KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

31-MÜFREDAT

1-Zekâtın Mahiyeti Ve Önemi

ZEKÂTIN MAHİYETİ VE ÖNEMİ

1-Toplum varlığının sağlıklı bir şekilde sürebilmesi için, nelere dikkat etmelidir?

&Toplumdaki her fert sorumluluklarını bilmesi şarttır.

&Toplumsal denge ve barışın bir şekilde sağlanması şarttır.

&Fertler arasında duygusal gerilime yol açabilecek etkenlerin giderilmesi şarttır.

&Zengin ve fakir arasındaki ekonomik düzey farkının uçuruma dönüşmemesi şarttır. 

2-“Bunlar sahip oldukları mallarda muhtaç ve mahrumun belli bir hakkı bulunduğunu unutmazlar” ve “…ve mallarında muhtaç ve mahrumların hakkı vardır.” Bu ayetler kimlerden bahsetmektedir?

&Cennet ehli muttakilerden

3-Rasulüllah, hangi ibadeti sosyal denge ve adalet ideali olarak öngörmüştür?

&Zekât

3-Zekâtla ilgili ayetler ve hadisler bir ekonomik ve doğal gerçeği ifade etmiş oluyor. Toplumda fakirlerin haklarına riayet edilmemesi, vücuttaki bir uzvun kanamasına neden olabilir. Bu kanama hangi ibadetle önlenebilir?

&Zekâtı hakkıyla vererek

4-Toplum üzerindeki ilâhî elin ve rahmetin çekilmesi ekonomik yönden nasıl tekrar tesis edilir?

&İslam’ın zekât emri yerine getirilirse

5-Toplumsal ahlakı oluşturan ibadet hangisidir?

&Zekât

6-Bireysel ahlâkı gerçekleştiren ibadet hangisidir?

&Namaz

7-Nisab ne demektir?

&Belli mallarda belli zenginlik ölçüsü anlamında kullanılan bir kavramdır.

8-“Onların mallarından sadaka al. Onunla kendilerini temizlemiş ve arıtıp geliştirmiş olursun” (et-Tevbe 9/103) Altı çizili kelime ne anlamına gelmektedir?

&Zekât

9-Hangi ibadet malı değil, öncelikle toplumu temizleyen ve geliştiren bir mekanizma olduğunu gösterir?

&Zekât

10-Artma, çoğalma, arıtma ve bereket anlamına gelen, Allah’ın, belirli yerlere sarf edilmek üzere dince zengin sayılan kişilerin mallarından belli bir payın alınması işlemini ifade eden kavram hangisidir?

&Zekât

11-Kur’an, zekât vermeyi hangi kulların vasıflarından saymıştır?

&Müminlerin, muhsinlerin, iyi ve müttaki

12-Zira Cenâb-ı Allah kurtuluşa erecek müminlerin bir özelliğinin de zekâtlarını vermeleri veya zengin olup da zekât verebilmek için çalışmaları olduğunu haber vermektedir. Bu hangi surede ifade edilmektedir?

&Mü’minûn 23/1-4

13-Fussilet suresinde geçen “Yazıklar olsun o müşriklere ki, onlar zekât vermezler ve âhireti de inkâr ederler” ayetiyle ne vurgulanmak istenmiştir?

&Zekâtın ve âhirete imanın müminlerin iki temel özelliği olduğu vurgulanmıştır.

14-Zekâtın ve diğer ibadetlerin öncelik amacı nedir?

&Allah’ın emri olduğu için

&Allah’a yakın olmak için

&Allah’a şükretmek için

&Ahiret hayatının nimetlerine kavuşmak için

&Cennette girmek için

&Allah’a yakın olmak için

15-‘’Bu ibadetin İnsanî hedefleri, üstün ahlâkî değerleri ve iktisadî gayeleri vardır.’’ Diyen bir insan hangi ibadetten söz etmiştir?

&Zekât

16-Kur’ân-ı Kerîm zekâtın hedeflerini hangi kelimelerle özetler?

&“Tathîr” (temizleme) ve “Tezkiye” (arıtma)

17-‘’Allah’ın verdiği mali nimetlere şükürdür.’’ Diyen bir insan özellikle hangi ibadeti kast etmiştir?

&Zekât, Kurban ve Fıtır sadakası

18-‘’Allah’ın ihsan ettiği vücut sıhhat ve selâmetinin şükrüdür.’’ Diyen bir insan özellikle hangi ibadeti kast etmiştir?

&Namaz ve Oruç vb. 

19-“Onların mallarından sadaka (zekât) al. Onunla kendilerini temizlemiş(tathir) ve tezkiye(arınma) etmiş olursun” Ayetinde zenginin ruh ve nefsinin, mal ve servetinin hem maddî hem de mânevî yönden temizlenme ve arınmasını içine almaktadır. Bu ayet hangi surede geçmektedir?

&Et-Tevbe – 9/113

20-Zekât vermenin faydalarını nelerdir?

&Cimrilikten uzaklaştırır.

&Birçok kötü huy ve alışkanlıktan arınır.

&Mala tutkunluk(ihtiras-hırs) zilletinden temizler

&Allah’ın emrine boyun eğmemizi sağlar

&Dünya malının emanet verildiği bilincine vardırır

&Servet biriktirip onu âtıl hale getirmenin amansız düşmanıdır.

&Malı temizler

&Malı çoğaltır

&Kalpteki dünya sevgisine ilaçtır

&Müslümanı mal fitnesinden korur

&Allah (c.c.)’a bir şükürdür

&Kalbin katılaşmasını önler

&Fakirleri dilenmekten alıkoyar

&Şefkat anahtarıdır

&Malı ebedileştirir, fert yatırıma yönelir

21-Zenginin malında fakirin ve ihtiyaç sahibinin hakkı bulunduğundan bu hak ayrılıp verilmedikçe mal temizlenmiş sayılmaz. Bu ifadede Hak olarak ne kast edilmiştir?

&Zekât

22-Sosyal dayanışma sisteminin temelini oluşturan, bir ibadet anlayışıyla ele alınması ve fakir, kimsesiz, muhtaç, yetim, yolda kalmış ve borçlu gibi yardıma muhtaç bütün sınıfları kapsayacak kadar geniş olması, İslâm dininin toplumsal bütünleşme, kaynaşma ve dayanışmaya büyük bir önem atfettiğini gösteren ibadet hangisidir?

&Zekât

23-Sosyal güvenliğin finansmanında, herhangi bir zarar ve felâkete uğrayan insanlara yardım elinin uzatılmasında mükemmel araç hangi ibadettir?

&Zekât