeyen bir kız ne vakit ergin sayılır?

&On beş yaşını bitirmesiyle ergin sayılır (Bu, İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed’ın görüşüdür Imam-ı Azam’a göre ise, adet görmeyen bir kız on yedi yaşını bitirmesiyle ergin sayılır Şafii mezhebine göre de on beş yaşını bitirmesiyle ergin sayılır)

155-Âdet bir cünüplük müdür?

&Hayır, âdet bir cünüplük değil, hükmen cünüplüktür

156-Âdet mi daha ağırdır yoksa hades (manevi kirlilik) mi daha ağırdır?

&Âdet daha ağırdır.

157-Âdetin ortalama süresi kaç gündür?

&Âdetin ortalama suresi 5 gündür (Şafii mezhebine göre âdetin ortalama suresi 6-7 gündür)

158-Adetli kadının saç boyaması caiz midir?

&Evet, saç boyaması tabaka oluşturmadığı için caizdir

159-Dokuz yaşını doldurmayan kızdan gelen akıntı âdet kanı sayılır mı?

&Sahih olan görüşe göre sayılmaz

160-Elli beş yaşından sonra kadından gelen kan adet kani sayılır mı?

&Akıntının siyah veya koyu kırmızı renkte gelmesi ve âdet şartlarına uygun olması durumunda âdet kanı sayılır

161-İki âdet arasındaki temizliğin en az süresi ne kadardır?

&15 gündür

162-Âdet kanı İlâç vb bir şeyle kesilirse âdet hükmü kalkar mı?

&Hayır, kalkmaz

163-Kadının âdetinden önce kan görmesi durumunda namazlarını terk eder mi?

&Evet, terk eder Çünkü bu durumda âdetin değişme ihtimali vardır

164-Kızların âdet görme yaşının alt sınırı dokuz yaşının başı mı, ortası mı, yoksa sonu mudur?

&Sahih olan görüşe göre dokuz yaşının sonudur.

165-Kadının âdetten kesilmesinin son yaşı hususunda kesin bir hüküm var mıdır?

&Hayır, yoktur Genellikle elli beş yaş olarak kabul edilmiştir.

166-Bayanlarda Âdet kaç defa değişir?

&Imam-ı Azam ile İmam Muhammed’e göre iki defa İmam Ebu Yusuf’a göre ise, bir defa değişir.

167-Adetli kadının hükmi cünüplüğü ne zamandan İtibaren başlar?

&İlk kanama gördüğü andan itibaren başlar

168-Her defasında üç gün üç geceden az kan gören kadın âdet görmüş sayılır mı?

&Hayır, âdet görmüş sayılmaz (Şafii mezhebine göre de her defasında bir gün bir geceden az kan gören kadın adet görmüş sayılmaz)

169-Cünüp olan bir kadın boy abdesti almadan âdet görse veya adetli bir kadın İhtilam olsa gusül yapması gerekir mi?

&Hayır, gerekmez

170-Adetli kadının kestiği yenir mi?

&Evet, adetli kadının kestiği yenir

171-Adetli kadının kabir ziyaretinde bulunmasında bir sakınca var mıdır?

&Hayır, yoktur

172-Adetli bir kadının cenaze yıkamasının hükmü nedir?

&Tenzihi kerahetle caizdir.

173-Hünsa-i müşkil (Hem erkek he de dişilik organına sahip olan) âdet görür mü?

&Hayır, görmez

174-Adetli kadının diş dolgusu veya kaplama yaptırması caiz midir?

&Sağlık açısından bir zorunluluk bulunması durumunda sargı hükmünde olacağı için caizdir (Şafii mezhebine göre gusülde ağız yıkamak farz olmadığı için caizdir )

175-Âdetten temizlendikten sonra henüz on beş gün geçmeden gelen kan âdet kanı sayılır mı?

&Hayır, sayılmaz. Çünkü iki âdet arasındaki temizlik suresi 15 günden az olmaz.

176-Adetli kadının dua okumasında, zikir ve teşbih çekmesinde bir sakınca var mıdır?

&Hayır, bir sakınca yoktur.

177-Adetli bir kadının kocasıyla bir yatakta yatmasında bir sakınca var mıdır?

&Hayır, bir sakınca yoktur. Hatta kocanın hanımını bu yüzden yatağından uzaklaştırması caiz değildir.

178-Bir kadın örneğin Perşembe günü oruç tutmayı veya o gün bir miktar nafile namaz kılmayı nezrederse ve aynı günde âdet olursa ne yapması gerekir?

&Adadığı şeyi başka bir günde kaza etmesi gerekir.

179-Adetli bir kadının çocuğunu emzirmesinde bir sakınca var mıdır?

&Hayır, bir sakınca yoktur.

180-Âdetinden fazla olup da on günü aşan kanın ne kadarı hayız ne kadarı Istihaze sayılır?

&Âdeti kadar hayız, fazlası ıstıhaze sayılır

181-Âdet hemen lohusalıktan sonra başlayabilir mi?

&Hayır, başlamaz. Çünkü lohusalık ile âdet arasında en az 15 gün geçmesi gerekir

182-Niçin âdet kanına sahih, istihaze kanına da fasit kan denir?

&Kadınlara âdet yasaklarına uymayı gerektirdiği için âdet kanına sahih, âdet yasaklarına uymayı gerektirmediği için istihaze kanına da fasit kan denilmiştir

183-Adetli kadının saç ve tırnak kesmesinde bir sakınca var mıdır?

&Hayır, bir sakınca yoktur Ancak kanamanın kesilmesinden sonra yıkanmadan saç ve tırnak kesmesi tenzihen mekruhtur.

184-Kanaması sona eren kadının yıkanmadan yiyip İçmesinde bir sakınca var mıdır?

&Elini ve ağzını yıkaması durumunda bir sakınca yoktur

185-Kanama âdetin en kısa süresi olan üç günden önce kesilirse âdet sayılır mı?

&Hayır, sayılmaz

186-Bilindiği gibi âdeti altı gün olan kadının kanaması yedinci günde de devam ederse nasıl davranmalıdır?

&İsterse yıkanır İbadetini yapar İsterse yıkanmayıp kanın kesilmesini bekler.

187-Âdet günü gelip de İlâç kullanmaktan dolayı âdet kanı gelmeyen kadının âdeti başlamış sayılır mı?

&Hayır, sayılmaz