Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

1-Dört Halife Dönemine Genel Bir Bakış

DÖRT HALİFE DÖNEMİNE GENEL BİR BAKIŞ

1-İslam tarihindeki devletlerin dönemlerinin sıralanışı nasıldır?

&Hz. Muhammed Dönemi …..(610-632)

&Dört Halife Devri ……………..(632-661)

&Emeviler………………….……….(661-750)

&Abbasiler………………………….(750-1258)

&Endülüs Emevileri……….……(756-1031)

&Beni Ahmer…….………………..(1031-1469)

2-Sevgili Peygamberimiz Hz Muhammed(s.a.v) Efendimizin vefatından sonra Müslümanların başına sırası ile kimler geçmiştir?

&1-Hz. Ebu Bekir ———   :632-634=2 yıl    

&2-Hz. Ömer—————   :634-644=10 yıl

&3-Hz. Osman————    :644-656=12 yıl  

&4-Hz. Ali——————-   :656-661=5 yıl

3-İslam dininin Arap yarımadası sınırlarını aşarak yaygınlaştığı parlak zaferlerin kazanıldığı bu döneme ne denir?

&“Dört halife devri” (Hulefa-i Raşidin)

4-Hulefa-i Raşidin döneminin bir başka özelliği de halifelerin seçimle başa gelmeleridir. Bu yüzden bu dönem ne devri olarak tanımlanmıştır?

&Cumhuriyet Devri

5-İslam tarihinde devlet başkanlarının seçimle belirlenmesi ilk kez hangi dönemde görülmüştür?

&4 halife

6-Aşağıdaki gelişmeler hangi halife döneminde meydana geldi?

&Divan, İkta sistemi, Büyük iller oluşturuldu,

&Valilerin yanına kadılar atandı.(Yargıda bağımsızlık sağlandı)

&Beyt-ül Mal (Devlet hazinesi) kurulmuştur,

&İslam devletinin teşkilatlanma çalışmaları tam devlet aşamasına geçildiğini gösterir.

&İlk kez düzenli ordu ve odugahlar kurularak askerlere maaş bağlanmıştır. Ve ordugâh şehirleri kurulmuştur.

&Orduya ait kayıtların tutulması amacıyla ilk kez ordu divanı oluşturulmuştur.

&Devlet işlerinin görüşüldüğü bir meclis oluşturulmuştur.

&Ülke yönetim birimlerine ayrılmış valiler ve halifeye bağlı kadılar atanmıştır.

&Hicret başlangıç alınarak, ilk defa Hicri takvim uygulamaya konulmuştur.(639

&Adli teşkilat ilk defa kurulmuştur.

&İllere kadılar ilk defa gönderilmiştir.

&Hz. Ömer Dönemi

7-Aşağıdaki gelişmeler hangi halife döneminde meydana geldi?

&Yalancı Peygamberler, dinden dönenler, zekât vermek istemeyenler ile mücadele edilmesi

&İç karışıklıklar sona erdirildi, merkezi ve siyasi otorite sağlandı.

&Savaşlarda hafızların şehit düşmesi üzerine Kur’an kitap haline getirildi.

&İlk kez halifeye, komutanlara, önemli devlet memurlarına maaş bağlandı. (teşkilatlanma)

&Hz. Ebubekir Dönemi

8-Aşağıdaki gelişmeler hangi halife zamanında olmuştur?

Øİran ve Irak’ı alarak Sasaniler’e son verdi. Bizans’tan, Suriye, Antakya, Kudüs, Filistin ve Mısır’ı aldı. Sınırların genişlemesi ile devlet kurum ve kurallarını yeniden düzenleme ihtiyacı doğdu. Bunun sonucunda;

&Alınan yerler yönetim birimlerine ayrıldı.

&Adli teşkilat kuruldu.

&Askeri iktalar oluşturuldu.

&Sürekli ordugâhlar kuruldu.

&Hicri takvim düzenlendi

&Hz. Ömer

9-Aşağıdaki gelişmeler hangi halife döneminde meydana geldi?

&İlk İslam Donanması oluşturuldu (Denizlerde etkinlik ve güç arttı)

&Kur’an çoğaltılarak önemli merkezlere gönderildi (yorum farkını önlemek, dinde birliği sağlamak için)

&Devlet kademelerine akrabalarını getirmiştir (Emevi-Ümeyye). (Bu durum tepkilere ve iç karışıklıklara sebep olacaktır ve şehit edilecektir.)

&Hz. Osman Dönemi

10-Aşağıdaki anlatılan gelişmeler hangi halife zamanında olmuştur?

ØHalifeliğini tanımayan peygamberin eşi Ayşe ile yapılan savaşı kazandı Bu olaya Deve olayı veya Cemel Vakası denir.  Halifeliğini tanımayan Muaviye ile yapılan Sıffin Savaşı sonuçsuz kaldı. Halifeyi belirlemek için başvurulan Hakem Olayı sonucunda islam dünyasında ilk ayrılıklar ortaya çıktı. Buna göre;

&Ali taraftarları Şiiler

&Muaviye taraftarları Emeviler

&İkisine de karşı çıkan Hariciler

&Hz. Ali

11-Halifelerin seçilmesi, Yalancı peygamber sorununun çözülmesi hangi dönemde gerçekleşti?

&Dört halife dönemi

12-Dört halife ve daha sonraki fetihlerde Müslüman Arapların sahip olduğu avantajlar nelerdir?

&Müslümanları Araplar, binicilikte ve ok atıcılıkta usta idiler

&Müslümanlar baskın ve yenilgi durumunda arkalarında çekilebilecekleri çöl vardı. Bu onlara güç ve cesaret veriyordu

&Dört halife döneminde, siyasi, idari ve askeri yönden çok başarılı idareci ve komutanlar vardı

13-Hz. Osman zamanının ilk altı yılındaki huzurun sebebi nedir?

&Hz. Peygamber ve ilk iki halife döneminde kurulan  sistemin devam etmiş olması

&Fetihler devam ettiği için Müslümanların dikkatlerinin  iç politikadan ziyade dış politikaya çevrilmiş olmasına bağlanır

14-Aşağıdaki gelişmeler hangi dönemde meydana gelmiştir?

&Sınırlar genişledi ve yeni ihtiyaçlar ortaya çıktı.

&İslam orduları çok sayıda farklı milletle tanışmıştı.

&Yeni bir devlet düzenine geçilmiş ve yeni kurumlar meydana getirilmiştir.

&İslamiyet Arap olmayan kavimler arasında da yayılmaya başlamıştır.

&İslam kültür ve uygarlığı gelişmiştir.

&Ülkeyi dini ve siyasi devlet başkanı olarak yöneten halifeler seçimle işbaşına getirilmiştir.

&Yönetim şekli Cumhuriyete benzer.

&Saltanata yer verilmemiştir.

&Dört Halife Döneminde