KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

31-MÜFREDAT

1-Fıkıh İlmi

FIKIH İLMİ 

1-El Ahkamul Ameliyye’yi yani İnsanların davranışları, tasarrufları, söz, fiil ile ilgili hükümleri hangi ilim dalı inceler?

&Fıkıh ilmi inceler

2-‘’Ferdin yaratanla, kendisiyle ve toplumla ilişkilerini şekil ve öz, dünya ve âhiret, maddî ve mânevî müeyyide, cebrî hukuk ve sosyal baskı gibi değişik boyutlarıyla ele alır’’ diye tarif edilen hangi kavramdır?

&Fıkıh

3-İmam Azam’a göre fıkhın tanımını nasıldır?

&Kişinin lehine ve aleyhine olan şeyleri bilmesidir.

4-Ragıb El-İsfahani’nin fıkıh tanımı nasıldır?

&Bilinenden(ilm-i şahid) bilinmeyene (ilm-i gaib) ulaşmaktır.

5-Fıkıh kelimesinin fiil halinin Kuran’da tek ayette kazandığı özel anlam nedir?

&Dinde derin kavrayış sahibi olma (dinde tefakkuh).

6-Usülcülere göre, fıkıhın ıstılah yani dindeki manası(terim) anlamı nedir?

&Fıkhın teknik düzeyde tanımlanması uzun sayılabilecek bir süreçte gerçekleşmiştir. Sürecin geldiği son aşamada fıkıh; usülcüler tarafından “şer’i ameli hükümleri tafsili delillerine dayalı olarak bilmek” biçiminde tanımlanmıştır. Fakihlerin tanımı ise “şer’i ameli hükümler bütünü” biçimindedir.

7-Hasan el-Basri’nin fakih tanımından yola çıkarak fıkıha yüklediği anlam nedir?

&”Gerçek fakih, dünyayı hakir görüp ahirete yönelen, dini konusunda idrak ve firaset sahibi, Rabb’ine kullukta devamlı, müttaki, Müslümanların namusuna göz dikmeyen ve mallarına el uzatmayan(afif), toplumu iyiliğe yönlendiren kimsedir” biçimindeki sözüyle fıkhı, ahlaki bir olgunluk ya da dinin ahlaki kavranışı olarak tanımlamaktadır.

8-İslâm’ın dünya ve âhireti, fert ve toplum hayatını, inanç, ibadet, ahlâk ve hukuk konularını genel bir yaklaşımla veya özel bir ayrıntıyla kuşatan hükümlerinin kaynağını neler teşkil eder?

&Kur’ân-ı Kerîm ve Hz. Peygamber’in sünneti                                                              

9-İslamın temel kaynağı Kur’an ve Sünnettir. Bu iki kaynakta yer alan hükümleri ve gösterilen hedefleri kavrama, ondan amelî hayata ve tek tek her bir olaya ilişkin sonuç çıkarma tamamıyla Kur’an ve Sünnet’in muhatabı olan Müslümanlara ait bir sorumluluktur. Metinden (nas) hüküm çıkarma metodolojisini konu alan bir ilmin tarihte ilk defa müslümanlar tarafından kurulmuş olması da bu sürecin tabii bir sonucudur. Bahsedilen ilim hangisidir?

&Usûl-i fıkıh

10- Usûl-i fıkıha dâir ilk eseri yazan kimdir?

&İmâm-ı Şâfiî hazretleridir. Eserin ismi Risâle’dir.

11-Fıkıh tarihinde ilk eseri yazan kimdir?

&Zeyd bin Ali’dir. Eseri; El Mecmu’

12-Fıkıh usulünün doğuşundaki dönemler nelerdir?

&Peygamber(a.s) dönemi              

&Sahabe dönemi

&Tabiiler dönemi

&Müctehit imamlar dönemi

13-Fıkıh usulünde uygulanmış metodlar nelerdir?

&Kelamcı metod

&Fıkıhçı metod

&Telifçi metod

14-Fıkhın Hz. Peygamber devrindeki özellikleri nelerdir?

&Fıkhın kaynağı vahiydir

&Hükümlerin bizzat Rasülüllah tarafından yaşanarak gösterilmesi

&Hükümlerin tedricilik özelliği taşıması

&Hükümlerde nesh olayının olması

&Hukuki ihtilafın olmaması

15-Ayetlerden, sıradan okuyucunun gerek ilmihal gerekse hukuk doktrini alanında hüküm çıkarması çoğu zaman kolay olmaz. Şahısların kendi kişisel yorum ve tercihlerini Kur’an’la irtibatlandırıp onları Kur’an’ın hükmü olarak algılaması ve neticede birden fazla çelişik görüşün Kur’an’a dayandırılması yanlışlığı ortaya çıkabilir. O zaman hüküm çıkaran kişinin dikkat etmesi gereken hususlar nelerdir?

&Ayetlerin lafzı kadar Kur’an’ın bütüncül anlatımı ilke ve hedefleri ve Hz. Peygamber’in açıklama ve uygulaması, İslam âlimlerin uygulamaları. Kur’an’ın lafzından doğrudan ve açıkça anlaşılan anlamlar ile onun dolaylı anlatımı ara-sında da bir ayırım yapmanın gerekliliği.

16-İslam hukukunun kaynakları nelerdir?

&Akli kaynaklar(Maslahatı mürsele, İstihsan, İstishab, Seddi zerai)

&Nakli kaynaklar(Kitap, Sünnet, İcma, Örf, Sahabi kavli, Şer-u men kablena)

17-Hükümler, elde ediliş kaynağına göre kaç kısma ayrılırlar, bunlar nelerdir?

&Akli, hissi ve şer’i olmak üzere üç kısma ayrılırlar. Başka bir kaynağa gerek olmaksızın yalnızca akıl yoluyla elde edilebilen “iki birden büyüktür” gibi hükümler akli, duyu organları vasıtasıyla ulaşılan “ateş yakıcıdır” gibi hükümler hissi, ilahi iradeye dayalı “namaz farzdır” gibi hükümler de şer’i hükümler olarak isimlendirilirler.

18-Şer’i hükümler düzenledikleri konular bakımından kaça ayrılırlar ve bunlar nelerdir?

&İtikadi hükümler (itikadiyyat), vicdani hükümler (vicdaniyyat) ve ameli hükümler (ameliyat) olmak üzere üç kısma ayrılırlar.

19-Kuran’da şeriatın anlamı nedir?

&Kuran’da şeriat, insan yaşamını yönlendirmeyi amaçlayan din esaslı hükümler bütünü anlamında kullanılır. Diğer bir deyişle şeriat, ilahi iradenin hüküm biçiminde açığa çıkması ve görünür hale gelmesidir.

20-Şeyhülislam el-Harranî’nin ve İbn-I Teymiyye’nin tahkikine göre şer’ üç kısımdır. Bunlar nelerdir?

&Şer’-i münzel [nazil olmuş]

&Şer’-i müevvel(tevil edilmiş, yorumlanmış)

&Şer’-i mübeddel(değiştirilmiş şer’)

21-Bir hükmün şer’i olarak nitelenebilmesi için ne gereklidir?

&Onun nass(Kuran ve Sünnet) yoluyla bildirilmiş(nassla sabit) olması ya da ictihadi yöntemlerle elde edilmiş hükümler olması gerekmektedir. Çünkü şer’ilik ilahi iradenin hüküm biçiminde açığa çıkması demektir.

22-Kelam ve Fıkıhın diğer İslam bilimlerinden farkı nedir?

&Kelam ve Fıkıh, diğer temel ıslam bilimlerinden farklı olarak hüküm koryucu (normatif) karaktere sahip iki bilimdir. Kelam itikadi hükümleri, Fıkıh ameli hükümleri belirlemektedir.

23-Fıkıh – hukuk ilişkisini nasıldır ve aralarında nasıl fark vardır?

&Fıkıh yalnızca beşeri ilişkileri değil, Allah-insan ve insan-eşya ilişkilerini de düzenlemektedir. Hukuka gelince, o tümüyle toplumsal bir yapıdır. Sadece insanlar arasında ilişki kuran davranışları düzenler.