KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

31-MÜFREDAT

1-Kelam Ve Akaid İlminin Tanımı, Gayesi Ve Oluşumu

KELAM VE AKAİD İLMİNİN TANIMI, GAYESİ ve OLUŞUMU

1-Akaid ilmi nedir?

&Akaid İlmi, İslam Dinindeki İman esaslarının ayrıntılarını ve inceliklerini konu alan bir ilim dalıdır.

2-Akaid`i; “Islam dinin ameli degil, itikadi hükümlerini ihtiva eden ve bunlardan bahseden bir ilim” olarak tarif eden kimdir?

&Seyyid Serif Cürcani

3-İslam dininin temel inanç esaslarından bahsettiği için kelama hangi isim verilmiştir?

&Akaid ilmi

4-Kelam ilmi nedir?

&Kelam İlmi, İslam Dinine göre Allah’ın zatını, sıfatlarını ve mahlûkatın yaratılış durumlarını inceleyen bir ilim dalıdır.

5-Kelam sözcüğü sesle ifade edildiği zaman Arap dilinde hangi adı alır?

&Kavl

6-El Ahkamül İtikadiyye’yi yani İnançla ilgili hükümleri hangi ilim dalı inceler?

&Kelam ilmi inceler 

7-Kelam ilmine verilen isimler nelerdir?

&Usulüd-din       

&İlmul tevhid(İnanç felsefesi)        

&Fıkhul ekber

&Nazar ve istidlal 

8-Kelâm ilmi. İlk olarak Allah’ın Kelâm sıfatı üzerinde, yapılan münakaşalarla meydana çıktığı için bu isimle meşhur olmuştur. Konu ve gayesi itibariyle iki türlü tarif edilmektedir. Bunlar nelerdir:

&Allah’ın zât ve sıfatından, başlangıç ve sonucu itibariyle kâinatın durumlarından İslâm’a göre bahseden bir ilimdir.

&Hüccetleri serdetmek, şüpheleri kaldırmak ve dinî akideleri isbat etmek için tam bir güce sahip olmayı sağlayan bir ilimdir: Teolo)i.

9-Kelamın gayesi nedir?

&Kelam ilmi kendine gaye olarak Tahkiki imanı, doğru yolu arayanları irşat, inanç esaslarını batıl düşüncelerden muhafaza, ameller niyetlere göre olduğundan insanların niyetlerinin sağlam olabilmesi için inançları sağlam olmalıdır.

10-Kelam ilminin ortaya çıkışı nasıl olmuştur?

&Bu ilme başlangıçta fıkıh denmiştir. Ama sonradan itikat ve amale ait meseleler birbirinden ayrılmış Kelamda ilmu’t-tevhid olarak karşımıza çıkmıştır. Bir diğer nokta da felsefi konularda söz söyleme gücünü mantıklardan alıyordu. Kelam da dini konularda söz söyleme gücü kazandırır demişler. Mantık Yunanca da logike’nin karşılığıdır. Bu mana Arapçada kelam ile karşılanmıştır.

11-Kelam ilminin konusu nedir?

&Kesin deliller kullanarak ve vuku bulması muhtemel şüpheleri gidermek suretiyle dini inançları ispat etmeye güç kazandıran bir ilimdir.

12-Kelam ilminin tarihçesi nasıldır?

&Efendimiz döneminde pek söz edilmez. Ama Hulafa-i Raşidin dönemi ile ihtilaflar zuhur etmeye başlayınca (Efendimizin defin yeri, Hilafet, Usame’nin ordusunun gönderimindeki tereddüt)Kelamda zuhur etmeye başladı.

13-Kelam ilminin zuhur sebepleri nelerdir?

&Vahiy kesilmesi ve nübüvvet nurundan uzaklaşılması

&Müslümanlar arasındaki siyasi ve dini ihtilaflar

&Naslardan hüküm çıkarma zarureti

&Naslardaki kapalı manaların farklı şekilde anlaşılması

&Ekonomik refah insanları fikir yöneltmeye sevk etmesi

&İslamı içten yıkmak isteyenler vs…

&Yabancı din ve kültürlerin tesiri

&Islam yayılması ile diğer dinler ve topluluklarla temasların olması

&Fethedilen ülkelerdeki felsefi eserlerin tercümesi ile oluşan ortam

&İlk fikir ayrılığı Ma’bed el-Cüheni’nin kaderi inkârı

14-Kelam ilminin doğuşuna etki eden iç faktörlerden en önemlileri hangileridir?

&Hılafet ve İman – Amel meselesi

15-İnançlar ve dinin temel ilkeleri olan Kelam ilminin pek çok ana tartışma konusu ne zaman ortaya çıkmıştır?

&Dört halife döneminde ortaya çıkmıştır

16-Birinci dönem olarak ifade edilen, Gazali’den önceki kelamın konuları neydi?

&Allahın Zat’ı ve Sıfatları idi

17-İkinci dönem olarak ifade edilen, Gazali’den itibaren ki kelamın konusu neydi?

&Felsefenin İslam âlemine yayılması dönemidir. “İslam akaidini ispata yarayan her malum kelamın konusu olmuştur.

18-Tarih boyunca kelam ilminin konuları ve metotları açısından değişimindeki etken nedir?

&Ortaya çıkan ihtiyaçlardır

19-Kelam ahlakı hangi konularla ilgilenir?

&İnsanın iradesi                 &ALLAH’ın iradesi

&İyilik ve kötülük              &Kader

20-‘ALLAH’a karşı bir günah söz konusu olunca mahlûka itaat düşmez’ diyen kimdir?

&Hasan el Basri

21-Ehlisünnetin kelami yapısını oluşturan düşünceler nelerdir?

&İmanın tasdik ve ikrarla gerçekleştiği, 

&Küfrün imanın zıddı olduğu, 

&Büyük günahın imandan çıkarmayacağı, 

&Hayır ve şerr Allah’tandır

22-İslam düşüncesinde kelami tartışmaların  en yoğun ve yaygın bir şekilde yaşandığı asırlar hangi asırlardır?

&2 /8  ve 3 /9. asırlar

23-Hariciler ve Kaderiyye ile kelam meseleleri üzerine  yaptığı tartışmalar dolayısıyla sahabelerin ilk kelamcısı  ve hatta kelam ilminin kurucusu olarak kabul edilen sahabe kimdir?

&Hz. Ali

24-Kelam’da ilhamın objektif bir bilgi kaynağı olmadığını ilk defa kullanan kelam bilgini kimdir?

&Maturidi

25-Kelam tarihinde İlk defa kelami lafzi ve kelami nefsi ayrımını yaparak kelamüllah çevresinde yapılan şiddetli tartışmaları sona erdiren kelam alimi kimdir?

&Maturidi