Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

1-Dinin Amacı Nedir

DİNİN AMACI NEDİR

1-Din nedir?

&Akıl sahiplerini kendi hür iradeleriyle en iyiyye, en dogruya ve en güzele ulaştıran ilahi bir kanundur. Daha geniş anlamda ise, İnsanın düşünce ve inanca dayalı değerlendirmelerini içeren zihinsel fonksiyonlarını, her türlü tavır ve davranışlarını ve insanın diğer insanlarla ilişkilerini ve kurumsal yönünü ifade eden sosyal yapısını belirleyen ve disiplin altına alan bir sistem olduğu söylenebilir.

2-Dinler tarihi ne demektir?

&Tarih ve dil metodlarını kullanarak, dinleri, doğuş ve gelişmesinden, inanç, ibadet ve ahlak konularına kadar, tarihi seyir içinde inceleyen bir disiplindir.

3-Dinin asıl amacı nedir?

&Tanrı arasında etkili, güçlü ve sağlıklı bir bağ kurmaktır.

4-‘’Din, Mekke döneminde ilk zamanlar ahiret gününü ifade ederken sonra tevhid ve teslimiyet anlamını vermiştir. Medine döneminde ise tevhid kavramından bir dine mensup olan insan topluluğu ümmet kavramına geçmiştir.’’ Buna göre din, kaç aşamada anlam değiştirmiştir?

&Mekke dönemi ilk yıllarındaki anlamı

&Mekke dönemi son yıllarındaki anlamı

&Medine dönemi ilk yıllarındaki anlamı

&Medine dönemi son yıllarındaki anlamı

5-Din ve mezhep farkı nedir?

&Mezhep dinlerin farklı algılanmasıyla oluşan kurumsallaşan söylemlerdir.

6-Her dinî kültürün din kavramını ifade etmek üzere seçtiği kelimelere ait anlamların ortak noktasının hangi ifadeler olduğu söylenebilir?

&Yol          &İnanç         

&Âdet          &Kulluk

7-Din kelimesi Arapçada ve Kur’an’da ne gibi anlamlara gelir?

&Kanun              &Teslimiyet         

&Egemenlik       &Yol                     

&Hayat tarzı      &Hüküm

&Hesap günü     &Kanun     

8-Kur’ân-ı Kerîm’de din kelimesi kaç yerde geçmektedir?

&92 yerde

9-İnsanın, iman ve ameline göre hesaba çekileceği hangi dönem ayetlerde geçmektedir?

&Mekke döneminin İlk yarısı     

10-Sorumluluk ve hesaptan sonra tevhid ve teslimiyete hangi dönemde geçilmiştir.

&Mekke döneminin ikinci yarısında                                                                                           

11-Tevhid ve teslimiyetten sonra ümmete yani kendisini Allah’a teslim edenler cemaatine, Diğer anlamda Kişinin Allah’a bağlı bir hayat sürdürmesi, müslüman topluluğuna karşı görevlerini yerine getirmesi; Allah’ın mutlak tasarruf ve hâkimiyete sahip olması hangi dönemde anlatılmıştır?

&Medine Döneminde 

12-Kur’an’ı Kerim’de bütün peygamberlerin Allah katından getirdiği dinin ‘’İslâm’’ olduğu özel anlamda ifade edilmiştir. Bu özellik hangi surelerde geçmektedir?

&Al-i İmran 3/85; Nisa 4/125; Maide 5/3; Şura 42/13 

13-Dinin tarifi yapılırken hangi unsurları(elemanları) öne çıkararak yapmışlardır?

&Tecrübe ile zihnî, hissî, taabbüdî ve içtimaî elemanlar  

14-‘’Din akıl sahibi insanları kendi tercihleriyle bizzat hayırlı olan şeylere götüren ilâhî bir kanundur’’.İfadesi neye göre yapılmıştır?

&İslam inançlarını göz önüne alarak

15-Dinlerin temelde amacı nedir?

&İnsanların kurtuluşudur.

16-Hz Âdem’den Hz Muhammed’e kadar bütün ilâhî dinlerde değişmez olarak yer alan ilkeler nelerdir?

&Allah’ın varlığı ve birliği ile nübüvvet ve âhiret inancı                                                          

17-İnsanoğlunun en eski inancı tek Tanrı inancıdır. Bu inanç ne olarak ifade edilir?

&İlkel monoteizm

18-İnsan, her zaman ve her yerde yüce, kudretli ve ulu bir varlığa sığınma, ona güvenme ve ondan yardım dileme ihtiyacını hissetmiştir. Bu sığınma ve güvenme duygusu ne ile karşılanmaktadır?

&Din ile

19-İnanç bakımından insanlar üçe ayrılır bunlar hangileridir?

&Mü’min                   &Münafık               &Kafir

20-Dinler tarihi, dinleri çeşitli yöntemlerle inceler. Bunlar nelerdir?
&
Deskriptif Yöntem    &Fenomenolojik Yöntem

&Analitik Yöntem       &Karşılaştırmalı Yöntem