Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

1-Din Psikolojisi

DİN PSİKOLOJİSİ 

37-Dinin unsurları nelerdir?

&Dini topluluk ve gelenek: İslam, Hıristiyanlık, Sünnilik, Hanefilik…vb .

&Dini kurumlar: Şeyhül İslamlık, DİB, Müftülük, Papalık…vb.

&Din dili: Allah, Tanrı, Peygamber, helal-haram, günah-sevap, vahiy, cennet, şeytan vb.

&Dini zaman ve mekanlar: Medine-Mekke, Kabe, mescit, tekke, Kadir gecesi, Kurban bay vb

&Dini Şahıslar: Peygamber, veli, hoca, şeyh, dede… vb.

&Dini nesneler: Mushaf, seccade, rahle..vb.

&Dini törenler: Çocuğun kulağına ezan okunması, cemaatle namaz, zikir, vaftiz, kutsama vb

38-İslam dünyasında dini konuları psikolojik bakış açısıyla ele alan ilk ilim adamı?

&Haris el Muhasibi

39-Modern dönemde din psikolojisinin bağımsız bir bilim dalı olarak kurucusu kabul edilen kimdir?

&James

40-‘Rüyanın ve uykunun mahiyeti’’ adlı eseriyle İslam dünyasında rüya psikolojisi hakkında yazılan ilk telif eserin sahibi kimdir?

&Kindi

41-Rüya ve vahiy psikolojisi konusunda sistemli bir teori ilk olarak kim tarafından ortaya konulmuştur?

&Farabi

42-İslam filozofları içerisinde psikoloji ve din psikolojisi hakkında en çok eser yazan hangi düşünürdür?

&İbn Sina

43-‘’Et-Tıbbu’r-Ruhani’’ adlı kavramsal içerik açısından ilk ruh sağlığı kitabı olan özgün eser kime aittir?

&Ebu Bekir Razi

44-Ülkemizde din psikolojisi ne zaman ve nerede başlamıştır?

&Ankara ilahiyat fakültesi-1949

45-Kişilerin yönelim farklılıklarına göre değişebileceklerini dile getiren ve bu anlayışla içgüdümlü, dış güdümlü ve dindarlık ayrımına dayalı bir ölçek geliştiren kimdir?

&Gordon Allport

46-‘’Bilinç dışı Tanrı’’ kitabıyla ‘’Gizli Tanrı’’ kavramını kullanan kimdir?

&Viktor Frankl

47-İnanç psikolojisinde verilerinden en çok yararlanılan ilimler nelerdir?

&Dinler Tarihi ve Antropoloji

48-Dinlerde ‘tabiatüstü’ ‘aşkın’ veya ‘insan ötesi’ tabirleriyle kastedilen nedir?

Bütün hayatı düzenleyen ve idare eden, her yerde hazır ve nazır olan, şahıslaştırılamayan, ulaşılamayan ve bilinen varlık anlayışıyla kavranamayan bir öz, bir ilke bir varlık kastedilmektedir.

49-Genel bir inanç tanımı yapmak neden güçtür?

&İnancın soyut bir kavram olması ve insanlardaki bireysel farklılıklar nedeniyle bu kavrama değişik anlam ve değerler yüklenmesindendir.

50-Dinler neden ‘inanç sistemleri’ olarak tanımlanır?

&Dini inancın; dinlerin merkezi kavramı olmasındandır.

51-İnsanı bir dinin mensubu yapan temel unsurlar nelerdir?

Eİnsanın mensup olduğu dinin inanç esaslarını bilmesi, kabul etmesi ve bağlanmasıdır.


52-İnanç esaslarıyla kastedilen ifade nedir?

&Dine mensup olabilmek için asgari düzeyde kabul edilmesi ve bilinmesi gereken ilkeler

53-Dinler arasındaki ‘ortak’ alanlar nelerdir?

&İnsanlar kendilerini bir çıkmazda bulurlar(günah ve ölümlülük)

&Bu çıkmazdan kurtulmak için bir yola ihtiyaç duyarlar(kurtuluş ve özgürleşme)

&İnsandan aşkın olan ve yardım eden bir ‘şey’ vardır. (Tanrı, Mutlak gerçeklik, Brahman ve Nirvana) veya varoluşumu-zun amacı vardır

&Bu ‘şey’ belirli tarzda bilinebilir veya yaklaşılabilir(kutsal kitaplarla)

&Kurtuluşa, özgürlüğe erişmek için insanda bir şeyler yapmalıdır(inanmak, benliği imha etmek ve inanç esaslarına uymak)

54-Din psikolojisinin inanca yaklaşımı nasıldır?

&Onun kaynağını veya gerçekliğini sorgulamak değil, inanç ve iman olgularının bireyin düşünce ve davranışlarındaki yansımalarını araştırır. Yani psikolojik bakımdan anlama amacı taşır.

55-Din Psikolojisi inanç ve imanı nasıl ele alır?

&Bireysel farklılıkları göz önünde bulundurarak, insan hayatında bir defada oluşmuş ve tamamlanmış durağan olgular olarak değil, farklı şartlar altında, farklı durum ve dönemlerdeki dinamik süreçler olarak ele alır.